Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-03

Enersize: Enersize Oyj avser att kalla till extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en garanter...

Styrelsen i Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") avser att kalla
till extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen att besluta om en
emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för
Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Erbjudandet
beräknas bestå av högst 72 402 216 nya aktier och högst 36 201 108
teckningsoptioner.

Kallelsen till extra bolagsstämma offentliggörs genom särskilt
pressmeddelande.

Sammanfattning

· Styrelsen i Enersize föreslår att extra bolagsstämma den 24
september 2019 bemyndigar styrelsen att besluta om
Företrädesemissionen som kan, vid fullteckning, tillföra Enersize upp
till cirka 47 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullteckning och
fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av
aktier kommer Bolaget att tillföras ytterligare som lägst cirka 24
MSEK och som högst cirka 47 MSEK.

· Företrädesemissionen omfattas till 60 procent av
teckningsförbindelser och emissionsgarantier, varav 5,3 MSEK utgör
konvertering av lån.

· Enersize kommer att tilldela alla aktieägare som är registrerade i
Enersizes aktiebok som förs av Euroclear Finland Oy eller Euroclear
Sweden AB en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på
avstämningsdagen den 26 september 2019. En (1) teckningsrätt ger rätt
till teckning av två (2) nyemitterade aktier. Vid tecknande av två
(2) nyemitterade aktier erhålls en (1) vederlagsfri teckningsoption
av serie 2/2019. Teckningskursen är 0,65 SEK eller 0.06 EUR per
aktie.

· Teckningsperioden för Företrädesemissionen börjar den 1 oktober
2019 kl. 09.30 finsk tid (kl. 08.30 svensk tid), och slutar den 18
oktober 2019 kl. 16.30 finsk tid (kl. 15.30 svensk tid) i Finland och
den 16 oktober 2019 kl. 16.30 finsk tid (kl. 15.30 svensk tid) i
Sverige.

· Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Nasdaq First
North Growth Markets officiella kurslista under perioden från och med
13 augusti 2020 till och med 27 augusti 2020. Teckningsperiod för
teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara
från och med 31 augusti 2020 till och med 11 september 2020.
Teckningskursen kan inte vara lägre än 0,65 SEK (0.06 EUR) eller
högre än 1,30 SEK (0.12 EUR).

· Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att påskynda
kommersialiseringen av Bolaget, samt för att förstärka Enersizes
säljorganisation.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Bolaget befinner sig i ett skede där organisationens försäljnings-,
marknadsförings- och produktionsorganisation fortfarande är under
utveckling. I dagsläget har kundorderstocken inte nått tillräcklig
höjd för att Bolaget ska kunna självfinansiera rörelsekapitalbehovet.

Styrelsen i Enersize bedömer att det är av stor strategisk betydelse
att säkerställa en god likviditet i Bolaget för att kunna finansiera
kommersialiseringsfasen och för att kunna lägga en grund för Bolagets
fortsatta framgång. Rörelsekapitalet har varit ansträngt och Bolaget
har under 2019 finansierat delar av verksamheten genom upptagande av
kortfristiga skulder samt konvertering av skulder till aktier.

Enersize avser använda den totala nettolikviden till följande ändamål:

· Återbetalning/kvittning kortfristiga skulder
· Förstärka säljorganisationen
· Vidareutveckla och förbättra produkter och tjänster
· Förstärka Bolagets patent- och märkesskydd

Företrädesemissionen
Med stöd av extra bolagsstämmans beslut om bemyndigande avser
styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner i
enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

· Enersize kommer att tilldela alla aktieägare som är registrerade i
Enersizes aktiebok som förs av Euroclear Finland Oy eller Euroclear
Sweden AB en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på
avstämningsdagen den 26 september 2019. En (1) teckningsrätt ger rätt
till teckning av två (2) nyemitterade aktier. Vid tecknande av två
(2) nyemitterade aktier erhålls en (1) vederlagsfri teckningsoption
av serie 2/2019. Teckningskursen är 0,65 SEK eller 0.06 EUR per
aktie.

· Företrädesemissionen innebär därmed emission av högst 72 402 216
nya aktier och 36 201 108 teckningsoptioner. Vid fullteckning i
Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om totalt
cirka 47 MSEK, före emissionskostnader.

· Teckningsperiod för teckning av aktier kommer att vara från och
med den 1 oktober 2019, och vara till den 16 oktober 2019 i Sverige
och till och med 18 oktober 2019 i Finland.

· För befintliga aktieägare som avstår att delta i
Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen
fulltecknas, uppgår utspädningen till 67 procent.

· Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna kommer att vara från och med 31 augusti 2020 till
och med 11 september 2020.

· Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Nasdaq First
North Growth Markets officiella kurslista under perioden från och med
13 augusti 2020 till och med 27 augusti 2020. Teckningskursen kan
inte vara lägre än 0,65 SEK (0.06 EUR) eller högre än 1,30 SEK (0.12
EUR), vilket innebär att Bolaget kan erhålla som lägst cirka 24 MSEK
och som högst cirka 47 MSEK vid full teckning genom utnyttjande av
teckningsoptionerna.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 8,3 MSEK, motsvarande cirka
17,6 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare
varav 5,3 MSEK utgör konvertering av lån motsvarande 11,2 procent,
och cirka 19,9 MSEK, motsvarande cirka 42,4 procent av
emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 60 procent av
Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
Teckningsförbindelser har lämnats av bland annat Loudspring Oyj,
Formue Nord Fokus A/S, Thorkel Investments Oy och Kivla Oy.
Emissionsgarantierna har lämnats av Formue Nord Markedsneutral A/S
samt Mangold Fondkommission AB. För emissionsgarantierna utgår en
garantiprovision om tio (10) procent av det garanterade beloppet i
kontant ersättning. Garanterna kan även välja att få ersättning i
aktier istället för kontant, vid sådant fall är ersättningen fjorton
(14) procent. Ingen ersättning utgår till de aktieägare som ingått
teckningsförbindelser.

Indikativ Tidplan

+-------------+----------------------------------------------------------------+
|24 september |Extra bolagsstämma. |
|2019 | |
+-------------+----------------------------------------------------------------+
|24 september |Styrelsens beslut om Företrädesemissionen. |
|2019 | |
+-------------+----------------------------------------------------------------+
|24 september |Sista handelsdag i aktierna med rätt att delta i |
|2019 |Företrädesemissionen. |
+-------------+----------------------------------------------------------------+
|25 september |Första handelsdag i aktierna utan rätt att delta i |
|2019 |Företrädesemissionen. |
+-------------+----------------------------------------------------------------+
|26 september |Avstämningsdag. Aktieägare som är registrerade i den av |
|2019 |Euroclear Sweden AB eller Euroclear Finland Oy första aktieboken|
| |per denna dag kommer att erhålla teckningsrätter vilket medför |
| |rätt att delta i Företrädesemissionen. |
+-------------+----------------------------------------------------------------+
|1 oktober - |Handel i teckningsrätter. |
|14 oktober | |
|2019 | |
+-------------+----------------------------------------------------------------+
|1 oktober - |Teckningsperiod i Sverige. |
|16 oktober | |
|2019 | |
+-------------+----------------------------------------------------------------+
|1 oktober - |Teckningsperiod i Finland. |
|18 oktober | |
|2019 | |
+-------------+----------------------------------------------------------------+
|1 oktober - 1|Handel i BTA, preliminär tidsperiod. Perioden kan komma att |
|november 2019|förlängas eller förkortas något, beroende på situation. |
+-------------+----------------------------------------------------------------+
|25 oktober |Beräknad dag för offentliggörande av utfall. |
|2019 | |
+-------------+----------------------------------------------------------------+

Information till finska aktieägare

För att kunna handla med Teckningsrätterna och BTA:er på Nasdaq First
North Growth Market kommer en finsk aktieägare att behöva föra över
sina aktier till Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem innan
erbjudandets avstämningsdag.

För att kunna handla med aktier eller teckningsoptioner på Nasdaq
First North Growth Market kommer en finsk aktieägare att behöva föra
över sina aktier till Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem. Om en
finsk investerare förvärvar aktier genom handel på Nasdaq First North
Growth Market, kommer sådan aktieägare att behöva föra över sina
aktier till Euroclear Finlands system för att kunna bli registrerad
som ägare i den aktieägarförteckning som administreras av Euroclear
Finland.

Sådan cross-border avveckling är förenad med tillkommande kostnader
och ledtider. Kontoförande institutet kommer att debiteras en
överföringsavgift av Euroclear Sweden och Euroclear Finland och den
avgiften och andra kostnader som debiteras av inblandade banker
kommer sannolikt att läggas på aktieägaren.

Information till innehavare av teckningsoptioner av serie TO1

Bolaget har beslutat, att i enlighet med villkoren till
teckningsoptioner av serie TO1, ge samtliga optionsinnehavare av
serie TO1 samma företrädesrätt som aktieägare att delta i ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.