Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-03

Eniro: Eniro presenterar plan för rekapitalisering

- Erbjudande till innehavare av konvertibler och preferensaktier att byta till stamaktier

- Nyemission av stamaktier om 275 Mkr

- Räntebärande lån reduceras med 828 Mkr om innehavare av konvertibler och preferensaktier accepterar erbjudandet och nyemissionen om 275 Mkr genomförs

Stockholm Nasdaq-noterade Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget")[1]
(http://file///C:/Users/kagr01/Desktop/Eniro%20presenterar%20plan%20f%C3%...)
har i nära samarbete med Bolagets långivande banker ("Lånebankerna")
utarbetat en plan för rekapitalisering. Rekapitaliseringen innebär en
förändrad kapitalstruktur, nytt låneavtal, avskrivning av banklån och
kvittning av banklån mot stamaktier ("Rekapitaliseringen").
Följaktligen föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att lämna
ett erbjudande till preferensaktieägare och innehavare av
konvertibler om utbyte mot stamaktier ("Utbyteserbjudandena"). Efter
Utbytes-erbjudandenas fullföljande genomförs en nyemission av
stamaktier om cirka 275 Mkr i syfte att amortera banklån samtidigt
som Lånebankerna skriver av banklån med samma belopp
("Nyemissionen"). Därtill tecknar Lånebankerna nya stamaktier för 150
Mkr genom kvittning av banklån. Lånebankernas medverkan till
Rekapitaliseringen förutsätter slutliga godkännanden i respektive
Lånebanks kreditkommitté. Kreditbeslut förväntas till omkring den 5
april 2017. Sammantaget minskar Bolagets räntebärande lån med cirka
828 Mkr vid full acceptans av konvertibelinnehavarna, varav banklån
utgör cirka 612 Mkr.

- Bankerna har på ett mycket konstruktivt sätt medverkat genom
omförhandling av lån och andra eftergifter, vilket kommer skapa
finansiella förutsättningar för Eniros långsiktiga konkurrenskraft
och överlevnad. För att undvika att styrelsen blir tvungen att ansöka
om företagsrekonstruktion och att därmed ett bolag med god
underliggande lönsamhet och 1 650 anställda riskerats att slås sönder
krävs slutligen, utöver bankernas insatser, även att stam-,
preferens- och konvertibelägarna medverkar till den föreslagna
rekapitaliseringen, säger Björn Björnsson, styrelseordförande i
Eniro.

- Om uppgörelsen accepteras slipper Eniro sin tunga finansiella
ryggsäck. Då bolagets underliggande rörelse är lönsam kan vår nya
affärsmodell genomföras. Den har tagits emot väl av kunderna och
skapar goda förutsättningar för en bättre lönsamhet och att
verksamheten kan börja växa organiskt igen, säger Örjan Frid, vd för
Eniro.

En av Bolagets större innehavare av konvertibler och preferensaktier
är positiv till uppgörelsen.

- Jag är nöjd med uppgörelsen. De finansiella villkoren är skäliga,
även om vi är många ganska hårt prövade aktie- och
konvertibelinnehavare. Nu kan en kostsam och kapitalförstörande
situation undvikas, säger Mats Arnhög, ägare till MGA Holding AB, med
ett innehav motsvarande 9,2 procent av samtliga preferensaktier och
15,3 procent av utestående konvertibla skuldebrev, och fortsätter:

- Jag har fullt förtroende för bolagets ledning och dess förmåga att
utveckla bolaget i rätt riktning. Som blivande storägare stödjer jag
ledningens plan för att utveckla bolaget.

Rekapitaliseringen i korthet:

· Innehavare av preferensaktier och konvertibla skuldebrev i Bolaget
erbjuds att byta dessa mot nyemitterade stamaktier i Bolaget.

· En av Bolagets större innehavare av preferensaktier (9,2 procent)
och konvertibla skuldebrev (15,3 procent) - MGA Holding AB - stödjer
styrelsens förslag och har på förhand förbundit sig att acceptera
Utbyteserbjudandena.

