Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-16

Endomines AB: Endomines AB halvårsrapport för 2019: Företrädesemissionen slutfördes -produktionsupptrappning av Friday ...

Endomines AB, pressmeddelande 16 augusti 2019 kl. 08:30 CEST

H1 2019 (jämfört med H1 2018)
Operativ översikt

· Byggandet av anrikningsverket pågick och ortsdrivningen i
Fridaygruvan var i fokus under Q2.

· Mycket tid och material fokuserades även på byggandet av
sandmagasinet vid bruket

· Ingen produktion av guldkoncentrat skedde under Q2 2019
· LTIFR 11 (9)
Finansiell översikt

· Intäkterna uppgick till 3,5 MSEK (71,5)
· EBITDA uppgick till ?20,8 MSEK (0,0)
· Det totala kassaflödet uppgick till ?13,2 MSEK (71,6)
· Resultatet per aktie uppgick till ?0,85 SEK (?0,10)

Väsentliga händelser efter periodens slut
Endomines nyemission slutfördes och de slutliga resultaten
tillkännagavs den 4 juli 2019. Intäkterna före emissionskostnader
uppgick till cirka 156 miljoner SEK. Till följd av nyemissionen ökade
det totala antalet aktier med 44 549 555 och aktiekapitalet med 133
648 665 SEK.

Ändrad produktionsprognos för 2019:
Endomines meddelade den 9 augusti att den tidigare
produktionsprognosen på 5 000-8 000 uns för 2019 kommer inte att
uppnås. Detta beror på skadorna vid sandmagasinet som uppkom under
vinter och tövädersäsongen 2019, skadorna har tagit längre tid att
reparera än vad som först uppskattades. Baserat på uppstarten av
anrikningsverket, resultaten från borrningsprogrammet samt
testbrytning uppdateras gruvplanen för tillfället av Endomines nya
USA team. När detta slutförts kommer bolaget att kommunicera en
uppdaterad produktionsprognos för Friday gruvan 2019.

Tidigare produktionsprognos för 2019:
Den årliga guldproduktionen vid Fridaygruvan i Idaho i USA förväntas
uppgå till cirka 9 000 oz till en cash cost, beroende på
produktionsområdet, på 650-900 USD/oz under gruvans livstid. Under
det första kvartalet av 2019 har Endomines inlett en upptrappning av
gruvan och förutsättningen var att producera 5 000-8 000 oz guld i
koncentrat under innevarande år, med den slutliga produktionsvolymen
beroende på de kvaliteter och antal ton som bryts under perioden.

+-----------------------------------------+-----+-----++-----+
|Nyckeltal (konsoliderade) | Jan-Jun |
+-----------------------------------------+-----+-----++-----+
|MSEK om inget annat anges | 2019|2018 | +/?|
+-----------------------------------------+-----+-----++-----+
|Intäkter | 3,5| 71,5| ?68,0|
+-----------------------------------------+-----+-----++-----+
|Kostnader |?24,3|?71,5| 47,2|
+-----------------------------------------+-----+-----++-----+
|Justerad EBITDA |?20,8| 7,8| ?28,6|
+-----------------------------------------+-----+-----++-----+
|EBITDA |?20,8| 0| ?20,8|
+-----------------------------------------+-----+-----++-----+
|Av- och nedskrivningar | ?1,5|?23,1| 21,6|
+-----------------------------------------+-----+-----++-----+
|EBIT |?22,3|?23,1| 0,8|
+-----------------------------------------+-----+-----++-----+
|Periodens nettoresultat |?30,1| ?3,5| ?26,6|
+-----------------------------------------+-----+-----++-----+
|Vinst per aktie (SEK) |?0,85|?0,10| ?0,75|
+-----------------------------------------+-----+-----++-----+
|Kassaflöden från den löpande verksamheten|?29,8|?16,0| ?13,8|
+-----------------------------------------+-----+-----++-----+
|Investeringar |?36,8|?73,7| 36,9|
+-----------------------------------------+-----+-----++-----+
|Finansiering | 53,4|161,3|?107,9|
+-----------------------------------------+-----+-----++-----+
|Likvida tillgångar vid periodens slut | 5,7| 90,1| ?84,4|
+-----------------------------------------+-----+-----++-----+
|Personal vid periodens slut | 36| 42| ?6|
+-----------------------------------------+-----+-----++-----+
|LTIFR | 11| 9| 2|
+-----------------------------------------+-----+-----++-----+

LTIFR = frekvensen av förlorad tid till följd av skada (Lost Time
Injury Frequency Rate) baseras på rapporterade skador som leder till
frånvaro från arbetet på en arbetsdag eller mer per 1 000 000
arbetade timmar på en rullande 12-månadersbasis. LTIFR har beräknats
för hela företaget, inklusive entreprenörer

Tillförordnad VD Marcus Ahlström: "Under de första sex månaderna av
2019 skedde en vidareutveckling av Fridaygruvan och slutförandet och
idrifttagandet av anrikningsverket, som tekniskt färdigställdes i
slutet av april. I samband med förberedelserna för "bypassledningen"
för sandmagasinet efter snösmältningen upptäckte man att
sandmagasinets beläggning och vissa bärande konstruktioner hade
skadats under vintermånaderna och vårens avrinning. Detta senarelade
den inledande upptrappningen av gruvan och anrikningsverket, som
endast kunde tas i drift i början av augusti. Jag är dock mycket glad
över att vi äntligen har startat upptrappningsskedet för Friday och
ser fram emot att uppnå full produktion så snart som möjligt.

I maj fattade styrelsen beslut om en nyemission för att ytterligare
stärka Endomines långsiktiga strategi och fortsätta utveckla
tillgångarna i Idaho och prospekteringsprogrammet för den Karelska
guldlinjen. Den långsiktiga planen är att producera över 40 000 oz
till slutet av 2023. Nyemissionen slutfördes den 1 juli och
resulterade i att bolaget inbringade ca 156 MSEK före
transaktionskostnader, vilket motsvarar ungefär 94,4 procent av det
initiala mål som ställdes upp för nyemissionen. Jag är mycket nöjd
med resultatet av nyemissionen som har gett oss en för närvarande
solid finansiell position. Jag vill ytterligare tacka alla våra
befintliga och nya aktieägare för det engagemang och den tillit som
de har visat oss.

Vi har satt ihop ett nytt USA team efter ändringarna som skedde inom
Endomines ledning. Det nya teamet fokuserar nu på nästa steg i
genomförandet av vår strategi och fortsätter arbeta samt utveckla
Friday vid sidan av våra nästa projekt vid Rescue och Unity. Arbetet
med den reviderade produktionsplanen och projektbudgeten pågår för
tillfället. Utöver detta fortsätter vi att fokusera på
prospekteringsprogrammet för den Karelska guldlinjen, med
målsättningen att möjliggöra lönsam guldproduktion på längre sikt".

Kontaktperson
Marcus Ahlström, ställföreträdande VD, +358 50 544 68 14,
marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 08:30 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar
prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget
håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines
strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom
utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att
förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och
med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/endomines-ab/r/endomines-ab-halvarsrapport-fo...
https://mb.cision.com/Main/2472/2882075/1090774.pdf
https://mb.cision.com/Public/2472/2882075/a2fe825c0021f3d1.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.