Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-04

Endomines AB: Endomines AB placerar en senior säkerställd obligation om 3,7 miljoner euro

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I ELLER TILL USA ELLER TILL
NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER UPPEHÅLLER SIG I USA ELLER TILL
NÅGON AMERIKANSK MEDBORGARE, ELLER I ELLER TILL NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLA VARA
OLAGLIG.

Endomines AB har placerat en senior säkerställd obligation om 3,7
miljoner euro ("Obligationerna") samt teckningsoptioner till i
huvudsak finska institutionella investerare samt andra utvalda
investerare, innefattande vissa styrelseledamöter i Endomines AB och
bolagets VD och CFO.

Den 14 februari 2019 meddelade Endomines AB ("Endomines" eller
"Bolaget") att Bolaget arbetade med att säkerställa finansiering
genom att ge ut en senior säkerställd obligation. Obligationer för
3,7 miljoner euro har nu placerats hos främst finska institutionella
investerare. Bland investerarna finns även, i enlighet med finsk
marknadspraxis, vissa styrelseledamöter i Endomines och Bolagets VD
och CFO som tecknat sig för Obligationer för 50 000 euro vardera,
vilket bedöms ha bidragit till de institutionella investerares
intresse för Obligationerna. Obligationen kommer (i) finansiera
produktionsökning, inklusive finansiering av den nya metoden för att
bedriva gruvverksamhet i Friday-gruvan i Idaho, USA, (ii) finansiera
utforskningen av den Karelska guldlinjen i Finland och Friday-gruvan
i Idaho, USA, samt utforskning av andra tillgångar i USA, (iii)
betala transaktionskostnader och (iv) finansiera Endomines-koncernens
löpande verksamhet.

Saila Miettinen-Lähde, VD för Endomines, kommenterar: "Jag är nöjd med
att kunna bekräfta att vi placerat en obligation om 3,7 miljoner
euro, som möjliggör för oss att fortsätta produktionsökningen i
Friday-gruvan och genomföra utforskningar i Idaho, USA, och längs med
den Karelska guldlinjen i Finland. Vi är förväntansfulla när det
gäller våra framtidsutsikter både i USA och i Finland och tacksamma
för möjligheten att fortsätta vår utveckling enligt plan."

Obligationerna kommer emitteras omkring den 4 mars 2019 och har en
treårig löptid och en fast årlig ränta om 12,0 procent och är
inlösenbar på Bolagets begäran för 103 procent av det nominella
beloppet efter ett år och 101 procent av det nominella beloppet efter
två år. Obligationerna kommer inte att noteras på någon reglerad
marknad eller handelsplattform. Villkoren för Obligationerna kommer
att finnas tillgängliga på Endomines hemsida omkring den 4 mars 2019.

För varje obligationsteckning värd 50 000 euro kommer 55 555
teckningsoptioner, totalt 3 888 877, ("Teckningsoptionerna"). Varje
Teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget för 0,90
euro under perioden 31 mars 2019 - 31 mars 2022) utfärdas till de
tecknande Obligationsinvesterarna för ett pris om 0,009 euro per
Teckningsoption (totalt 35 000 euro). Villkoren för
Teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga på Endomines
hemsida när de registrerats av Bolagsverket. För Obligationer som
tecknats av medlemmar i styrelsen eller bolagsledningen kommer inga
Teckningsoptioner att utfärdas. För att kompensera de medlemmar i
styrelsen eller bolagsledningen som tecknat i Obligationer utan rätt
att teckna Teckningsoptioner föreslås att årsstämman 2019 fattar
beslut om en riktad emission av ytterligare 222 220
teckningsoptioner. Fullständigt förslag kommer att presenteras till
kallelsen till årsstämman. Förutsatt att samtliga Teckningsoptioner
(innefattande de teckningsoptioner som kan komma att ges ut till
medlemmar i styrelsen och bolagsledningen efter beslut av årsstämman
2019) utnyttjas kommer

4 111 097 nya aktier att emitteras, motsvarande cirka 11,6 procent av
det för närvarande totala antalet utestående aktier i Bolaget.

UB Securities Ltd agerar som Lead Manager för emissionen av
Obligationerna och Teckningsoptionerna.

Borenius Attorneys Ltd och Advokatfirman Cederquist KB agerar som
juridiska rådgivare till Endomines i samband med emissionen av
Obligationerna och Teckningsoptionerna.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95,
saila.miettinen-lahde@endomines.com

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar
prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget
håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines
strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom
utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att
förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och
med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att utges,
publiceras eller distribueras, i sin helhet eller delar därav, direkt
eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya
Zeeland, Sydafrika, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion
eller under sådana omständigheter där offentliggörande, publicering
eller distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
sälja eller uppmaning att förvärva, och det kommer inte heller ske
någon försäljning av, värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant
erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olagligt innan
registrering, undantag från registrering eller förbehåll i enlighet
med gällande värdepapperslagstiftning i någon sådan jurisdiktion.
Allmänheten har inte rätt att delta i erbjudandet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande av värdepapperna i
USA. Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras
enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act")
eller under värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA och får
inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, inom USA eller
till, eller för USA:s räkning eller till fördel för USA, amerikanska
medborgare förutom enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act eller i transaktioner som faller
utanför tillämpningsområdet av Securities Act.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten I
Storbritannien att förvärva värdepapperna. Inget prospekt har
godkänts, eller kommer att godkännas, i Storbritannien avseende
värdepapperna. Följaktligen riktar sig detta pressmeddelande endast
till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) till
professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Regeln") och (iii) till vissa företag ("high net worth companies"),
och andra personer till vilka det lagligen kan riktas, som omfattas
av artikel 49(2) (a) till (d) i Regeln (alla dylika personer i
(i)-(iii) ovan benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Därtill
riktar sig detta pressmeddelande under alla omständigheter endast
till personer som utgör "kvalificerade investerare" enligt Prospectus
Directive (2003/71/EC, med tillägg). All investeringsaktivitet till
vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer
endast att omfatta Relevanta Personer. Andra än Relevanta Personer
bör inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller dess
innehåll.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/endomines-ab/r/endomines-ab-placerar-en-senio...
https://mb.cision.com/Main/2472/2755636/1001527.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.