Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Emotra: Emotra AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB avger härmed
delårsrapport för det första halvåret 2019.

Sammanfattning perioden januari - juni 2019

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 8 kSEK (2)
· Rörelseresultatet uppgick till -3 511 kSEK (-3 605)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,13 SEK (-0,26)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 5 344 kSEK (4 979)
· Forskaren Anna Sjörs ersatte Margit Ferm i styrelsen
· Diskussioner om fortsatta studier (hyporeaktivitet/återfall) med
framträdande universitet

· Patent i USA beviljat för EDOR-Test
Sammanfattning perioden april - juni 2019

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 kSEK (2)
· Rörelseresultatet uppgick till -1 608 kSEK (-1 798)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,06 SEK (-0,13)

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Vetenskaplig artikel av Emotras forskningschef, accepterad för
publikation

· Vetenskaplig artikel om biologiska förklaringsmodellen klar att
skickas in för publicering

· Inga övriga händelser efter periodens utgång
VD:s sammanfattning av väsentliga händelser under första halvåret 2019

· Forskningsresultat visar att hyporeaktiva har signifikant högre
risk för återfall i depression, ett område med större
marknadspotential och intresse från kliniker

· Återfall i depression nu ett strategiskt viktigt område för Emotra
där arbetet med att skapa nya samarbeten för studier kring återfall
påbörjats

· Patentansökan för att skydda den nya applikationen av EDOR har
lämnats in till svenska patentverket, PRV

· Bolagets styrelse har förstärkts vetenskapligt med invalet av Anna
Sjörs Dahlman som efterträder Margit Ferm. Anna har en bakgrund inom
teknisk biologi med inriktning på medicinsk teknik, där mycket av
hennes forskning genomförts vid Institutet för stressmedicin i
Göteborg. Hon har även gästforskat vid Naval Postgraduate School i
Monterey, USA och är sedan 2013 styrelseledamot i svensk
beteendemedicinsk förening.

· Fortsatt marknadsföring i ett antal större städer i Europa där
diskussioner om rutinmässig utprovning pågår i vissa fall

· Amerikanska patentverket har meddelat godkännande för Emotras
ansökan "A DEVICE FOR USE IN THE EVALUATION OF SUICIDE RISK", som
U.S. Patent No. 10,292,636

· Manuskript angående den biologiska mekanismen som förklarar hur
specifika skador i hjärnan ger upphov till hyporeaktivitet och ökad
risk för självmord, är redo att sändas in för publicering

· Manuskriptet för EUDOR-A studien färdigställt för att lämnas in
till publicering

· Vetenskaplig artikel som författats av Emotras forskningschef i
samarbete med en svensk professor i biostatistik är accepterad för
publikation

Ny indikation för EDOR-Test, utvidgad användning med större
marknadspotential

Som kommunicerats under våren har nya data kommit fram som visar på
att EDOR® kan identifiera patienter med ökad risk för återfall i
depression. Baserat på bolagets egna beräkningar och erfarenheter
från marknadsföringsarbetet har återfall visat sig vara så pass
viktigt att det nu är ett strategiskt fokus. Emotra för nu aktivt
allt fler diskussioner med psykiatriska forskningscentra om
samarbeten för att verifiera fynden och finna fler tillämningar av
metoden. En patentansökan har lämnats in i syfte att skydda
tillämpningen inom det nya indikationsområdet.

Under föregående år hämtade 7 procent av alla män och 13 procent av
alla kvinnor i Sverige någon gång ut antidepressiva läkemedel. Det är
en ökande trend som återspeglas i allt fler länder. I Europa använder
en tiondel av befolkningen antidepressiva läkemedel. En bidragande
orsak till den höga konsumtionen av psykofarmaka är att många
patienter drabbas av fler än ett återfall vilket gör att de får
långvarig behandling. Som regel återfaller 50 procent av patienterna
efter behandling av den första depressionsepisoden. Inom gruppen som
återfaller i depression är andelen ännu högre för ytterligare
återfall. Den höga risken för återfall är ett ständigt närvarande
problem på klinik och medför höga kostnader för såväl samhälle som
företag.

En av de viktigaste orsakerna till problemet är att det saknas
objektiva testmetoder och biologiska markörer som vägledning i beslut
gällande insatser för och behandling av patienten. Med tanke på hur
stor andel av befolkningen som drabbas av depressioner och därtill
upprepade återfall, kan förbättrad diagnostik leda till stora
kostnadsbesparingar för samhället, samtidigt som patienter kan få en
bättre och säkrare vård.

Säkerheten är ett viktigt argument eftersom det är samma grupp,
deprimerade hyporeaktiva, som tidigare visats ha ökad risk för
självmordsförsök och självmord. Det betyder att EDOR-testet kan
användas som verktyg för att i ett tidigare skede sänka risker för
patienten. Emotra har nu som mål att verifiera de första
studieresultaten i blinda studier. Diskussioner om detta pågår med
kliniska forskningscentra. Bolaget har under perioden lämnat in
ytterligare en patentansökan "A device and a method to identify
persons at risk for depressive relapse" till svenska Patent- och
registreringsverket, PRV. Denna patentansökan är den första av flera
ansökningar för att skydda det nya indikationsområdet.

