Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Endomines AB: Sammandrag av Endomines delårsrapport för perioden januari-mars 2016

Verksamheten vid Pampalogruvan är under anpassning till rådande
guldpris

En fullständig delårsrapport enligt IAS 34 är tillgänglig enbart på
svenska.

Första kvartalet i siffror

· Guldproduktionen uppgick till 58,5 kg (131,3) i enlighet med
introduktionen av selektiv gruvdrift

· Anrikat malmtonnage uppgick till 35 317 (76 089)
· Intäkterna uppgick till 16,3 MSEK (31,7)
· Resultatet efter skatt uppgick till -14,8 MSEK (-32,6)
· Resultatet per aktie var -0,02 SEK (-0,05)
· Företrädesemissionen som offentliggjordes sent 2015 genomfördes
med framgång och gav 66,6 MSEK, netto efter emissionskostnader

· Likvida medel uppgick den 31 mars 2016 till 70,2 MSEK
Händelser efter kvartalets slut

· En sammanläggning av aktier, 1:100, slutfördes under april månad

Utsikter

· Bolaget kommer att under den senare delen av Q2-2016 påbörja
produktion från tidigare upptäckta höghaltiga områden, vilket också
beräknas minska Cash Cost

· En undersökningsort som drivs på 655-metersnivån öppnar fortsatta
möjligheter för vidareprospektering av Pampalo Deeps

· Bolaget har en ny plan för regional prospektering av Karelska
Guldlinjen och regional prospektering kommer att påbörjas under
Q2-2016

· Under 2016 räknar Bolaget med att producera 300 till 350 kg guld i
Pampalo

Nyckeltal

Koncernens nyckeltal Januari-mars
MSEK om ej annat anges 2016 2015 +/-
Resultat
Intäkter 16,3 31,7 -15,4
Rörelseresultat -14,8 -37,6 22,8
Resultat efter skatt -14,8 -32,6 17,8
Periodens kassaflöde 50,2 -20,4 70,7
Resultat per aktie (SEK) -0,02 -0,05 0,03
Produktion
Guldproduktion (kg) 58,5 131,3 -72,8
Guldproduktion (oz) 1 881 4 221 -2 340

Anrikad malm (ton) 35 317 76 089 -40 772
Cash Cost (USD/oz) 1 343 1 394 -51
Kostnader per anrikat malmton (EUR) 59 59 0
Kostnader per anrikat malmton (SEK) 553 555 -3

Kommentarer till verksamheten
Pampalo guldgruva

Nyckeltal per 2 015 2 015 2 015 2 015 2 016
kvartal
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Anrikad malm (ton) 76 089 85 738 90 143 83 926 35 317
Ingående guldhalt 2,1 1,8 2,0 1,7 2,1
(g/t)
Guldutbyte i verket 83,8 84,1 82,7 81,4 80,2
(%)
Tillgänglighet (%) 82,8 91,5 93,3 80,2 35,3
Guldproduktion (kg) 131,3 126,6 153,1 118,5 58,5
Guldproduktion (oz.) 4 221 4 069 4 922 3 810 1 881
Skadefrekvens LTIFR 25 10 9 4 5
(rullande 12
månader)

Kostnader per 59 50 50 45 59
anrikat malmton
(EUR)
Kostnader per 555 469 468 420 553
anrikat malmton
(SEK)
Cash Cost (USD/oz) 1 394 1 365 1 112 1 202 1 343
Cash Cost (USD/oz) 1 059 1 154 1 218 1 258 1 232
rullande 12 månader
Guldpriset (USD/oz) 1 220 1 193 1 125 1 105 1 179
genomsnitt

Noter för produktionsresultat[1] /Skadefrekvens LTIFR[2]

Verksamheten under det första kvartalet 2016 - selektiv gruvdrift

Produktionsresultatet under det första kvartalet utmärks av en
anpassning av verksamheten till rådande guldpris genom introduktion
av selektiv gruvdrift. Bolaget avser att under 2016 producera och
anrika ca 125 000 ton malm. Gruvdriften kommer därvid, och så snart
tekniskt möjligt, att koncentreras till områden med högre guldhalt.
Anrikning av det reducerade malmtonnaget sker varannan vecka.
Verksamheten under jord bedrivs under vardagar.

Guldproduktionen under kvartalet uppgick till 58,5 kg, vilket i stort
motsvarade planen för Q1 2016. Malmproduktionen under det första
kvartalet kom i huvudsak från områden med relativt sett lägre
guldhalt. Det låga utbytet berodde främst på antalet oplanerade och
planerade produktionsstopp. Korrigerande åtgärder inkluderar att
hålla kritisk produktionsutrustning i gång även under de planerade
produktionsuppehållen varannan vecka. Tillredning av områden med
högre guldhalt är pågående och analyser från ortdrivningen stödjer
vår bedömning att malmen i S2 området har högre guldhalt.

