Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Emotra: Kallelse till extra bolagsstämma i EMOTRA AB (publ)

Aktieägarna i EMOTRA AB (publ), 556612-1579, kallas härmed till extra
bolagsstämma fredagen den 1 december 2017 kl. 10.00 på Restaurang
John Scott's Pub, Kungsportsavenyn 15 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
lördagen den 25 november 2017 (att notera är att avstämningsdagen är
en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda
aktiebok senast fredagen den 24 november 2017), och

· anmäla sig till bolaget senast måndagen den 27 november 2017
skriftligen till EMOTRA AB, Göteborgsvägen 88, 433 63 Sävedalen.
Anmälan kan också göras per telefon 0708-25 45 47 eller per e-post
claes@emotra.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
samt skall i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller
biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas
av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
fredagen den 24 november 2017, vilket innebär att aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.emotra.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 13 702 259 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om val av styrelse.
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om val av styrelse (punkt 6)

I enlighet med förslag från årsstämman, den 30 juni 2017, att inför
nästa bolagsstämma, där det är aktuellt med val av styrelse, beakta
att sammansättningen av ledamöter tillvaratar bolagets behov av
kompetens inför den internationella lanseringen och att det finns ett
tillräckligt oberoende. Stämman föreslog att detta skall ske innan
nästa årsstämma.

Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås omval av Margit Ferm,
Claes Holmberg och Lars-Håkan Thorell. Till ny styrelseledamot
föreslås Jan Pilebjer att ersätta Roy Jonebrant.

Jan Pilebjer, född 1954 som i grunden har en ekonomexamen från Uppsala
Universitet, är affärsrådgivare och Business Intelligence Officer vid
GU Ventures AB. Jan Pilebjer har arbetat i stora världsomspännande
bolag samt har startat och drivit mindre entreprenörsföretag inom
såväl diagnostik- som läkemedelsområdena. Bland Jan Pilebjers
internationella och industriella erfarenheter kan nämnas företag som
Baxter Healthcare Inc., Nycomed AS, KabiVitrum AB, Medirox AB,
Biopool AB och Upjohn AB och där han haft sin bas i länder som
Schweiz, USA och Danmark.

Roy Jonebrant kommer fortsättningsvis, genom Jonebrant Ekonomikonsult
AB, upprätthålla Emotras ekonomifunktion.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär
kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Göteborgsvägen 88
i Sävedalen samt på bolagets webbplats (www.emotra.se) senast två
veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i november 2017

EMOTRA AB (publ)

STYRELSEN

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver
forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom
suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat,
objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för
att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.
Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser
i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska
konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett
synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet
tagits fram.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/emotra/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-em...
http://mb.cision.com/Main/11655/2391788/752060.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.