Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-19

Endomines AB: Kallelse till årsstämma i Endomines AB (publ)

I kallelsen som offentliggjordes den 17 mars 2014 hade punkten 14, val
av revisor, fallit bort. Kallelsen publiceras därför härmed i sin
helhet på nytt. Inga övriga justeringar har gjorts.

Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 24 april 2014 kl. 16.00 på Blasieholmen Restaurang &
Konferens, Blasieholmsgatan 4C i Stockholm.

Deltagande
För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara
registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen
den 16 april 2014, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid
stämman senast onsdagen den 16 april 2014 kl. 12.00. Anmälan ska ske
skriftligen till bolaget under adress Endomines AB, Hovslagargatan
5B, 111 48 Stockholm, per telefon 08-611 66 45, per e-post
info@endomines.com eller per fax 08-611 47 30. Vid anmälan ska uppges
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal
aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska
delta.

Ombud, fullmakt m.m.
Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, för att
underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara Endomines tillhanda
senast onsdagen den 16 april 2014. Observera att eventuell fullmakt
ska insändas i original. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att
ladda ner på www.endomines.com.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering,
så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast
onsdagen den 16 april 2014, vilket innebär att aktieägarna i god tid
före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos Euroclear
Finland Ab måste, för att få delta i årsstämman, dels begära att
tillfälligt vara antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckning som
upprättas av Euroclear Finland Ab, dels till bolaget anmäla sitt
deltagande till stämman i enlighet med avsnittet "Deltagande" ovan.
Anteckning i den tillfälliga aktieägarförteckningen måste vara
verkställd senast onsdagen den 16 april 2014 kl. 10.00 (finsk tid),
vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste
underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
10. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av styrelse och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedningen
inför 2015 års årsstämma

16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om nyemission av aktier och konvertibler

18. Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Sara Mindus väljs till ordförande
vid årsstämman.

Punkt 9b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att bolagets
vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs 60 968 113 kronor,
bestående av överkursfond om 172 523 683 kronor, balanserad förlust
om -87 017 264 kronor och årets förlust om -24 538 306 kronor.

Punkt 11 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå
med oförändrat 250 000 kronor per år och för övriga styrelseledamöter
med oförändrat 150 000 kronor per styrelseledamot och år, dock att
inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget,
att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad
ersättningskommitté, revisionskommitté och teknik- och
säkerhetskommitté ska utgå med oförändrat 25 000 kronor per
styrelseledamot och år för varje sådan kommitté styrelseledamot
arbetar i och att arvode till revisionskommitténs ordförande ska utgå
med oförändrat 50 000 kronor per år samt att ersättning till bolagets
revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att styrelseledamot ska, om skattemässiga
förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att
det är kostnadsneutralt för Endomines, ges möjlighet att fakturera
styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via
bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt
enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Endomines.

Punkt 12-13 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till
fem stycken utan styrelsesuppleanter och att omval sker av
styrelseledamöterna Stefan Månsson, Rauno Pitkänen, Mati Sallert,
Staffan Simberg och Meg Tivéus.

Timo Lindborg har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare att Staffan Simberg omväljs till
styrelseordförande.

Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets
webbplats www.endomines.se.

Punkt 14 - Val av revisor
Valberedningen föreslår att PwC, med auktoriserad revisor Martin
Johansson som huvudansvarig revisor, väljs som revisor för tiden
intill slutet av årsstämman 2018.

Punkt 15 - Fastställande av förfarande för tillsättande av
valberedningen inför 2015 års årsstämma

Valberedningen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om
tillsättande av valberedning inför årsstämman 2015 enligt följande.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, av vilka två ska
representera de två till röstetalet större aktieägarna och den tredje
ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska under
hösten 2014 kontakta de röstmässigt större aktieägarna baserat på
aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2014
för att en valberedning ska inrättas. De aktieägare som vid denna
tidpunkt är de röstmässigt större ägarna har rätt att vardera utse en
representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning
för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i
förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon
av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en
representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa
aktieägare, har det största röstinnehavet. Sammansättningen av
valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den
utsetts och senast sex månader före årsstämman.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i
förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst en av
ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolagets största
aktieägare eller, om tillämpligt, grupp av aktieägare om dessa
samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktör eller
medlem i ledningsgruppen får inte vara ledamot i valberedningen.
Majoriteten av ledamöterna får inte vara styrelseledamöter.

Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande ska
inte vara valberedningens ordförande. Lämnar ledamot valberedningen
innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt,
ersättare utses av den aktieägare som representerats av den avgående
ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de
röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör
denna grupp. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av
de aktieägare som representeras av ledamöter i valberedningen inte
längre tillhör de röstmässigt större ägarna så ska ledamöter som
representerar dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande
och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet
större ägarna ska äga utse sin eller sina representanter. Om ej
särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i
valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i
aktieinnehav ägt rum eller förändringen inträffar senare än två
månader före bolagsstämma där fråga om förslag från valberedningen
ska behandlas.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga
förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för
kommittéarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande,
ordförande på bolagsstämma, beslut om valberedning samt, i
förekommande fall, val av revisorer.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och de
övriga personerna i koncernledningen. Endomines ska tillämpa
marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att
kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och
kapacitet att nå uppställda mål, utformade att främja bolagets
långsiktiga värdeskapande. Ersättningsformerna ska motivera
koncernledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa
aktieägarnas intressen. Ersättning till den verkställande direktören
och de övriga personerna i koncernledningen ska utgöras av fast lön,
rörlig ersättning, eventuella prestations- och aktierelaterade
incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda
ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt
baseras på kompetens, ansvar och prestation. Den rörliga ersättningen
ska vara utformad med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande och utgår baserat på utfall i förhållande till tydligt
uppställda mål samt vara maximerad i förhållande till den fasta lön
som fastställts. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 40
procent av den fasta lönen för den verkställande direktören och för
övriga ledande befattningshavare inte överstiga 30 procent av den
fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida
ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader.
Avgångsvederlag samt fast lön för en ledande ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.