Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Enea AB: Enea genomför en riktad nyemission om 271 miljoner kronor

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN
ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER
DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA
PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I
ENEA

Stockholm, Sverige 23 augusti 2019 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Enea AB (publ) ("Enea") har, i enlighet med vad som indikerades i
Eneas pressmeddelande den 22 augusti 2019, beslutat att genomföra en
riktad nyemission av 1 965 000 aktier till en teckningskurs om 138
kronor per aktie. Enea tillförs därigenom cirka 271 miljoner kronor,
före transaktionskostnader. Teckningskursen har fastställts genom ett
så kallat accelererat book building-förfarande.

Nyemissionen har tecknats av utvalda svenska och europeiska
kvalificerade investerare, inklusive TIN Fonder, Swedbank Robur och
Handelsbanken Fonder. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt
etablera en mer kostnadseffektiv kapitalstruktur för fortsatt
tillväxt och expansion.

Enea planerar att använda likviden från nyemissionen för att, i
kombination med nya lån, genomföra förändringar i sin skuldstruktur
och reducera sina kapitalkostnader genom en förtida inlösen av det
obligationslån om 500 miljoner SEK vilket gavs ut den 5 mars 2018.
Denna förändring förväntas bidra positivt till bolagets resultat per
aktie redan under 2020. En förtida inlösen av obligationslånet
innebär att samtliga utestående obligationer löses in till ett belopp
motsvarande nominellt belopp plus 2,625 procent, tillsammans med
upplupen ränta.

Genom nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster öka med
1 965 000 från 19 650 231 till 21 615 231. Aktiekapitalet kommer att
öka med cirka 2 220 964,59 kronor från cirka 22 209 907,01 till cirka
24 430 871,60 kronor. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9
procent baserat på det totala antalet aktier i Enea efter
nyemissionen.

I samband med nyemissionen har SEB Corporate Finance, Skandinaviska
Enskilda Banken, agerat som sole lead manager och bookrunner.
Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 2019-08-23 kl. 08.15.

För mer information besök www.enea. (http://www.enea.se/)se eller
kontakta:

Jan Häglund, VD och Koncernchef

E-post: jan.haglund@enea.com

Björn Westberg, CFO

Telefon: 08 - 507 140 00

E-post: bjorn.westberg@enea.com

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade
samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering,
nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med
inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer,
systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea
när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag
kommunicerar tre miljarder människor med hjälp av de produkter som
Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer
information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element,
Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform
och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade
varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log
Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System
Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och
Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla
rättigheter förbehållna. © 2019 Enea AB.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Enea i
någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte och ingår inte i ett erbjudande eller
uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som
avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller är
undantagna från registrering enligt US Securities Act från 1933, i
dess aktuella lydelse ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller
säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från
registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av
registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som avses här i USA eller att göra ett
offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA. Informationen i
detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras
eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller
till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan
jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller
distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och
förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra
åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med
denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte
godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Enea
har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i
någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller
kommer att tas fram i samband med nyemissionen. I varje
EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till
"kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat
material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast
till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta
dokument hänför sig till är endast tillgänglig för och kommer endast
att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i)
personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar
och som omfattas av definitionen av "investment professionals" i
artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med
hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern (alla
sådana personer tillsammans kallas "relevanta personer"). I
Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta
meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att
involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer
ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte
eller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som
återspeglar Eneas avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar
om och mål för Eneas framtida verksamhet, finansiella situation,
utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt,
strategier och möjligheter samt marknaderna där Enea verkar.
Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta
och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro",
"förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "bör",
"kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall,
negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade
uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden,
varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att
Enea anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade
uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de
kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa
uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är
föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten
eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de
framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer.
Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra
viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig
väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda
häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Enea garanterar inte
att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta
pressmeddelande är fria från fel och åtar sig inte något ansvar för
den framtida uppfyllelsen av de uttalanden som görs i detta
pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera
uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande
händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt
förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande.
Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta
pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och
kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Enea eller
någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera,
bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade
uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller
omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta
pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enea-ab/r/enea-genomfor-en-riktad-nyemission-...
https://mb.cision.com/Main/1006/2887136/1094398.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.