Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Empir Group AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMPIR GROUP AB

Aktieägarna i Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), kallas
härmed till extra bolagsstämma den 28 november 2019 klockan 09:00 på
Hamilton Advokatbyrå, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till
stämman börjar klockan 08:45.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 november 2019,

dels anmält sig till Bolaget senast den 22 november 2019 under adress Empir Group AB, Sveavägen 66, 111 34 Stockholm eller per telefon 08 - 446 55 00 eller via e-post info@empirgroup.se. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att
tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken
hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering
måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 22
november 2019, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant
ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar
behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original
samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman
insändas till Empir Group AB, Sveavägen 66, 111 34 Stockholm.
Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre
giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på Bolagets webbplats, www.empir.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av avyttring av aktier i Empir Solve AB till
Xavitech AB (publ)

8. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag

Punkt 7 - Beslut om godkännande av avyttring av aktier i Empir Solve
AB till Xavitech AB (publ)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om godkännande av
avyttring av 75 000 aktier i Empir Solve AB till Xavitech AB (publ)
enligt vad som närmare framgår av pressmeddelande som är tillgängligt
på Bolagets webbplats, www.empir.se.

Övrigt

Handlingar

Styrelsens förslag till beslut (fullständigt i denna kallelse) samt
därtill hörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på
Sveavägen 66 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.empir.se,
senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från
styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna
kallelse till 5 536 085, varav 81 480 aktier är av serie A och 5 454
605 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför en röst och
varje aktie av serie B medför en tiondels röst. Det totala antalet
röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 626 940,5.
Bolaget äger inga egna aktier.

______________

Stockholm i november 2019

Empir Group AB

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/empir-group-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsst...
https://mb.cision.com/Main/468/2955119/1136649.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.