Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Empir Group AB: Delårsrapport  Jan - September 2019

Januari - September 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 193,0 (189,7) mkr
· Rörelseresultatet uppgick till -8,4 (-1,6) mkr
· Resultat efter skatt uppgick till -9,1 (-1,9) mkr
· Resultat per aktie uppgick till -1,61 (-0,36) kr

Juli - September 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 54,6 (56,0) mkr
· Rörelseresultatet uppgick till -2,8 (0,7) mkr
· Resultat efter skatt uppgick till -3,0 (0,6) mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,61 (0,13) kr

VD har ordet
Tre fjärdedelar genom året och vi fortsätter vårt arbete att smalna
ner vårt affärserbjudande i koncernen. Vi har avyttrat våra
teknikkonsulter inom försvarssidan, Pondra och vi har avvecklat vår
konsultaffär på västkusten. Vi fortsätter med att dela upp vårt
segment, Serve, så att Frontnode numera ingår i Apply och Tavana IT i
Solve segmentet. Från 1 januari 2020 ersätts vår nuvarande
segmentindelning med ett koncernmoderbolag utan operativ verksamhet
och två operativa underkoncerner med de operativa bolagen som helägda
dotterbolag. Därmed erhålls större transparens i koncernens två
huvudverksamheter, IT konsulting med IT support inom dagens Solve
segment samt våra applikationer och tjänster inom Apply segmentet,
främst inom telekom och fordonsadministration.

För årets nio månader ökar omsättningen med 1,7 % efter avyttringar
och nedläggningar vilket innebär att vi rör oss sidledes jämfört med
2018 och att vi, totalt sett, har en mindre affär på rullande 12
månader. Strukturkostnader och transaktionskostnader belastar
resultatet för perioden jan-september med 3,1 mkr varav 2,4 mkr för
kvartal 3 samt en reaförlust med ca 1,2 mkr i samband med avyttringen
av Pondra/NESP för både perioden och det tredje kvartalet. Utöver
detta så hade ett av våra dotterbolag en kundförlust på 5,7 mkr i det
andra kvartalet som vi tidigare har informerat om. Totalt summerar
detta till ca 10 mkr i kostnader av engångskaraktär under perioden.
Vi gör ett EBITDA resultat för perioden på -1,7 mkr rensat från IFRS
16 effekter. Lägger vi sen tillbaka kostnaderna av engångskaraktär så
landar vi på ca 8,3 mkr (4,3 %) vilket visar att den underliggande
rörelsen rör sig i rätt riktning.

Vårt segment Apply har snabbt återhämtat sig efter sin stora
kundförlust i somras och skall vara återställt 2020. Man har nu
direktavtal med flera av Sveriges största organiserade nätverk av
aktiv försäljning mot små och medelstora företag inom telekom och IT.
Vi räknar med att detta på många sätt förändrar hela koncernens
möjligheter till det bättre de kommande åren. Genom direktavtal kan
vi erbjuda ett flertal tilläggstjänster direkt ut till våra partners
säljorganisation. Vårt stora utvecklingsprojekt, Portify, går i stort
enligt plan utvecklingsmässigt och levererar mot kund även om vi har
en viss förskjutning, 6-12 månader, i utrullning.

Inom segmentet Solve fortsätter arbetet för att öka lönsamheten av
under åren förvärvad affärsvolym. En del av konsultrörelsen i Solve
har sålts eller avvecklats. Vi får mindre tillväxt men en stabilare,
jämnare och ett mer balanserat kassaflöde i koncernen.

Som vi kommunicerat så blir 2019 på många sätt ett mellanår.
Marknadens prissättning på vår aktie gör det svårt att fullfölja vår
förvärvsplan, vår förvärvsmodell säger ca 50 % egna aktier men på
nuvarande nivå är detta inte en aktuell betalningsmodell. Vi ser
under rådande situation att vi troligen inte kan förvärva något mer
betydande innan hösten 2020. Under andra halvan av 2019 kraftsamlar
vi dels kring våra friska enheter vilket bör ge ett bättre kassaflöde
och dels genom att samla likvida medel genom försäljningar. Vi
försöker öka synligheten av det goda organiska arbete som görs i
koncernen som förhoppningsvis kan belönas med en bättre kurs och
därmed större betalningsförmåga. Vi kraftsamlar inför de kommande 27
månaderna för att nå våra finansiella mål.