Den reducerade produktionen medförde planenligt att enhetskostnaden
ökade relativt Q4 2015. Kostnaden per anrikat ton malm ökade från 420
SEK/ton till 553 SEK per ton, eller med ca 32 %. Främsta anledningen
till detta var de fasta produktionskostnaderna och en minskad andel
malm från dagbrottsbrytning. Ökade enhetskostnader i kombination med
att produktionen fortfarande skedde från områden med lägre guldhalt
medförde att Cash Cost ökade från 1202 till 1343 USD/oz eller med ca
12 %.

Det första produktionsrummet i ett område med relativt sett högre
guldhalter kommer att vara i produktion från mitten av maj 2016.
Under den andra halvan av 2016 kommer malmproduktionen från områden
med relativt sett högre guldhalter att succesivt öka. Som en följd av
detta beräknas Cash Cost att ligga under rådande och prognosticerat
guldpris.

Prospektering och annan verksamhet inom Karelska Guldlinjen

Under 2015 uppvisade prospekteringen i de djupare delarna av
Pampalogruvan mycket goda resultat. Bolaget beslöt därför att
ytterligare fokusera på denna del av gruvan och under Q1 har bl.a. en
undersökningsort påbörjats på 655 meters nivån.

Den regionala prospekteringen har tillfälligt reducerats. Bolaget har
dock nyligen, i samarbete med Geologiska Forskningscentralen i
Finland och huvudsakligen baserad på Karelian Gold Rush 2015,
upprättat en reviderad regional undersökningsplan för Karelska
Guldlinjen. Prospekteringen kommer att återupptas under andra
kvartalet 2016.

Produktion från Rämepuro dagbrott avslutades under Q1. Arbeten med
återställning av Rämepuro dagbrott kommer att påbörjas under Q2.

Hälsa, miljö och säkerhet

Bolagets resultat avseende hälsa, miljö och säkerhet är på en bra
nivå. Den övergripande strategin är en nolltolerans mot olyckor och
negativ miljöpåverkan.

Personal

Efter avslutade samarbetsförhandlingar ("MBL") i december 2015
permitterades ett antal tjänstemän och kollektivanställda från och
med januari 2016. Genomsnittligt antal anställda minskade därmed till
40. Genomsnittligt antal anställda under 2015 uppgick till 72.
Bolaget har även minskat antalet sysselsatta hos entreprenörerna i
motsvarande mån.

Guldpriset under kvartalet

Guldpriset på världsmarknaden har stigit med 16 procent sedan början
av året fram till den sista mars 2016, då priset var ca 1 230 USD/oz.
Kvartalets genomsnittspris uppgick till 1 179 USD/oz, en uppgång med
likaså 16 procent jämfört med sista kvartalet 2015.

Aktieemissionen

Aktieemissionen slutfördes med framgång. Emissionen övertecknades med
63 procent och inbringade totalt 66,6 MSEK netto efter
emissionskostnader. Efter aktieemissionen uppgår Endomines
aktiekapital till 262,2 MSEK. Antalet aktier uppgår efter emissionen
till 1 048 627 500 med ett kvotvärde om 0,25 Sek per aktie.
Emissionen registrerades av Bolagsverket den 11 februari 2016.

Händelser efter kvartalets utgång

En sammanläggning av aktier, "omvänd split" genomfördes i enlighet med
beslut vid årsstämman den 18 april 2016. 100 tidigare aktier slogs
samman till en (1) ny aktie. Antalet aktier i bolaget minskade till
10 486 275 aktier med ett kvotvärde om 25 SEK. Vissa ändringar i
bolagsordningen, för att möjliggöra sammanläggningen av aktier,
gjordes också. Första handelsdag för den nya aktien var 28 april
2016.

Utsikter för 2016, selektiv gruvdrift

Helårsproduktionen 2016 beräknas uppgå till mellan 300 och 350 kg
guld. Produktionen kommer att basera sig på principen selektiv
grunddrift. Bolaget kommer att bryta och anrika cirka 125 000 ton
malm. Gruvdriften kommer därmed att koncentreras till tidigare kända
och under 2015 upptäckta områden med högre guldhalt.

Bolaget förväntar sig att dessa förändringar i brytnings- och
anrikningsscheman, inklusive de tillfälliga permitteringarna av
personal, kommer att förbättra lönsamheten av verksamheten i
Pampalogruvan. Cash Cost är beräknad att reduceras till en nivå under
såväl rådande som prognosticerade guldpris.

Kalendarium 2016

· 2016-08-18 Q2 2016 Delårsrapport
· 2016-11-17 Q3 2016 Delårsrapport

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50
eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 19 maj 2016 kl. 08:45 svensk tid.

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km
långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika
myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta
område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014
påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen
anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade
anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara
värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och
mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt
accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och
mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida
transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen
och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq
Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets
likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och
antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för
olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan
komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana
uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets
verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets
kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på ka...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.