Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Enea AB: ÅRSSTÄMMA I ENEA AB (PUBL)

Årsstämman i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146, ("Bolaget"), ägde
rum torsdagen den 24 april 2014, kl. 16.30 på Bolagets huvudkontor på
Jan Stenbecks torg 17 i Kista.

Årsstämman beslutade följande.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen för räkenskapsåret 2013.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas. Stämman beslutade
istället att anta ett automatiskt inlösenprogram till ett värde av
3,00 SEK per aktie.

Styrelse och revisorer
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. Stämman beslutade att antalet
styrelseledamöter ska bestå av sex av stämman valda ordinarie
ledamöter utan suppleanter. Anders Skarin valdes som
styrelseordförande. Åsa Landén Ericsson, Kjell Duveblad, Mats
Lindoff, Robert Andersson samt Torbjörn Nilsson omvaldes till
ledamöter i styrelsen. Öhrlings PricewaterhouseCoopers valdes till
revisor.

Styrelse- och revisorarvode
Stämman fastställde styrelsearvode till 1 600 000 kronor att fördelas
med 420 000 kronor till ordföranden och med 200 000 kronor till
övriga av stämman utsedda ledamöter. Det fastställdes också att 180
000 kronor ska fördelas mellan styrelseledamöterna efter insats och
deltagande i utskottsarbete. Revisorn erhåller skälig ersättning
enligt faktura.

Valberedningen
Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som
lagts fram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier

Stämman antog styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen
att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Beslutet
innebär att förvärv på Nasdaq OMX Stockholm eller genom erbjudande
till samtliga aktieägare får ske av högst så många aktier att det
egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga
aktier i Bolaget. Överlåtelse av aktier i Bolaget ska få ske även på
annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta med
avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna
ske med annat än pengar. Högst tio procent av det totala antalet
aktier i Bolaget får överlåtas. Ovanstående bemyndiganden får
utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman
år 2015. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris
inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet.
Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen
bedömt marknadsvärde.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för
aktie- eller rörelseförvärv

Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv
intill tiden för årsstämman år 2015, i syfte av att Bolaget ska kunna
emittera aktier för förvärv av aktier eller rörelse. Emissionskursen
ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade
aktier får högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier
per dagen för kallelsen till stämman.

Minskning av aktiekapitalet samt fondemission
Stämman antog styrelsen förslag om att minska bolagets aktiekapital
med 338 769,35 kr genom makulering av sammanlagt 314 754 aktier. För
att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande antog stämman
styrelsens förslag om att återställa bolagets aktiekapital till dess
ursprungliga belopp genom fondemission utan utgivande av nya aktier
genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital
till bolagets aktiekapital.

Inlösenprogram
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om införande av ett
automatiskt inlösenprogram innebärande aktiesplit, inlösen av aktier
och fondemission.

Villkor i sammandrag för inlösenprogrammet:

Varje Enea-aktie delas upp i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) varav en
av aktierna benämns inlösenaktie. Inlösenaktierna löses automatiskt
in mot en inlösenlikvid om 3,00 SEK per inlösenaktie.
Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd
krävs från aktieägaren.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagen
för aktiesplit respektive inlösen samt perioden för handel i
inlösenaktier.

För ytterligare information om inlösenprogrammet hänvisas till den
tidigare offentliggjorda informationsbroschyren rörande
inlösenprogrammet som finns tillgänglig på Eneas hemsida.

Aktiesparprogram
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om införande av ett
aktiesparprogram som omfattar totalt högst 93 ledande
befattningshavare, andra nyckelpersoner samt vissa övriga anställda i
Enea i Sverige. Deltagarna i aktiesparprogrammet kommer att, efter en
kvalifikationsperiod samt förutsatt en egen investering i
Enea-aktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla tilldelning av
ytterligare Enea-aktier, vars antal är beroende av dels antalet
Enea-aktier i egen investering, dels av om särskilda prestationskrav
uppfyllts. Kvalifikationstiden är cirka tre år.

Programmet omfattar följande:

· Högst 99 000 sparaktier (aktier som deltagaren förvärvar och
binder upp i programmet vid garantinivån).

· Högst 99 000 matchningsaktier (aktier som tilldelas för varje
innehavd sparaktie vid garantinivån).

· Högst 243 000 prestationsaktier (aktier i Enea som tilldelas
deltagaren vederlagsfritt

beroende på särskilda prestationskrav, kopplade till Eneas vinst per
aktie för räkenskapsåren 2014-2016).

· Inom programmet kan viss tilldelning över garantinivån ("Taknivå")
ske i det fall intresset visar sig överstiga garantinivån eller att
samtliga tänkta deltagare helt eller delvis inte önskar delta.
Taknivån kan uppgå till maximalt två gånger garantinivån. Vid
tilldelning över garantinivån kan tilldelning ske av ytterligare
högst 90 000 aktier.

· Härtill kommer ett antal om högst 68 000 aktier för
utdelningskompensation.

· Högst 114 000 aktier som erfordras för att säkra bolaget mot
finansiell exponering avseende sociala avgifter mm.

· Det maximala antalet aktier i Enea som omfattas av programmet
uppgår till cirka 614 000 vilket motsvarar cirka 3,7 procent av
antalet utestående aktier och röster efter utspädning.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
E-mail: anders.lidbeck@enea.com

Sofie Sarhed, investerarrelationer
Telefon: 46 709 71 40 05
E-mail: sofie.sarhed@enea.com

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar
Linux- och realtidsoperativsystem, middleware, verktyg och protokoll,
samt konsulttjänster. Vi är världsledande på att ta fram
mjukvaruplattformar för kommunikationsdrivna produkter med extrema
krav på hög tillgänglighet och prestanda. Vår expertis inom
operativsystem och middleware hjälper företag att förkorta
utvecklingscyklerna och minska kostnaderna, samtidigt som
tillförlitligheten ökar. Våra lösningar passar flera vertikaler, från
mobiltelefoner och mobil infrastruktur till medicinteknik,
bilindustrin och militära ändamål.

Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och
Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök
www.enea.com eller kontakta info@enea.com för ytterligare
information.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB
eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea
OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer,
Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra®
Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating
Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded
for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla
rättigheter förbehållna. © 2014 Enea AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enea-ab/r/arsstamma-i-enea-ab--publ-,c9574114
http://mb.cision.com/Main/1006/9574114/236890.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.