Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-07

Emotra: Idag inleds teckningstiden i EMOTRA AB:s företrädesemission av aktier för marknadslansering av EDOR®

Idag, den 7 juni 2017, inleds teckningstiden i EMOTRA AB:s ("Emotra")
företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges möjlighet att
teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och
med den 21 juni 2017. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs
Emotra cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader. Emotra har på förhand
erhållit teckningsförbindelser om cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 17
procent av emissionslikviden. Memorandum, teaser och anmälningssedel
finns att tillgå på Emotras (www.emotra.se), Sedermera
Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets
(www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

VD Claes Holmberg kommenterar

"Emotra har genomfört den större fleråriga multicenterstudien EUDOR-A
hos över 1 500 patienter på 16 ledande psykiatriska kliniker i nio
europeiska länder, för att undersöka metodens effektivitet,
tillförlitlighet och hur den bäst kan tillämpas i vården. I mars 2017
kunde EUDOR-A avslutas helt enligt budget och tidsplan och med mycket
goda resultat - en tiofaldig minskning av självmord hos den
patientgrupp där test med EDOR® gjordes och där testresultaten
användes i bedömningen om att sätta in suicidpreventiva metoder. Vi
ser nu goda kommersialiseringsmöjligheter i EDOR®, inte minst
eftersom en serie av kliniska studier och nu senast EUDOR-A har gett
kliniskt bevis för att hyporeaktiva individer är särskilt sårbara för
självmordshandlingar och för att metoden är ett objektivt och
tillförlitligt sätt att utröna om en person är hyporeaktiv. I mars
2017 hölls ett särskilt konsensusmöte i Rom där deltagarna - ledande
självmordsforskare och kliniker inom den europeiska psykiatrin -
utvärderade EUDOR-A. Efter utförliga diskussioner och tolkningar av
resultaten beslöt deltagarna i mötet att ställa sig bakom en
lansering av metoden i Europa. Vi bedömer därmed att EDOR® är mogen
och gediget kliniskt bevisad och att tiden nu är rätt för att inleda
en kommersialisering av metoden. För att fullt ut kunna ta till vara
på marknadspotentialen och de kommersialiseringsmöjligheter vi ser
för EDOR® planerar vi att genomföra en företrädesemission om cirka
17,5 MSEK och med hjälp av detta kommer vi att genomföra en
marknadslansering av metoden. Vi avser inleda marknadsaktiviteterna
för EDOR® redan under Q2/Q3 2017 och har som målsättning att senast
två år efter lansering nå bred marknadsacceptans bland ledande
psykiatriska kliniker i västvärlden."

Företrädesemission inför kommersiell lansering av EDOR®

Emotra genomför nu en nyemission av aktier om cirka 17,5 MSEK. Det
kapital Emotra tillförs via företrädesemissionen är främst avsett att
användas för att finansiera bolagets planerade marknadslansering av
EDOR® till följd av de lyckade resultaten i den kliniska
multicenterstudien EUDOR-A. Likviden från företrädesemissionen är
främst avsedd att bygga upp en marknadsorganisation i bolaget vars
primära uppgift är att kommersialisera EDOR®. Emotra ämnar dessutom
använda en del av kapitalet för fortsatt produktutveckling avseende
både mjuk- och hårdvara samt fortsatt forskning, för att genom detta
säkerställa att bolaget fortsättningsvis ligger i framkant inom
verksamhetsområdet.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningstid: 7 - 21 juni 2017.
· Teckningskurs: 3,30 SEK per aktie.
· Avstämningsdag: 2 juni 2017. Sista dag för handel i aktien
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 maj 2017 och
första dag exklusive att erhålla teckningsrätter var den 1 juni 2017.

· Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 2 juni 2017 var
registrerade som aktieägare i Emotra äger företrädesrätt att teckna
aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie
erhålls en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter berättigar till
teckning av fem (5) nya aktier. Notera att även allmänheten ges
möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 5 287 700 aktier. Vid
fulltecknad nyemission tillförs bolaget 17 449 410 SEK före
emissionskostnader.

· Antal aktier före nyemission: 9 517 860 stycken.
· Utspädning vid fulltecknad nyemission: Cirka 35,7 procent.
· Värdering (pre-money): Cirka 31,4 MSEK.
· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske på AktieTorget under perioden

7 - 19 juni 2017.

· Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att
ske på AktieTorget från och med den 7 juni 2017 fram till dess att
Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering
beräknas ske i mitten av juli 2017.

· Teckningsförbindelser: Emotra har erhållit teckningsförbindelser
om totalt cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av den totala
emissionsvolymen.

· Marknadsplats: Emotras aktie är noterad på AktieTorget.
· ISIN-kod: SE0006851507
Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer representanter för Emotra
att närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten
och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att
närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare
information om träffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions
hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på
telefon 040-615 14 10 eller e-post via event@sedermera.se.

Datum och Arrangör Adress och ort Anmälan
tid
9 juni Sedermera Elite Plaza HotelVästra http://www.sederm
201711:30 - Fondkommission Hamngatan 3, Göteborg era.se/evenemang
13:00
14 juni Sedermera Scandic KlaraSlöjdgatan http://www.sederm
201711:30 - Fondkommission 7, Stockholm era.se/evenemang
13:00
15 juni Sedermera Sedermera http://www.sederm
201717:30 - Fondkommission FondkommissionNorra era.se/evenemang
19:00 Vallgatan 64, Malmö

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar och
information om teckningsåtagande), teaser och anmälningssedel utan
företrädesrätt finns att tillgå på bolagets (www.emotra.se),
Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets
(www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Emotra i samband
med företrädesemissionen.

För information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver
forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom
suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat,
objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för
att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.
Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser
i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska
konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett
synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet
tagits fram.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/emotra/r/idag-inleds-teckningstiden-i-emotra-a...
http://mb.cision.com/Main/11655/2282787/684707.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.