Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Enea AB: Kommuniké från Enea ABs årsstämma 2016

Årsstämman i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146, ("Bolaget"), ägde
rum tisdagen den 10 maj 2016,

kl. 16.30 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista.
Årsstämman beslutade följande.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen för räkenskapsåret 2015.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas. Stämman beslutade
istället att anta ett automatiskt inlösenprogram till ett värde av
4,20 SEK per aktie.

Styrelse och revisorer
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Stämman beslutade att antalet
styrelseledamöter ska bestå av sex av stämman valda ordinarie
ledamöter utan suppleanter. Anders Skarin valdes som
styrelseordförande. Kjell Duveblad, Mats Lindoff, Torbjörn Nilsson
och Åsa Sundberg omvaldes till ledamöter i styrelsen samt valdes
Gunilla Fransson till ny ledamot i styrelsen. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers valdes till revisor.

Styrelse- och revisorarvode
Stämman fastställde styrelsearvode till 1 680 000 kronor att fördelas
med 450 000 kronor till ordföranden och med 210 000 kronor till
övriga av stämman utsedda ledamöter. Det fastställdes också att 180
000 kronor ska fördelas mellan styrelseledamöterna efter insats och
deltagande i utskottsarbete. Revisorn erhåller skälig ersättning
enligt faktura.

Valberedningen
Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som
lagts fram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier

Stämman antog styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen
att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Beslutet
innebär att förvärv på Nasdaq Stockholm eller genom erbjudande till
samtliga aktieägare får ske av högst så många aktier att det egna
innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier
i Bolaget. Överlåtelse av aktier i Bolaget ska få ske även på annat
sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta med avvikelse
från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna ske med
annat än pengar. Högst tio procent av det totala antalet aktier i
Bolaget får överlåtas. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid
ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2017.
Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på
Börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i
samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt
marknadsvärde.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för
aktie- eller rörelseförvärv

Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv
intill tiden för årsstämman år 2017, i syfte av att Bolaget ska kunna
emittera aktier för förvärv av aktier eller rörelse. Emissionskursen
ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade
aktier får högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier
per dagen för kallelsen till stämman.

Inlösenprogram
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om införande av ett
automatiskt inlösenprogram innebärande aktiesplit, inlösen av aktier
och fondemission.

Villkor i sammandrag för inlösenprogrammet:

Varje Enea-aktie delas upp i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) varav en
av aktierna benämns inlösenaktie. Inlösenaktierna löses automatiskt
in mot en inlösenlikvid om 4,20 SEK per inlösenaktie.
Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd
krävs från aktieägaren.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagen
för aktiesplit respektive inlösen samt perioden för handel i
inlösenaktier.

För ytterligare information om inlösenprogrammet hänvisas till den
tidigare offentliggjorda informationsbroschyren rörande
inlösenprogrammet som finns tillgänglig på Eneas hemsida.

Minskning av aktiekapitalet samt fondemission
Stämman antog styrelsen förslag om att minska bolagets aktiekapital
med 247 915 kr genom makulering av sammanlagt 222 346 aktier. För att
åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande antog stämman
styrelsens förslag om att återställa bolagets aktiekapital till dess
ursprungliga belopp genom fondemission utan utgivande av nya aktier
genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital
till bolagets aktiekapital.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
10 maj, 2016 kl. 18:10.

För mer information kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef
Telefon: +46 8 507 140 00
E-post: anders.lidbeck@enea.com

Sofie Dåversjö, Communications Manager
Telefon: +46 8 50 71 50 05
E-post: sofie.daversjo@enea.com

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och
konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla
fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi
är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen
källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med
ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på
Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler - från
telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri.
Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och
Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com
eller kontakta oss via info@enea.com.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element,
Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform
och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade
varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log
Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System
Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och
Embedded for LeadersTM är Enea AB:s eller dess dotterbolags
oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2016 Enea
AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enea-ab/r/kommunike-fran-enea-abs-arsstamma-20...
http://mb.cision.com/Main/1006/2006412/513923.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.