Du är här

2017-10-04

Eniro: Eniro fullföljer rekapitaliseringsplanen

Eniro AB (publ) fullföljer rekapitaliseringsplanen och
utbyteserbjudandena. Bankkonsortiet och garantikonsortiet har lämnat
medgivande till att erbjudandena fullföljs, trots att den
95-procentiga anslutningsgraden ej uppfyllts. Slutliga godkännanden
av bankernas kreditkommittéer väntas ske senast torsdagen den 5
oktober 2017.

Eniros styrelse har, som framgår av pressmeddelande den 3 oktober
2017, beslutat att fullfölja utbyteserbjudandena med uppnådd
acceptansgrad, under förutsättning av godkännanden från Eniros banker
och från garantikonsortiet.

Per den 29 september hade utbyteserbjudandena accepterats av
preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 74,12
procent av samtliga utestående preferensaktier och av
konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 88,89
procent av utestående nominellt konvertibelbelopp i Eniro.

Utbyteserbjudandena var villkorade av att de accepteras av såväl
preferensaktieägare som tillsammans äger minst 95 procent av samtliga
preferensaktier som innehavare av konvertibler som sammantaget
innehar minst 95 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp.

"Vi är mycket glada att rekapitaliseringsplanen vunnit gehör och kan
fullföljas. Stora ansträngningar har gjorts av såväl Eniros banker
som parterna i garantikonsortiet, för att rekonstruktionsplanen nu
kan genomföras. Med garantikonsortiet på plats är den kommande
kontantemissionen i sin helhet garanterad. Eniro kan nu fullt ut
koncentrera sig på sin affär", säger Björn Björnsson,
styrelseordförande Eniro.

Eniros banker och garantikonsortiet har nu lämnat sina godkännanden
till att fullfölja erbjudandena med nuvarande acceptansnivå. För
bankernas del gäller att besluten förutsätter godkännande av
bankernas kreditkommittéer. Dessa beslut väntas föreligga senast
under torsdagen den 5 oktober 2017.

Eniros rekapitaliseringsplan kommer därmed att fullföljas. Nästa steg
i denna plan är en kontantemission av stamaktier av serie A om cirka
275 miljoner kronor med teckningsrätt för, i första hand, aktieägare
av befintliga stamaktier av serie A (exklusive innehavare av betalda
teckningsaktier (BTA) från utbyteserbjudandena). Stamaktier som inte
tecknas med stöd av teckningsrätter kommer att erbjudas till övriga
stamaktieägare i Eniro samt andra som anmält intresse att teckna
aktier i kontantemissionen. Denna emission är fullt ut garanterad av
garantikonsortiet och medför också att de fördelaktiga lånevillkor
som framförhandlades mellan konsortiet och Eniros banker[1]
(http://file///C:/Users/kagr01/Desktop/PM%202017-10-04/Eniro%20fullf%C3%B...)
kommer att gälla.

För den fortsatta rekapitaliseringsplanen gäller följande:

Preliminär tidplan

9 oktober-6 december 2017 Handel med BTA i utbyteserbjudandena

23 oktober 2017 Offentliggörande av villkor i kontantemissionen

26 oktober 2017 Offentliggörande av prospekt avseende kontantemissionen

27 oktober 2017 Avstämningsdag för deltagande i kontantemissionen

1 november-15 november 2017 Teckningsperiod i kontantemissionen

Omkring den 6 december 2017[2] (http://file///C:/Users/kagr01/Desktop/PM%202017-10-04/Eniro%20fullf%C3%B...) Omvandling av BTA till stamaktier av serie A i utbyteserbjudandena

Erneholm Haskel är generella finansiella rådgivare till Eniro avseende
rekapitaliseringsplanen, tillsammans med de legala rådgivarna Nord
Advokater och Ramberg Advokater. Pareto Securities är Sole Manager
och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Eniro i
samband med utbyteserbjudandena. Roschier Advokatbyrå är legal
rådgivare till Pareto Securities.

For more information, please contact:

Björn Björnsson, styrelseordförande Eniro, tel 070 399 80 16

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 oktober 2017 klockan 8.15 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden.
Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq
Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt
huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com,
twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

This press release is available in English at
www.enirogroup.com/en/press-releases.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan
att teckna aktier i Eniro sker endast genom det prospekt som Eniro
har offentliggjort på sin webbplats efter godkännande och
registrering av Finansinspektionen och görs endast till de personer
som prospektet riktar sig till. Prospektet innehåller bland annat
riskfaktorer, finansiell information samt information om Eniros
styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon
regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte
teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta
pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i
det prospekt som offentliggjorts.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA
(med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i
Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat
land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda
tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt
svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar
eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan
innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess
gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har
registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act,
eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat
eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade
aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas,
överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till
eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet
med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för
registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med
tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller
jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i
USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som
nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till
allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck än
historiska fakta som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad
information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med
såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är
avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller
utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig
från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som
återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och
kan ändras utan underrättelse därom.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file///C:/Users/kagr01/Desktop/PM%202017-10-04/Eniro%20fullf%C3%B...)
Dessa lånevillkor redovisades i Eniros pressmeddelande den 21 augusti
2017

[2]
(http://file///C:/Users/kagr01/Desktop/PM%202017-10-04/Eniro%20fullf%C3%B...)
Sista dag för handel med BTA är beroende av Bolagsverkets godkännande
av nedsättningsbeslut vid bolagsstämman den 7 juni 2017, som är
kopplat till nyemissionsbeslut av de nyemitterade aktierna.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eniro/r/eniro-fullfoljer-rekapitaliseringsplan...
http://mb.cision.com/Main/908/2359807/731315.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.