Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Endomines AB: Kommuniké från årsstämma i Endomines AB (publ) den 24 april 2014

Årsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ) har hållits den 24
april 2014.

Disposition avseende Endomines AB:s resultat och ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktör.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för
år 2013 för moderbolaget samt koncernen. Stämman beslutade att ingen
utdelning skulle lämnas och att bolagets vinstmedel disponeras så att
i ny räkning överförs 60 968 113 kronor, bestående av överkursfond om
172 523 683 kronor, balanserad förlust om 87 017 264 kronor och årets
förlust om 24 538 306 kr. Stämman beslutade att bevilja
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2013.

Styrelse
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan
suppleanter. Staffan Simberg, Meg Tivéus, Stefan Månsson, Rauno
Pitkänen och Mati Sallert omvaldes som styrelseledamöter. Därtill
omvaldes Staffan Simberg till styrelsens ordförande. Timo Lindborg
hade undanbett sig omval.

Stämman beslutade vidare att arvode skall utgå till styrelsens
ordförande med oförändrat 250 000 kr per år och till övriga
styrelseledamöter med oförändrat 150 000 kronor per år till vardera
styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Vidare beslutades att
arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad
ersättningskommitté, revisionskommitté och kommitté för teknik, miljö
och säkerhet ska utgå med 25 000 kronor per år för varje sådan
kommitté styrelseledamot arbetar i och att arvode till
revisionskommitténs ordförande ska utgå med oförändrat 50 000 kronor
per år.

Valberedning
Stämman beslutade om valberedning inför årsstämman 2015 och att denna
ska bestå av tre ledamöter, av vilka två ska representera de två till
aktieinnehav större aktieägarna och den tredje ska vara styrelsens
ordförande. Styrelsens ordförande ska under hösten 2014 kontakta de
röstmässigt större aktieägarna per den 31 augusti 2014 för att en
valberedning ska inrättas. De aktieägare som vid denna tidpunkt är de
röstmässigt större ägarna har rätt att utse vardera en representant
att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden
intill dess att nästa årsstämma har hållits.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa
årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd
av bemyndigandet ska det antal nya aktier som kan ges ut sammanlagt
omfatta så många aktier som motsvarar högst 10 procent av befintligt
antal aktier i Endomines vid tiden för registreringen av
emissionsbemyndigandet.

För ytterligare information vänligen, kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706
48 50

Staffan Simberg, styrelseordförande i Endomines AB, tel +358-50-020 92
16

__________________________________________________________________________________
Denna rapport innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 25 april 2014 kl.08:45 svensk tid.

Om Endomines AB:
Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett
produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011.
Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella
Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla
hittills kända guldförekomster.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara
värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och
mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en internationellt
accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och
mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm: [ENDO.ST]. Pareto
Öhman AB är bolagets Likviditetsgarant i Stockholm.

Läs mer om Endomines på www.endomines.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/endomines-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-endo...
http://mb.cision.com/Main/2472/9574319/237031.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.