Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-09

Enea AB: Bokslutskommuniké 2016

Händelserikt år som avslutades med större förvärv

För helåret 2016 ökade omsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal
jämfört med föregående år. Under kvartalet förbättrades också
omsättning och rörelseresultat jämfört med samma period föregående år
och Enea slutförde dessutom förvärvet av Qosmos. För mer info se
www.enea.se.

· Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 135,7 (126,2)
MSEK, vilket motsvarar en ökning om 8 procent. För helåret ökade
omsättningen till 501,3 (481,5) MSEK.

· Rörelseresultatet för fjärde kvartalet ökade till 33,5 (32,3)
MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24,7 (25,6) procent. För
helåret ökade rörelseresultatet till 118,8 (110,0) MSEK, vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 23,7 (22,9) procent.

· Resultat per aktie minskade till 1,67 (1,72) SEK för fjärde
kvartalet och ökade till 5,95 (5,49) SEK för helåret.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,5 (18,8)
MSEK för kvartalet och till 128,1 (104,6) MSEK helåret. Likvida medel
samt finansiella placeringar uppgick till 223,5 (203,5) MSEK vid
kvartalets slut.

· Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en överföring till
aktieägarna motsvarande 2,00 (4,20) per aktie via ett automatiskt
inlösenförfarande.

Oktober - december 2016
(motsvarande period föregående år inom parentes)

· Omsättning, 135,7 (126,2) MSEK
· Omsättningstillväxt, 8 (6) %
· Omsättningstillväxt valutajusterad, 5 (1) %
· Rörelseresultat, 33,5 (32,3) MSEK
· Rörelsemarginal, 24,7 (25,6) %
· Resultat efter skatt, 26,6 (27,4) MSEK
· Resultat per aktie, 1,67 (1,72) SEK
· Förändring resultat per aktie, -3 (18) %
· Kassaflöde (löpande verksamhet), 27,5 (18,8) MSEK
· Likvida medel samt finansiella placeringar, 223,5 (203,5) MSEK

Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

"Resultat
2016 har varit det bästa året någonsin i Eneas historia. Aldrig
tidigare har vi tjänat så mycket pengar. Aldrig tidigare har vi haft
en så bra vinstmarginal, och aldrig tidigare har vi tjänat så mycket
pengar per aktie som vi gjort under 2016. Dessutom växte vår
omsättning jämfört med året innan. Vi avslutade året med att leverera
den största kvartalsvinsten i Eneas historia och med att genomföra
ett för oss betydande förvärv - det marknadsledande
programvaruföretaget Qosmos.

Ett händelserikt år
När vi gick in i 2016 skrev jag att vi inte längre ansåg att en
fortsatt expansion av vinstmarginalen var den bästa vägen framåt för
Enea. Vårt mål var istället att hålla marginalen stabil på nivåer
över 20 procent, samtidigt som vi skulle fokusera på att fortsätta
med kraftfulla investeringar i utvecklingen av vår produktportfölj
och satsningar på att bygga en starkare sälj- och
marknadsorganisation. Parallellt med detta skulle vi också fortsätta
att aktivt leta förvärv. Vi började 2016 med att förvärva ett
amerikanskt produktbolag i januari och i oktober annonserade vi det
hittills största förvärvet i Eneas historia. Ett förvärv vi sedan
slutförde i december. Under 2016 nådde vi trots våra investeringar
och förvärvsansträngningar en rörelsemarginal på 23,7 procent,
jämfört med 22,9 procent under 2015. Vår ambition var också att
fortsätta att öka den absoluta vinsten och att därmed att öka vinsten
per aktie jämfört med 2015. Under 2016 ökade rörelseresultatet med 8
procent till 118,8 MSEK och vi ökade även vinsten per aktie med 8
procent till 5,95 SEK per aktie. Den högsta vinsten per aktie
någonsin för Enea.

Fjärde kvartalet kunde ha blivit ännu starkare men ett tydligt
avstannande i USA i samband med det amerikanska presidentvalet,
påverkade vår tjänsteförsäljning i USA klart negativt. Efter två
mycket starka kvartal i vår amerikanska tjänsteaffär tappade vi mer
än 20 procent av vår omsättning, jämfört med samma period föregående
år. Vår tjänsteförsäljning i USA har en stor exponeringen mot flyg-
och försvarsindustrin och är därför känslig för förseningar i projekt
där myndigheter är den slutliga beställaren. Dock ser vi nu ett
relativt stort antal affärer som kommer att avgöras under första
kvartalet 2017 och vår bedömning är att den amerikanska
tjänsteaffären kommer tillbaka till tillväxt redan under början av
2017. Tjänsteförsäljningen i Europa utvecklades väl under fjärde
kvartalet och förväntas fortsätta på samma sätt under 2017. 2016 har
varit ett minst sagt både händelserikt och framgångsrikt år för Enea.