Omvärldsmässigt går det trögare, men inte nattsvart. Vi får arbeta
lite hårdare för varje intäktskrona inom konsultverksamheten men
marknaden för våra tjänster ser inte ut att vika, snarare tvärtom p g
a den allmänna digitaliseringsvågen i samhället. Utmaningen för våra
konsultbolag är att ha tillgång till rätt mix av kompetenser vid rätt
tillfälle för att kunna möta aktuell efterfrågan av IT. En viss
inbromsning kan öka möjligheterna på rekryteringssidan.

Efter periodens slut har Empir offentliggjort att vi har avyttrat 49 %
av Empir Solve till en noterad köpare på NGM MTF listan för att
frigöra kapital för Empirs investeringar i Apply. Genom att ta in en
noterad minoritetsägare i Empir Solve får vi draghjälp att utveckla
vår konsultverksamhet med eget fokus. Empir Solve koncernen kommer
fortsatt att rapporteras som dotterbolag i Empir Group koncernen men
kommer att byta namn till Frontwalker Group. Transaktionen är gjord
till ett värde om ca 60 mkr för 100 % av Empir Solve/Frontwalker
Group. För mer information, se not 2 i denna delårsrapport.

De tre senaste åren har vi investerat så mycket som vi har kunnat i
våra produktbolag, främst Portify och Advoco inom segmentet Apply. Vi
ligger lite sent i vår utrullning men i stort enligt
utvecklingsplanen. Efter periodens slut har vi förvärvat mindre
enheter och ökat vårt ägande i dotterbolaget Technode Group till
84,12 % genom teckning av nya aktier. Transaktionen har gjorts till
ett värde om ca 70 mkr för 100 % av Technode vilket ger att Empir
Groups andel är värd ca 60 mkr.

Empir har nu lite drygt två år på sig till att 2021 kunna leverera de
kommunicerade finansiella målen. Med fokus på resultatmåttet, 35 Mkr
EBT, som är mest värdedrivande ser vi i dagsläget detta som fortsatt
möjligt att uppnå med rimlig affärsrisk och omvärldsvillkor. Allt
eftersom åren går och vi får tillväxt i den underliggande organiska
resultatutvecklingen så fyller vi gapet, först på EBITDA nivå och
sedan även på EBT nivå.

Vi exekverar fortsatt på vår strategiska plan d v s tillväxt främst
genom förvärv, våra finansiella mål ger vid handen att vi under 2020
- 2021 behöver ca 150 till 200 mkr i nettoomsättning och ca 10 Mkr i
EBT för att koncernen i slutet av 2021 skall nå sina mål.

Ytterligare förvärv kräver att vi kan få erkänsla för den
underliggande värdeuppbyggnaden i koncernen i form av en bättre
börskurs så att vi åter kan förvärva enligt vår förvärvsmodell med
egna aktier. Vi hoppas kunna förbättra vårt egengenererade kassaflöde
och därmed förbättra våra belåningsmöjligheter. Allt är fortsatt
möjligt, i vart fall lång ifrån omöjligt.

Vi har en acceptabel kassa och ca 49 mkr i disponibla medel inklusive
checkkrediter, vi är följaktligen inte helt tandlösa. Vi ser inga
större svårigheter att hitta passande målbolag inom framförallt
Apply. En något mer dämpad konjunktur lär också underlätta förvärven
och förväntade priser. Vår förvärvsmodell att erlägga ca 50 % av
transaktionsvärdet med nya egna aktier ger oss som sagt i dagsläget
vissa problem och begränsningar. Vi undersöker därför aktivt
alternativa finansieringsvägar för att fortsatt kunna förvärva
lönsamma produkt- och serviceföretag till bra villkor för Empir utan
att tvingas trycka upp allt för mycket nya aktier till en, enligt vår
uppfattning, låg marknadskurs.