Forskning, utveckling och studier

Som en del av det strategiska fokuset för återfall har Emotra påbörjat
arbetet med att fokusera forskning och studier kring det här kliniska
problemområdet, beskrivet som ett av de mest omfattande och angelägna
inom dagens psykiatri. Bolaget avser att samarbeta med centra som har
infrastruktur för forskning med specifik kunskap och tillgång till
patienter för studier. Dessa samarbeten är av central betydelse för
Emotra och en förutsättning för att få tillgång till data av hög
kvalitet. Dessutom är forskningssamarbeten en effektiv metod för att
få in nya kliniker i användningen av EDOR.

Inom produktutvecklingen, påbörjades i slutet av 2018 ett
examensarbete som syftar till att tillämpa artificiell
intelligens/maskininlärning för analys av tester med EDOR. Arbetet
har nu avslutats med lovande resultat. Resultaten kommer att ligga
till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete, vilket kommer att
kräva externa medel för vidare utveckling.

Lars-Håkan Thorell, Emotras forskningschef och upphovsmannen bakom
EDOR, har gått vidare i sitt arbete med att utröna den biologiska
mekanismen bakom hyporeaktivitet. Arbetet inleddes under andra
kvartalet 2018 och har fortsatt under första halvåret 2019. Nu har
arbetet lett fram till ett en vetenskapliga artikel som inom kort
kommer att sändas in för publicering. Ett annat fokus för arbetet är
att medverka vid internationella kongresser och vetenskapliga möten
för att sprida kännedom om hyporeaktivitet och EDOR-Testet.

Förutom arbetena ovan pågår andra forskningsarbeten som kommer att
rapporteras längre fram, däribland artikeln från den avslutade
multicenterstudien, EUDOR-A, vars manuskript nu snart är klart att
skickas in till en vetenskaplig tidskrift.

Marknadsföring/marknadsstrategi

Under det första halvåret, 2019, har sjukhus i London fortsatt att
prova ut metoden med målet att införa EDOR i den rutinmässiga vården.
Erfarenheten här är att det tar tid eftersom, det är tekniska,
praktiska och medicinska faktorer som påverkar processen. Bolagets
bedömning är emellertid att det är en tidsfråga innan det första
kommersiella avtalet i Storbritannien är på plats. Med de reaktioner
Emotra mötts av finns goda utsikter att på sikt få ett tillräckligt
antal psykiatriska mottagningar som kan bli föregångare och
förebilder för andra kliniker. Emotras målsättning är att skapa en
första plattform av användare och nå acceptans bland dessa. På sikt
avser Bolaget att gå vidare utifrån detta för att uppnå en bredare
användning inom vården.

Fokusmarknad för Emotra är fortsatt större städer i Europa. Avsikten
är att etablera en första närvaro på dessa platser för att sedan
expandera till nya marknader där Emotra har patentskydd.
Marknadsarbetet riktas främst mot privata sjukhus och sjukhuskedjor
där nya metoder kan tas upp snabbare än i den offentliga sjukvården.
Parallellt med marknadsbearbetningen kommer Emotra att stötta och
uppmuntra till att mer forskning görs i klinisk miljö. Detta görs
också till viss del av marknadsföringsskäl. Tanken är att
kontinuerligt skapa nya data för att öka kännedomen om metoden och
kunskapen om hyporeaktivitetens betydelse.

Beviljat patent från PRV, patentansökningar och varumärkesskydd

Emotra har under perioden lämnat in ytterligare en patentansökan " A
device and a method to identify persons at risk for depressive
relapse" till svenska Patent- och registreringsverket, PRV. Denna
patentansökan är den första av flera ansökningar eftersom
riskmarkörer för återfall som kliniskt tema bedöms vara av stort
intresse inom psykiatri och psykologi.

Amerikanska patentverket har meddelat godkännande för Emotras ansökan
nr 15/024,908 "A DEVICE FOR USE IN THE EVALUATION OF SUICIDE RISK".
Patent meddelades den 21 maj, 2019, som U.S. Patent No. 10,292,636.
Japanska patentverket meddelade i slutet av juli 2018, godkännande
för Emotras ansökan nr 2016-516080 "A DEVICE FOR USE IN THE
EVALUATION OF SUICIDE RISK". Tidigare har svenska Patent- och
registreringsverket, PRV, meddelat beviljande av Emotras
patentansökan, nr 1300614-3, "Apparatur för användning vid bedömning
av självmordsrisk". Ytterligare patentansökningar har lämnats in i EU
och Kanada. EUIPO (EU:s varumärkesmyndighet) meddelade under 2016,
beviljande av varumärkesskydd för EDOR® inom EU.

Om mental hälsa, depression och självmord

Psykiatriska åkommor och självmord är tätt sammanlänkade där 90
procent av självmordsnära patienter har en mental sjukdom. Mer
specifikt är 60 procent av självmorden relaterade till depression,
med missbruk av alkohol som ytterligare en bidragande faktor. Andra
riskfaktorer, viktiga att känna till för att förstå patientens risk
är fysisk ohälsa, relationsproblem, socioekonomiska/demografiska
faktorer och patientens sjukdomshistoria. Inom Europa, har en av sex
personer problem med sin mentala hälsa och deprimerade är den enskilt
största patientgruppen.

Globalt står mentala sjukdomar för 30 procent av de icke-dödliga
sjukdomarna. Bara i Sverige beräknas kostnaderna för samhället vara
80 miljarder årligen, av vilka depressionssjukdomar ensamt står för
35 miljarder och man räknar med att kostnaderna fortsatt kommer att
öka fram till år 2030. Bakgrunden till dessa kostnader är dels den
höga prevalensen av mentala sjukdomar och dels att...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.