· Bolagets Lånebanker kvittar 150 Mkr av banklån mot stamaktier2.
· Nyemission om cirka 275 Mkr till Bolagets nuvarande stamaktieägare
efter att Utbyteserbjudandena fullföljts.

· Likviden från Nyemissionen används för amortering av banklån där
Lånebankerna skriver av ett lika stort belopp av banklån[2]
(http://file///C:/Users/kagr01/Desktop/Eniro%20presenterar%20plan%20f%C3%...),
upp till 275 Mkr, som amorteras kontant. Härigenom minskar banklånen
med upp till 550 Mkr.

· Till den del Nyemissionen inte tecknas av aktieägare eller andra,
kommer Lånebankerna att teckna dessa stamaktier genom kvittning av
banklån2.

· Om Nyemissionen till någon del tecknas av Lånebankerna, kommer
Lånebankerna i tillägg härtill kvitta ytterligare så stor del av
banklånen till stamaktier som krävs för att de totala banklånen ska
minska med sammantaget 700 Mkr före kostnader för Rekapitaliseringen.

· Kostnader för Rekapitaliseringen om 88 Mkr kommer att finansieras
med nya banklån.

· Om Utbyteserbjudandena accepteras till fullo kommer Bolagets lån
att minska med ytterligare 216 Mkr avseende konvertibellånet.

· Bolagets lån minskar således med totalt 828 Mkr.
· Ett nytt banklåneavtal som innebär lägre amorteringskrav, sänkt
ränta och anpassade krav på finansiella nyckeltal.

· Rekapitaliseringen förutsätter att årsstämman den 9 maj 2017
fattar erforderliga beslut härom samt att Utbyteserbjudandena
accepteras av minst 95 procent av innehavarna av preferensaktier
respektive konvertibla skuldebrev, samt slutligt godkännande i
respektive Lånebanks kreditkommitté.

· Om årsstämman inte fattar erforderliga beslut avseende
Rekapitaliseringen eller om erforderlig acceptens inte kan uppnås i
Utbyteserbjudandena kommer inte något nytt låneavtal träda ikraft.
Samtidigt upphör anståndet enligt stand still-avtalet. Som en
konsekvens av detta kommer Bolaget inte att kunna uppfylla sina
låneåtaganden. Styrelsen avser då att hos tingsrätten ansöka om
företagsrekonstruktion, vilket med stor sannolikhet skulle medföra
totalförlust för Bolagets stamaktieägare, preferensaktieägare och
konvertibelinnehavare.

Bakgrund och motiv

Affärsplanen

Eniro har under flera år uppvisat minskande intäkter och
rörelseresultat, samtidigt som Bolaget i förhållande till
intjäningsförmågan haft en för hög skuldsättning som varit
begränsande för att utveckla Bolaget och vända den negativa
utvecklingen.

Vid årsstämman 2016 valdes en helt ny styrelse. Den nya styrelsen
påbörjade omgående en noggrann analys av Bolagets affärsmodell och
kapitalstruktur. Värdet på immateriella tillgångar prövades och
nedjusterades och en ny företagsledning tillsattes. Styrelsen och den
nya företagsledningen initierade tidigt och genomförde ett omfattande
arbete med framtagande av en ny bärkraftig affärsplan anpassad efter
rådande marknadsförutsättningar. Under hösten 2016 presenterade
styrelsen den nya affärsplanen och dess effekter på Bolagets
intjäningsförmåga.

Bolagets underliggande verksamhet är lönsam och styrelsen bedömer att
Bolagets nya affärsplan med den nuvarande företagsledningen har goda
förutsättningar att på sikt nå en stabil och växande intjäning. Den
uppdaterade affärsplanen med flera nya kunderbjudanden implementeras
successivt under 2017 och förändringsprocessen befinner sig därmed i
ett tidigt skede. Det finns därför en osäkerhet om det långsiktiga
utfallet av den uppdaterade affärsplanen. Styrelsens nuvarande
bedömningar framgår av den kommunicerade bokslutsrapporten.

