Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-22

Endomines AB: Endomines tar ett stort steg mot en ny riktning - Nya aktieägare, en aktieemission och en utvidgning till Nor...

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till,
Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan
publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar
eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta
pressmeddelande.

Observera att detta är en kort sammanfattning av information i ett
pressmeddelande som Endomines offentliggjorde tidigare idag och
informationen häri är inte avsedd att vara heltäckande. För mer
information om företrädesemissionen och de transaktioner som beskrivs
häri, se det tidigare offentliggjorda pressmeddelandet, vilket finns
tillgängligt på bolagets hemsida: www.endomines.se

Som offentliggjorts tidigare idag lägger gruvbolaget Endomines om
kursen och tar in nästan 190 miljoner kronor för att förvärva
nordamerikanska guldgruvor och utöka prospekteringen längs Karelska
Guldlinjen. Samtidigt stärker man Bolagets balansräkning genom
finansiella omstruktureringar där investerarna Kyösti Kakkonen och
Gregory Smith blir betydande aktieägare i Bolaget.

Endomines avser genomföra en företrädesemission för att finansiera
pågående och framtida tillväxtprojekt, stärka balansräkningen och
bredda ägandet. I företrädesemissionen kan man för en (1) befintlig
aktie teckna två (2) nya aktier för 9 kronor (cirka 0,93 euro) per
aktie. Målsättningen är att ta in cirka 189 miljoner kronor (19,4
miljoner euro) under januari 2018. Ett flertal existerande ägare och
andra investerare har ställt sig positiva till att teckna ca 60
miljoner kronor i företrädesemissionen. Endomines aktier är upptagna
till handel på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki.

Fram till idag har Endomines operativa verksamhet varit i Finland, där
verkar Pampalo guldgruva vid Karelska Guldlinjen, i Ilomants kommun.
Ny utvidgar Bolaget sin verksamhet till Nordamerika genom förvärv av
fem guldfyndigheter i den amerikanska delstaten Idaho. I
Idaho-projekten finns kända mineraltillgångar motsvarande över 500
000 uns och med en betydande prospekteringspotential. Endomines har
som avsikt att påbörja gruvdrift vid den första fyndigheten i Idaho
redan inom ett år och vid alla övriga fyndigheter inom 3-5 år.
Samtidigt kommer Endomines att satsa på prospektering längs Karelska
Guldlinjen. Från detta område har man samlat en ansenlig mängd data
och därmed har man enbart exploaterat en liten bråkdel av områdets
potential.

Utöver emissionen stärker man balansräkningen genom en omstrukturering
av Endomines banklån om 7,6 miljoner euro (73,6 miljoner kronor),
varefter Bolaget är skuldfri avseende räntebärande skulder till
finansiella institut. Om företrädesemissionen fulltecknas enligt
plan, kommer Bolaget att amortera lånet med lika mycket som
långivaren och garanten efterskänker sina fordringar. Resterande del
av lånet säljs till Joensuun Kauppa ja Kone, vars huvudägare är
Kyösti Kakkonen. Därefter konverteras lånet, på vissa villkor, till
aktier i Endomines. Efter dessa transaktioner kommer Joensuun Kauppa
ja Kone bli den största aktieägaren i Endomines med cirka 10 procent
av aktiekapitalet. Efter omstruktureringen och återbetalningen av
lånet kommer Endomines inte att ha någon räntebärande bankskuld.

"Jag är entusiastisk över detta påbörjande samarbete. Endomines har
visat sin styrka inom prospektering och en gruvverksamhet som baserar
sig på en hållbar utveckling längs Karelska Guldlinjen. Bolaget leds
av duktiga personer och jag har en stark tro på en ljus framtid för
prospektering i Karelen och den internationella utvidgningen av
verksamheten. Arrangemanget innebär även betydande investering i den
finska gruvindustrin.", kommenterar kommerserådet Kyösti Kakkonen, en
känd investerare som grundat Tokmanni.

"Genom Kyösti Kakkonen får Endomines en för allmänheten känd
storägare, som tror på utvecklingsmöjligheterna för Karelska
Guldlinjen. Detta spelar en mycket viktig roll i denna övergripande
ordning", konstaterar Staffan Simberg, styrelseordförande i Endomines
AB.

Förvärvspriset för Nordamerikanska TVL Gold LLC är 34 miljoner
amerikanska dollar (ca 29 miljoner euro). Gruvförvärvet finansieras
till 2/3-delar genom en riktad konvertibel till ägaren av TVL Gold,
den amerikanska investeraren Gregory Smith. Konvertibeln konverteras
till Endomines aktier inom tre år, varefter Gregory Smith blir den
största aktieägaren i Endomines med över 20 procent av
aktiekapitalet. Som långsiktig ägare och med långvarig verksamhet
inom gruvindustrin, tillför Smith internationell kompetens inom
gruvbranschen och engagerat ägande.

"Vi förenar oss med Endomines, vilket ger ett betydande mervärde till
båda parter. Jag har en stark tro på Idaho-projekten och Karelska
Guldlinjen och jag förbinder mig därför att ta en betydande andel av
betalningen i Endomines aktier under kommande år", kommenterar
Gregory Smith.

"Genom detta övergripande arrangemang får Endomines utmärkta
tillväxtmöjligheter. I tillägg till en starkare balansräkning, får vi
nya aktieägare, som även tillför Bolaget värdefull ny kunskap. Vi
fortsätter att ägna oss åt att med vårt systematiska arbete och
moderna metoder längs Karelska Guldlinjen och genom företagsförvärvet
i USA att utvidga vår produktionsbas", kommenterar Endomines AB:s
verkställande direktör Saila Miettinen-Lähde.

Företrädesemissionen liksom de transaktioner som beskrivs ovan kräver
aktieägarnas godkännande vid en extra bolagsstämma i Endomines som
kommer att hållas den 8 januari 2018.

Endomines har för avsikt att vara en aktiv deltagare i att utveckla
gruvbranschen såväl inom Norden som internationellt. Med ett öga på
guldprisets utveckling letar Bolaget ständigt efter nya
tillväxtmöjligheter.

För mer information om företrädesemissionen och de transaktioner som
beskrivs häri, se de separata pressmeddelanden som Endomines
publicerat tidigare idag och som finns tillgängliga på bolagets
hemsida: www.endomines.se.

Kontaktperson och för mer information:

Saila Miettinen-Lähde

Verkställande direktör, Endomines AB, telefon + 358 40 548 3695

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 november 2017 kl. 09:30 CET.

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Guldbrytning sker i
Pampalo och prospektering i östra Finland längs med Karelska
Guldlinjen. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga
tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv.
Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila
jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan
sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Endomines. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Endomines kommer endast att ske
genom det prospekt som Endomines beräknar kunna offentliggöra omkring
den 9 januari 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där
deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till
sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan
distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat
sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa
restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Endomines
har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act")
eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas,
säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande
av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts
av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon
delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte
heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om
nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta
dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som
återspeglar Endomines aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/endomines-ab/r/endomines-tar-ett-stort-steg-mo...
http://mb.cision.com/Main/2472/2396973/755770.pdf

Författare Cision