Rekordår blir avstamp för ny resa
Vi nu haft fem år i rad av vinstökning och marginalexpansion. Fjärde
kvartalet 2016 är det femtonde kvartalet i rad med en ökning av
rörelseresultatet jämfört med samma period föregående år, men det
blev inte det tjugoförsta kvartalet i rad av marginalexpansion. Trots
en vinstökning från 32,3 MSEK samma period föregående år till 33,5
MSEK för fjärde kvartalet detta år, så minskade rörelsemarginalen
från 25,6 procent samma period föregående år till 24,7 procent i
perioden. Detta är en effekt av att omsättningen växte mer än
vinsten. Omsättningen ökade med 8 procent jämfört med samma period
föregående period, till 135,7 MSEK. Omsättningen och
rörelseresultatet under kvartalet påverkades dessutom klart positivt
av vårt förvärv. Detta är också den förväntan man ska ha inför 2017.
Bolagen vi förvärvade under

2016 har opererat på marginaler klart under de dryga 20 procent som vi
har levererat i Enea under de senaste åren. Man ska dock komma ihåg
att även Enea före år 2012, opererade på vinstmarginaler under tio
procent. Vi kommer med andra ord att behöva upprepa den typen av
marginalförbättringar i det nya Enea som startar 2017 och man ska
förvänta sig att det kommer att ta ett antal kvartal innan vi når upp
till 20 procent igen. Vår ambition är att dock nå den
rörelsemarginalen redan mot slutet av 2017. Marginalförbättringarna
skapas framförallt genom att fokusera på ett färre antal områden och
genom att skära bort det som är olönsamt och saknar tydlig
framtidspotential. Vi har en tydlig ambition att vara marknadsledande
inom de områden vi fokuserar på, på egen hand eller tillsammans med
partners, och att vara ledande inom de områden där efterfrågan finns
och där framtiden skapas. Vi kommer därför att fortsätta att
prioritera omsättningstillväxt inom nya områden. I en tid då vår
försäljning till våra stora kunder minskar är detta viktigare för oss
än marginalexpansion. Under 2016 tappade vi närmare 10 procent i
försäljning mot vår största kund. Denna trend förväntas fortsätta
under kommande år och kan öka eller minska beroende på kundens
framgångar med de produkter där vår teknologi finns inbyggd. Den
negativa trenden är framförallt en konsekvens av en allt större
användning av öppen källkod och vi behöver med andra ord växa med mer
än denna minskning för att fortsätta att växa Enea som helhet.

För att möta dessa nya marknadsförutsättningar arbetar vi både med att
vässa vår existerande portfölj men även med att lägga till nya
områden, nu senast "nätverksintelligens" där Qosmos s.k. DPI-lösning
("Deep Packet Inspection") utgör grundbulten. Detta är ett
specialiserat område där det i dagsläget finns få, om ens några
konkurrenskraftiga projekt, baserade på öppen källkod. Eftersom nya
protokoll och tjänster i nätverket utvecklas löpande, blir
slutanvändaren beroende av kontinuerliga uppdateringar. Detta
beroende skapar förutsättningarna för stabila och återkommande
intäkter, och utgör samtidigt en tröskel mot konkurrens från både
öppen källkod såväl som andra kommersiella konkurrenter.

Framtidsutsikter
Vi fortsätter vår strävan att bygga ett större och starkare bolag, som
levererar ett ökande värde för kunder, anställda och aktieägare. Den
omställning vi går igenom är i grunden positiv för Enea, med ett
mindre beroende av en enskild stor produkt och ett fåtal stora
kunder. Förvärv som stärker vår marknadsposition och långsiktiga
intjäningsförmåga är en viktig del i denna omställning och trots vår
bedömning om lägre intäkter från våra största kunder är vår
målsättning att fortsätta att växa bolaget under god lönsamhet och
med goda kassaflöden.

Vår målsättning för helåret 2017 är att uppnå tvåsiffrig procentuell
omsättningstillväxt och ett förbättrat rörelseresultat jämfört med
2016. Förbättringen av rörelseresultatet förväntas ske under andra
halvåret 2017."

Press och analytikermöte
Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte
där Anders Lidbeck,VD och koncernchef, presenterar och kommenterar
rapporten.

Tid: Torsdag den 9 februari, 2017 kl. 08:30
Länk: Financial Hearings
https://wonderland.videosync.fi/enea-q4-report-2016

Telefonnummer: SE: +46 856642663, UK: +44 2030089803
Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 9
februari 2017, kl. 07:20.

För mer information besök www.enea. (http://www.enea.se/)se eller
kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef
E-post: anders.lidbeck@enea.com
Julia Steffensen, Executive Assistant
Telefon: 070 971 03 33
E-post: julia.steffensen@enea.com

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och tjänster och
vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk
nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast
beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod
och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande
partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas
teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler - från telekom-
och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med
huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och
Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com
och prata med oss på info@enea.com.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element,
Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform
och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade
varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log
Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System
Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och
Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla
rättigheter förbehållna. © 2017 Enea AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enea-ab/r/bokslutskommunike-2016,c2184048
http://mb.cision.com/Main/1006/2184048/625945.pdf
http://mb.cision.com/Public/1006/2184048/9b02e977100f9810.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.