Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Endomines AB: Delårsredogörelse för Endomines AB Q1 - Q3 2019 Fokus på produktionsupptrappningen av Friday-gruvan och an...

Endomines AB, pressmeddelande 7 november 2019 kl. 08:30 CET

jan-sep 2019 (jan-sep 2018)

Operativ översikt

· Den operativa verksamhetens fokus låg på fortsatt malmproduktion
vid Friday-gruvan samt produktionsupptrappningen och optimering av
anrikningsverket

· Inget guldkoncentrat såldes under tredje kvartalet 2019 från
Friday, men upputsningsguldet från Pampalos anrikningsverk genererade
lite intäkter

· Inga rapporterade olycksfall under Q3, LTIFR 15 (9)
Finansiell översikt

· Omsättningen uppgick till 5,1 MSEK (97,4)
· EBITDA uppgick till -33,7 MSEK (0,6)
· Det totala kassaflödet uppgick till 42,9 MSEK (43,9)
· Resultatet per aktie uppgick till ?0,84 SEK (-0,54)

Väsentliga händelser efter periodens slut
Endomines tillkännagav utnämningen av Greg Smith till VD den 6
november. Greg Smith har en bred bakgrund inom energi, bank och
finans, resursnäring inom olja och mineraler med mer än 30 års
arbetserfarenhet som ledande och verkställande befattningshavare. Han
har även en omfattande kunskap och erfarenhet av gruvutveckling i
USA. Marcus Ahlström, som verkat som Endomines ställföreträdande VD
sedan den 3 maj 2019 har utnämnts till vice VD för Endomines. Han
fortsätter även som Endomines ekonomichef.

Produktionsprognos för 2019:
Endomines meddelade den 9 augusti att den tidigare
produktionsprognosen på 5 000-8 000 uns guld i koncentrat för 2019
inte kommer att uppnås. Detta beror på reparationerna av de skador
vid Friday-sandmagasinet som uppkom under vinter- och tövädret 2019,
och som har försenat produktionsfasen längre än förväntat. Baserat på
idrifttagandet av anläggningen, resultaten från borrningsprogrammet
samt testbrytning uppdateras gruvplanen för närvarande av Endomines
team. När detta har slutförts kommer Endomines att kommunicera en
uppdaterad produktionsprognos för år 2019 för Friday-gruvan.

Produktionsupptrappningen av Friday anrikningsverket är nu i gång. När
anrikningsverket är i drift och produktionsupptrappningen har
slutförts kommer Endomines att kommunicera en uppdaterad
produktionsprognos.

Nyckeltal (koncern) jan-sep
MSEK om inget annat anges 2019 2018 +/-
Intäkter 5,1 97,4 -92,3
Kostnader -38,8 -96,8 58,0
EBITDA -33,7 0,6 -34,3
Av- och nedskrivningar -5,0 -34,9 29,9
Rörelseresultat -38,7 -34,3 -4,4
Periodens nettoresultat -44,4 -19,5 -24,9
Resultat per aktie (SEK) -0,84 -0,54 -0,30
Kassaflöde från den löpande verksamheten -69,7 -11,1 -58,6
Investeringar -45,3 -108,8 63,5
Finansiering 157,8 163,8 -6,0
Likvida medel vid periodens slut 61,9 62,4 -0,5
Personal vid periodens slut 32 40 -8
LTIFR 15 9 6

Olycksfallsfrekvensen LTIFR baseras på antalet rapporterade skador som
lett till en eller flera dagars frånvaro från arbetet per 1 000 000
arbetstimmar under rullande 12-månadersperioder. LTIFR har beräknats
för hela bolaget, inklusive underleverantörer.

Vice VD och ekonomichef Marcus Ahlström: "Under det tredje kvartalet
slutförde Endomines sin företrädesemission, som tillförde bolaget
cirka 156 miljoner SEK, motsvarande 94,4 procent av de erbjudna
aktierna. Detta visar på ett starkt stöd för Endomines
tillväxthistoria och möjliggör för oss att vidareutveckla våra
tillgångar och åter bli ett guldproducerande företag. Jag vill tacka
alla våra befintliga aktieägare såväl som de nytillkomna som nu är
med på Endomines resa och har visat oss sitt stöd.

Under det tredje kvartalet kunde vi påbörja produktionsupptrappningen
för brytnings- och anrikningsverksamheten, och arbetet är nu i full
gång. Produktionsupptrappningen av gruvan har förlöpt planenligt och
de prognostiserade produktionsvolymerna förväntas nås vid årsskiftet.
Dessvärre har vi haft vissa problem vid idrifttagandet av
anrikningsverket och vi har därför inte kunnat starta produktionen av
guldkoncentrat under tredje kvartalet som tidigare planerat. Arbetet
fortsätter och idrifttagning av anrikningsverket kommer att ske under
fjärde kvartalet".

Vi har även kontinuerligt stärkt vårt team i Idaho, och det gläder mig
att välkomna både vår nya gruvchef Dave Bryan och vår
anrikningsverkschef Bill Dafoe. Båda tar med sig enastående
erfarenhet och djupgående förståelse av våra produktionsprocesser
kombinerat med ett starkt engagemang för att framgångsrikt slutföra
den pågående produktionsupptrappningen"

Kontaktperson

Marcus Ahlström, Vice VD och ekonomichef, +358 50 544 68 14,
marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 november 2019 kl. 08:30 CET.

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar
prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget
håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines
strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom
utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att
förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och
med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/endomines-ab/r/delarsredogorelse-for-endomine...
https://mb.cision.com/Main/2472/2955622/1137172.pdf
https://mb.cision.com/Public/2472/2955622/81c027b0beb09ede.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.