Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-02

Endomines AB: Uppdatering av Endomines mineralreserver och mineraltillgångar

Endomines publicerar nu en uppdatering av Bolagets mineralreserver och
mineraltillgångar. Uppskattningarna har gjorts i enlighet med
JORC-koden ("Joint Ore Reserve Committee Code") vilken är den
australiensiska koden från 2012 som omfattar rapportering av
mineralreserver och mineraltillgångar. Uppskattningarna har gjorts av
flera olika personer från Geoconsulting Parkkinen Oy och Endomines Oy
(egen personal samt inhyrda konsulter). Nedan redovisade
mineralreserver och mineraltillgångar avser läget per den 31 december
2013 med hänsyn tagen till då producerad malm.

Tabeller och detaljerade resultat finns i det bifogade pdf-dokumentet
och på Bolagets hemsida.

Rapporter som sammanfattar uppskattningarna av mineralreserver och
mineraltillgångar kommer inom kort att vara tillgängliga på Bolagets
hemsida.

"Brytningen under jord i Pampalogruvan har med successivt stigande
djup blivit alltmer utmanande. Som exempel har nyligen genomförd
kärnborrning resulterat i att malmlinser som tidigare tolkats som
större sammanhängande kroppar nu visat sig vara flera mindre linser.
De strängare planeringsparametrar och geostatistiska
beräkningsmetoder som tillämpats har dessutom resulterat i
förändringar i såväl guldhalt som tonnage" kommenterar Markus Ekberg,
VD i Endomines.

En ny uppskattning av mineralreserver och mineraltillgångar i
Hoskoförekomsten har också gjorts. Trots att mineralogin och de
förhöjda arsenikhalterna i denna mineralisering är en utmaning anser
Bolaget det vara möjligt att bryta de rikare delarna och blanda
malmen från dessa med produktionen från Pampalogruvan och från andra
satellitförekomster.

Trots att inga nya uppskattningar av mineraltillgångarna i
Korvilansuo-Elinsuo-Muurinsuo-området gjorts stödjer nuvarande
resultat Bolagets fasta övertygelse om att mineraliseringarna i detta
område har en betydande potential att kunna växa och utvecklas till
ett betydande och framgångsrikt guldprojekt.

Redovisningen i detta pressmeddelande har kontrollerats av Dr Jyrki
Parkkinen (Fil dr geologi) som är en Kvalificerad Person (QP) enligt
SveMin-FinnMins regelverk. Dr. Parkkinen är oberoende av Endomines
och har inte några aktier i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50

eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Om Endomines AB
Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett
produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011.
Gruvan ligger i anslutning till den cirka fyra mil långa
guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines
kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara
värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och
mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en internationellt
accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och
mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm: [ENDO] och på NASDAQ
OMX Helsinki: [ENDOM]. Pareto Öhman AB är bolagets likviditetsgarant
i Stockholm.

___________________________________________________________

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och
antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för
olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan
komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana
uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets
verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets
kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital;
tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från
prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av
borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende
mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av
undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i
projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i
metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och
villkoren inom industrin.

Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på
förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt
då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för
sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den
tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven
tilltro till uttalandena ges.

___________________________________________________________

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 2 april 2014 kl. 08:45 svensk tid.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/endomines-ab/r/uppdatering-av-endomines-minera...
http://mb.cision.com/Main/2472/9562273/228145.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.