Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Endomines AB: Kallelse Till Extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Endomines AB, pressmeddelande 15 november 2019 kl. 11:00 CET

Aktieägarna i Endomines AB (publ), org.nr. 556694-2974 ("Endomines")
kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 december 2019
kl. 14.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, 113
56 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare

· vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken onsdagen den 4 december 2019, och

· anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 4 december
2019.

Anmälan om deltagande kan ske

· skriftligen till Endomines under adress Endomines AB (publ),
"Extra bolagsstämman 2019", Postbox 5822, 102 48 Stockholm,

· per telefon +358 50 544 68 14, eller
· per e-post till anmalan@endomines.com.
Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som
företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud och förvaltarregistrerade aktier

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, för att
underlätta inpasseringen vid stämman, vara Endomines tillhanda senast
onsdagen den 4 december 2019. Eventuell fullmakt ska insändas i
original. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på
www.endomines.com/sv.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (inklusive finska
aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos
Euroclear Finland Oy) måste, för att äga rätt att delta i extra
bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad
rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 4
december 2019, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta
datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av villkor för konvertibellån
8. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

9. Stämmans avslutande
Beslutsförslag

Punkt 7 - Ändring av villkor för konvertibellån

Bakgrund

Endomines, TVL Gold 1, LLC ("Konvertibelinnehavaren") samt Joensuun
Kauppa ja Kone Oy, Wipunen Varainhallinta Oy och Mariatorp Oy
(tillsammans "Aktieägarna") har träffat ett avtal om att samtliga av
Endomines säkerställda konvertibler utgivna under 2018
("Konvertiblerna") ska konverteras till aktier i Endomines inom fyra
månader (d.v.s. konvertering ska vara tvingande och inte frivillig)
enligt följande nya villkor:

· en årlig ränta om 10,0 procent (tidigare 6,0 procent) samt att
upplupen ränta ska betalas kontant,

· Konvertibelinnehavaren ska konvertera 50 procent av lånebeloppet
till nya aktier i Endomines till en konverteringskurs om 5,85 kronor
per ny aktie i Endomines tre bankdagar efter att nya villkor för
Konvertiblerna har registrerats vid Bolagsverket och återstående 50
procent av lånebeloppet till nya aktier i Endomines till en
konverteringskurs om 6,00 kronor per aktie senast den 31 mars 2020
("Konverteringen").

Efter ändring av villkoren för Konvertiblerna ("Konvertibelvillkoren")
och Konverteringen kommer antalet aktier i Endomines öka med högst 33
490 597 och aktiekapitalet kommer att öka med högst 100 591 574 SEK
(efter omräkning till följd av den emission med företrädesrätt för
Endomines aktieägare som genomfördes under första halvåret 2019).

Ändring av villkor för konvertibellån

För att kunna genomföra den avtalade Konverteringen av Konvertiblerna
måste Konvertibelvillkoren ändras. Styrelsen föreslår därför att
stämman beslutar att nedan angivna delar av §§ 2, 3, 5 och 9 i
Konvertibelvillkoren ändras enligt följande:

