Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-07-03

Endomines AB: Endomines guldproduktion under Q2 2015 och uppdatering av bedömd årsproduktion

Endomines AB rapporterar produktionsresultaten för det andra kvartalet
2015 från verksamheten i Pampalo i östra Finland. Guldproduktionen
under det kvartalet uppgick till 126,6 kg, vilket motsvarar 4 069 oz.

Pampalo kvartalsvisa produktionsresultat[1]

+---------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
| | 2 014| 2 014| 2 014| 2 014| 2 015| 2 015|
+---------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
| | Q1| Q2| Q3| Q4| Q1| Q2|
+---------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
|Anrikad malm (ton) |107 866|104 688|95 583|87 205|76 089|85 738|
+---------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
|Ingående guldhalt (g/t) | 2,0| 2,3| 2,7| 2,4| 2,1| 1,9|
+---------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
|Guldutbyte i verket (%) | 81,6| 80,3| 81,6| 82,9| 83,8| 83,9|
+---------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
|Kapacitetsutnyttjandetimmar| 94,6| 95,7| 93,7| 89,8| 82,8| 87,2|
|(%) | | | | | | |
+---------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
|Guldproduktion (kg) | 176,0| 195,7| 210,9| 179,3| 131,3| 126,6|
+---------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
|Guldproduktion (oz.) | 5 659| 6 292| 6 781| 5 765| 4 221| 4 069|
+---------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
|Skadefrekvens LTIFR[2] | 11| 16| 23| 24| 25| 10|
|(rullande 12 månader) | | | | | | |
+---------------------------+-------+-------+------+------+------+------+

Guldutbytet var I enlighet med målnivån. En lägre ingående guldhalt
från underjordsgruvan i Pampalo var huvudskälet till en lägre än
förväntad guldproduktion. Tonnaget var också under målnivån.

Bolaget har reviderat produktionsprognosen för helåret 2015, som
förväntas uppgå till ca 550-600 kg guld jämfört med tidigare lämnad
uppgift om ca 700 kg guld. Produktionsprognosen för andra halvåret
baserar sig på en uppdaterad produktionsplan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50
eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 3 juli 2015 kl. 17:35 svensk tid.

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km
långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika
myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta
område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014
påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro och
Bolaget planerar nu för start av drift vid guldfyndigheten Hosko.
Malmen från Hosko kommer, liksom malmen från Rämepuro, att anrikas i
det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid
Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara
värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och
mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt
accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och
mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida
transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen
och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq
Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets
likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och
antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för
olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan
komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana
uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets
verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets
kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital;
tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från
prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av
borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende
mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av
undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i
projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i
metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och
villkoren inom industrin. Framtidsinriktade uttalanden och antaganden
baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid
den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som
underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga
vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen
överdriven tilltro till uttalandena ges.

----------------------------------------------------------------------

[1] Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig
delvis på egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier.
Uppgifterna är individuellt avrundade.

[2] LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag
räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR
är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/endomines-ab/r/endomines-guldproduktion-under-...
http://mb.cision.com/Main/2472/9801161/398721.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.