Vår position innebär att vi är en noterad koncern med ett renodlat
ägarbolag och med ett antal självständiga operativa bolag med
rikstäckande kapacitet och nordiska ambitioner verksamma i två
segment, systemutveckling och applikationer, Solve och Apply.

Vi har alla lärt oss genom erfarenhet vilket mervärde digitalisering
kan tillföra våra kunder inom offentlig och privat sektor.

Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar vad gäller
kundengagemang, snabba och korrekta beslut, hög servicenivå, lokal
förankring och närhet till kunderna som ger mervärde till såväl
aktieägare, kunder som våra medarbetare.

Vi tror på stordriftsfördelar i det större företaget vad gäller
administration, verksamhetsstöd, support, upphandlingar, styrka och
trygghet och inte minst säkrare finansiering med hjälp av en noterad
likvid aktie.

Vi vill påverka IT Sverige och skapa goda förutsättningar för de små
och medelstora IT företagen att frodas, att bli en del av ett större
sammanhang med hjälp av det noterade större företagets resurser, utan
att för den skull tappa sin glöd, kreativitet att förändra och
utvecklas.

Vi erbjuder våra kunder kunskap genom erfarenhet.

Marknad och kunder

Vi bedömer att digitaliseringen och IT investeringarna fortsatt kommer
att ligga på en relativt hög nivå även om omvärlden och efterfrågan
bromsar in något det närmaste året. Även vid en bred nedgång av
konjunkturen kommer behovet att digitalisera affärsprocesser och
administration att finnas kvar och efterfrågan bedöms vara fortsatt
god för Empirs tjänster.

Den avkylning inom konsultrörelsen som vi nu märker av är troligen,
enbart av godo och bör minska bristen på relevanta resurser till
rimlig kostnad, vilket tidigare har varit en begränsande faktor.

Kunder och försäljning lär fortsatt koncentreras till storstäderna,
men kanske inte alldeles nödvändigt tjänsteproduktionen, inte ens
konsultativ och personell sådan. Genom de senaste årens ökade
tjänsteutbud inom Apply räknar Empir med att ta över nya affärer och
öka vår marknadsnärvaro, inte minst inom dessa mer lönsamma segment.
Med ökad närvaro inom egna produkter och tjänster i segmentet Apply
erhåller vi inte bara ökad lönsamhet utan också en mer balanserad
koncern vilket ger en betydligt större motståndskraft mot
marknadsförändringar och minskad efterfrågan.

Utsikter

2019 kommer att bli ett år med begränsad organisk tillväxt för Empir.
Vår aktiekurs ger inte stor möjlighet, att som tidigare år, exekvera
på vår förvärvsdrivna tillväxtstrategi varför vi har ändrat vår
taktiska plan och genomför under andra halvåret en fokusering på
endast två segment och samlar på oss likvida medel inför ett större
förvärv senhösten 2020 för att nå våra kommunicerade mål 2021. Vi
lägger fortsatt stort fokus på våra investeringar i produktbolaget
Portify och vår IT support och partnernätverk i Advoco Communication
som planenligt kommer att vara en avtrappande belastning under 2019
men bidra till resultatet en bit in i 2020. Vi jobbar med våra
koncernövergripande kostnader som är för höga med nuvarande
affärsvolymer. Nya ekonomisystem och rationaliseringar är på plats
och vi har nu verktygen att rationalisera "Back Office". Empir lämnar
ingen specifik årsprognos annat än att vi har en uttalad
förvärvsdriven tillväxt med målen att vid slutet av 2021 omsätta ca
500 mkr och uppnå minst 7 % EBT marginal. Man kan tycka att det känns
avlägset när man läser denna rapport för kvartal 3...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.