Nuvarande ordalydelse Föreslagen ordalydelse
§ 2 Lånebelopp,
betalningsutfästelse och
efterställning
femte stycket
Konvertiblerna ska i Konvertiblerna ska i
händelse av Bolagets händelse av Bolagets
likvidation eller likvidation eller
konkurs medföra rätt konkurs medföra rätt
till betalning ur till betalning ur
Bolagets tillgångar Bolagets tillgångar
efter Bolagets icke efter Bolagets icke
efterställda efterställda
förpliktelser och förpliktelser och
jämsides (pari passu) jämsides (pari passu)
med andra efterställda med andra efterställda
förpliktelser som inte förpliktelser som inte
uttryckligen är uttryckligen är
efterställda detta lån. efterställda detta lån.
För tydlighetens skull För tydlighetens skull
kan tilläggas att detta kan tilläggas att detta
efterställande inte ska efterställande inte ska
medföra någon negativ medföra någon negativ
inverkan på inverkan på
verkställigheten och verkställigheten och
andra rättigheter som andra rättigheter som
Innehavaren har enligt Innehavaren har enligt
Pantavtalet. Pantavtalet, i den
utsträckning
Pantavtalet inte sagts
upp eller panten
släppts.
§ 3 Löptid, ränta och
betalningar
Lånet förfaller till Lånet förfaller till
betalning genom betalning genom
Konvertering eller Konvertering senast den
återbetalning den 1 31 mars 2020, i
april 2021, i enlighet enlighet med § 5 nedan.
med § 5 nedan, i den mån De utestående
Konvertering inte Konvertiblerna löper
dessförinnan har ägt med en årlig ränta om
rum. De utestående 10,0 procent från och
Konvertiblerna löper med med den 10 december
en årlig ränta om 6,0 2019 och fram till
procent från och med den Konvertering sker. Den
dag Innehavaren tecknar årliga räntan beräknas
Konvertibler till och på exakt antal dagar
med den 1 april 2021 som förflutit på en 360
(eller fram till dagars årsbasis. Räntan
Konvertering om den förfaller till
inträffar tidigare). Den betalning vid
årliga räntan beräknas Konvertering. Vidare
på exakt antal dagar som beräknas den upplupna
förflutit på en 360 räntan på någon del av
dagars årsbasis. Räntan Konvertibeln som är
förfaller till betalning Konverterad, pro rata
den 30 juni respektive och betalas (enligt
den 31 december varje nedan), när sådan del
år, med den första av Konvertibeln är
förfallodagen den 31 Konverterad. Bolaget
december 2018 och den ska betala räntan till
sista förfallodagen i Innehavaren inom 15
samband med den slutliga dagar från respektive
återbetalningen eller ränteförfallodag som
Konverteringen av angivet ovan. Räntan
Lånebeloppet. Vidare ska betalas kontant.
beräknas den upplupna
räntan på någon del av
Konvertibeln som är
Konverterad, pro rata
och betalas (enligt
nedan), när sådan del av
Konvertibeln är
Konverterad. Bolaget ska
betala räntan till
Innehavaren inom 15
dagar från respektive
ränteförfallodag som
angivet ovan. Räntan
ska, i enlighet med
Bolagets val, betalas
kontant eller
Konverteras till nya
fritt överlåtbara Aktier
till den
Konverteringskurs för
sådan Konvertering av
ränta som gäller vid
respektive tidpunkt för
utbetalning av räntan, i
enlighet med § 5 nedan
("Konvertering av
Ränta"). Om Innehavaren
vill sälja de Aktier som
erhållits för betalning
av ränta men är
förhindrad att göra det
inom 60 dagar från
mottagandet av dessa
Aktier till ett pris som
inte understiger 90 % av
Konverteringskursen för
dessa Aktier, kan
Bolaget inte välja att
erlägga nästkommande
räntebetalning i form av
Aktier till en sådan
Innehavare, utan måste
betala den ränta som
därefter förfaller till
betalning kontant.
Skulle lånebeloppet
eller räntan inte kunna
utbetalas enligt vad
nyss sagts, på grund av
force majeure-händelser
utom Bolagets kontroll,
vilket exempelvis
innefattar följande
händelser;
a. Force Majeure,
översvämning, torka,
jordbävning eller annan
naturkatastrof;
b. epidemi eller
pandemi;
c. terrorattack,
inbördeskrig, civila
uppror eller upplopp,
krig, hot om eller
förberedelse av krig,
väpnad konflikt,
påförande av sanktioner,
handelsembargo eller
avbrytande av
diplomatiska
förbindelser;
d. radioaktiv, kemisk
eller biologisk
förorening eller
ljudbang;
e. lag instiftad av
eller åtgärd vidtagen av
en regering eller
offentlig myndighet,
inklu...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.