Bolagets kapitalstruktur

En avgörande faktor för att ge Bolaget nödvändiga finansiella
förutsättningar för att genomföra den nya affärsplanen är att
förändra den nuvarande kapitalstrukturen och anpassa villkoren i
Bolagets låneavtal.

Bolaget har totalt 530 087 050 stamaktier utestående samt 1 000 000
preferensaktier. Bolaget har också ett utestående konvertibellån om
nominellt 261 Mkr, bokfört till 216 Mkr, till vilka Bolaget kommer
att utbetala ränta enligt dess villkor den 14 april 2017[3]
(http://file///C:/Users/kagr01/Desktop/Eniro%20presenterar%20plan%20f%C3%...).
Bolaget har totala lånelöften om cirka 1 600 Mkr[4]
(http://file///C:/Users/kagr01/Desktop/Eniro%20presenterar%20plan%20f%C3%...)
fördelat på en fast kredit om cirka 1 450 Mkr och en rullande
kreditram om 150 Mkr. Utestående banklån uppgick den 31 december 2016
till 1 442 Mkr.

Eniros nuvarande kapitalstruktur, i förhållande till det kassaflöde
som verksamheten genererar, är förödande för Bolagets långsiktiga
överlevnad och ger inte Bolaget de finansiella förutsättningarna som
erfordras för att implementera den nya affärsplanen och på sikt nå en
stabil och växande intjäning. Enligt den amorteringsplan som följer
av Bolagets nuvarande banklån ska Bolaget amortera 175 Mkr under 2017
och i tillägg erlägga räntor om cirka 85 Mkr. Härutöver löper
Bolagets konvertibelskuld om nominellt 261 Mkr med en ränta om 6,0
procent som innebär årliga räntebetalningar om cirka 16 Mkr.
Konvertibellånet löper till april 2020, då full återbetalning av
återstående konvertibelskuld ska ske. I tillägg har Bolagets
utestående preferensaktier företräde framför Bolagets stamaktier till
utdelning som för närvarande uppgår till 48 kr per preferensaktie,
motsvarande 48 Mkr per år, som uppräknas med 20 procent per år vid
utebliven preferensaktieutdelning. Villkoren för Bolagets
preferensaktier, i kombination med Bolagets kassaflöde och
skuldsättning, omöjliggör i praktiken all ny kapitalanskaffning.

I början av hösten 2016 inledde Bolaget och Lånebankerna en dialog
avseende ny kapitalstruktur och ändrade villkor för Bolagets banklån.

Förhandlingarna med Lånebankerna har pågått kontinuerligt fram till nu
och resulterat i den föreslagna Rekapitaliseringen. Lånebankernas
medverkan till Rekapitaliseringen förutsätter slutliga godkännanden i
respektive Lånebanks kreditkommitté.

Överväganden bakom Rekapitaliseringen

Den föreslagna Rekapitaliseringen har vägletts av att skapa ett
balanserat förslag för respektive kapitalägare och samtidigt ge
Bolaget en långsiktigt hållbar kapitalstruktur med en skuldsättning
som är anpassad till Bolagets nya affärsplan och framtida
intjäningsförmåga.

Genom Rekapitaliseringen erbjuds innehavare av preferensaktier att
byta dessa mot stamaktier, varvid varje preferensaktie åsätts ett
värde om 400 kronor, vilket motsvarar 100 procent av teckningskursen
när preferensaktierna emitterades och 83 procent av det värde
preferensaktierna berättigar till framför stamaktier vid likvidation.
Innehavare av konvertibler erbjuds att kvitta dessa mot nyemitterade
stamaktier, varvid varje konvertibel åsätts ett värde motsvarande 90
procent av nominellt belopp. Avräkningskursen 31 öre för Bolagets
stamaktier motsvarar den volymviktade genomsnittliga börskursen för
stamaktierna under de tio föregående handelsdagarna. Villkoren för
Utbyteserbjudandena är satta så att detta ska vara så attraktivt som
möjligt för innehavarna av preferensaktier och konvertibler att
acceptera Utbyteserbjudandena. Lånebankerna, som är seniora till både
konvertibler och preferensaktier, kommer att kvitta 150 Mkr nominellt
av banklån till ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.