Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-08

Endomines AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Endomines AB den 8 januari 2018

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ) har hållits
den 8 januari 2018.

Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning
Bolagsstämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 41 935
361 kronor, utan indragning av aktier, för förlusttäckning.
Aktiekapitalet kommer genom minskningen minskas från 262 156 875
kronor till 220 221 514 kronor.

Nyemission
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om
företrädesemission. För att möjliggöra genomförandet av
företrädesemissionen beslutade stämman, i enlighet med styrelsens
förslag, även om ändring av bolagsordningen, minskning av
aktiekapitalet och fondemission.

Enligt villkoren för företrädesemissionen berättigar varje existerande
aktie som innehas på avstämningsdagen den 10 januari 2018 till två
(2) teckningsrätter, varvid en (1) teckningsrätt berättigar till
teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 9 kronor per aktie,
vilket vid fullteckning kommer att inbringa en emissionslikvid om
högst 188 752 950 kronor före emissionskostnader. Teckningsperioden
löper från den 12 januari till den 26 januari 2018.

För ytterligare information avseende företrädesemissionen, vänligen se
tidigare pressmeddelanden av den 22 november 2017. Ytterligare
information avseende företrädesemissionen kommer att finnas i
prospektet som förväntas publiceras omkring den 11 januari 2018.

Riktad nyemission
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa
årsstämma, till Joensuun Kauppa ja Kone Oy ("JKK"), mot betalning
genom kvittning, besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet
omfattar emission av aktier till en teckningskurs om 9,90 kronor per
aktie, upp till ett belopp som motsvarar bolagets vid tidpunkten för
emissionen utestående skuld, cirka 3,6 MEUR, som JKK då tagit över
från bolagets nuvarande långivare.

Förvärv
Bolagsstämman beslutade att godkänna att styrelsen avtalar om förvärv
av samtliga aktier i TVL Gold 1 LLC, till en total köpeskilling om
högst 34 miljoner USD (cirka 286 miljoner kronor) ("Köpeskillingen").
Cirka en tredjedel av köpeskillingen avses erläggas vid tillträdet,
vilket beräknas ske i mars 2018, med upp till cirka 8 miljoner USD
kontant, samt med upp till cirka 3,3 miljoner USD genom utfärdande av
en skuldförbindelse. Resterande del av köpeskillingen avses erläggas
genom utgivandet av en konvertibel. Det upplystes att förhandlingarna
avseende förvärvet inte är helt avslutade.

Bolagsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fram till
nästa årsstämma, besluta om att ge ut ett konvertibelt lån om högst
två tredjedelar av Köpeskillingen till innehavaren av
köpeskillingsfordran.

För ytterligare information vänligen, kontakta:
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95,
saila.miettinen-lahde@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 januari 2018 kl 17:25.

Om Endomines:
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Guldbrytning sker i
Pampalo och prospektering i östra Finland längs med Karelska
Guldlinjen. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga
tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv.
Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila
jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan
sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/endomines-ab/r/kommunike-fran-extra-bolagsstam...
http://mb.cision.com/Main/2472/2427166/774974.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.