Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Eniro: ENIROS BANKLÅN ERSÄTTS MED OBLIGATIONSLÅN SOM ERBJUDS BOLAGETS AKTIEÄGARE MED KRAFTIG RABATT

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i
USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller
registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till
de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte
ett prospekt eller ett erbjudande att teckna, förvärva eller överlåta
aktier, obligationer eller andra värdepapper. För ytterligare
information, vänligen se "Viktig information" i detta
pressmeddelande.

Styrelsen och vissa ägare i Eniro AB (publ) ("Eniro") har utarbetat en
finansieringslösning som i sammanfattning innebär att Eniros
nuvarande banklån ersätts med ett obligationslån och i samband därmed
tillförs Eniro ytterligare likviditet.

Obligationerna kommer initialt att tecknas av aktieägaren Tedde
Jeansson genom Beata Intressenter AB ("Beata Intressenter") och
därefter i första hand erbjudas Eniros stamaktieägare. Försäljningen
kommer att ske till kraftig rabatt (cirka 32,87 procent av
obligationslånets nominella belopp). Rabatten möjliggörs av att Beata
Intressenter överenskommit med Eniros långivande banker om att från
dessa överta banklånen med rabatt.

Genom finansieringslösningen ersätts hela Eniros nuvarande banklån om
nominellt 925 Mkr av ett obligationslån som löper utan negativ
likviditetspåverkan i form av amortering eller räntebetalning fram
till slutet av 2021, till vilken läggs en utökad finansiering om
cirka 63,75 Mkr. Tillsammans med en möjlig överenskommelse med PRI
avseende säkerställda medel för bolagets pensionsåtaganden, vilken
väntas ge Eniro en utökad likviditet med cirka 25 Mkr under två år,
tillskapas de bästa förutsättningarna för Eniro att fullt ut fokusera
på bolagets affär under de närmaste åren.

Pareto Securities arbetar med att sätta samman ett garantikonsortium
som åtar sig förvärva obligationerna och idag finns bindande
garantier om cirka 210 Mkr. I garantikonsortiet ingår bland annat
Tedde Jeansson, Mats Arnhög (genom MGA Placeringar AB), Ilija
Batljan, Martin Bjäringer och Carl Rosvall. Överenskommelsen med
bankerna är bl.a. villkorad av att obligationsförsäljningen är fullt
garanterad senast den 30 juli 2018.

Eniros styrelse föreslår även att en extra bolagsstämma förnyar
utbyteserbjudandena till preferensaktieägare respektive innehavare av
konvertibler att byta sina instrument mot stamaktier av serie A och
därmed ge dem möjlighet att delta i den nya finansieringslösningen
genom att med prioritet förvärva obligationer från Beata
Intressenter.

- Nu försäkrar sig Eniro om en finansiering utan
likviditetspåfrestningar fram till slutet av 2021. Det ger koncernen
de bästa förutsättningarna att fullfölja pågående omställningsprogram
och fullt ut implementera den nya affärsmodellen inklusive
produktutveckling på det digitala området, säger Joachim Berner,
Eniros styrelseordförande.

- Under 2018 rullar vi ut vårt nya kunderbjudande i Sverige, Norge och
Danmark och ger därmed 100 000 små och medelstora företag kraftfulla
verktyg för digital marknadsföring i de viktigaste kanalerna; Eniro,
Google och Facebook i en abonnemangslösning, säger Örjan Frid, VD
Eniro.

Finansieringslösningen kan sammanfattas enligt nedan.

- Beata Intressenter förvärvar samtliga Eniros banklån om nominellt ca 925 Mkr för 245 Mkr.

- Banklånen refinansieras genom att Eniro utger en Senior Secured Bond till Beata Intressenter med samma nominella belopp som banklånen, utökat med en tillkommande kredit om 63,75, dvs totalt 988,75 Mkr.

- Beata Intressenters överenskommelse med bankerna om förvärv av samtliga Eniros banklån är föremål för villkor, bl.a. att försäljningen av obligationerna är fullt garanterad senast den 30 juli 2018 samt att bankerna har rätt till tilläggsköpeskilling under 16 månader under vissa förutsättningar (se sid 4 av detta pressmeddelande).

- Obligationernas löptid utökas med ett år i förhållande till banklånen och löper till utgången av 2021. Under obligationernas löptid betalas ingen amortering. Obligationslånet är till en början räntefritt. Under 2021 löper obligationslånet med en årlig ränta om 20 procent, som betalas på lånets förfallodag.

- Eniro avser att på samma villkor som 2017 förnya utbyteserbjudandena till Eniros preferensaktieägare respektive innehavare av konvertibler.

- Beata Intressenter kommer så snart Eniros utbyteserbjudande är genomfört att erbjuda allmänheten i Sverige och vissa internationella investerare att förvärva samtliga obligationer, med prioritet för Eniros ägare av stamaktier av serie A pro rata i förhållande till deras i aktieboken registrerade innehav på avstämningsdagen (inklusive tillkommande stamaktieägare som accepterar det förnyade erbjudandet till preferensaktieägare respektive konvertibelinnehavare).

- Priset vid Beata Intressenters försäljning av obligationerna är satt till 325 Mkr (motsvarande vad som erlagts till bankerna med tillägg för den utökade krediten och garantikostnader). Obligationerna erbjuds således till kraftig rabatt uppgående till cirka 32,87 procent av obligationslånets nominella belopp (325,00 Mkr delat med 988,75 Mkr).

- Acceptperioden för Beata Intressenters erbjudande till Eniros stamaktieägare beräknas starta omkring den 11 september 2018. Acceptperioden för Eniros utbyteserbjudande till preferensaktieägare respektive innehavare av konvertibler beräknas starta den 21 augusti 2018.

Bakgrund

Eniro har alltsedan rekapitaliseringen 2017 fortsatt sitt arbete med
en omställning från katalogverksamhet till ett kraftfullt erbjudande
inom digital marknadsföring.

Den nya affärsmodellen är baserad på ett unikt erbjudande kring lokalt
sök och närvaro i form av en abonnemangslösning riktat till bolagets
kundbas om cirka 100 000 kunder i Sverige, Norge och Danmark. Under
2018 utökas erbjudandet till kund genom en rad tjänster som stöder
mindre och medelstora företag (SME) i deras digitala närvaro och
aktivitet i de viktigaste kanalerna, vilka omfattar bland annat
Eniro, Google och Facebook.

Affärsverksamheten utvecklar sig enligt plan men med viss
förskjutning. Fortfarande minskar bolagets försäljningsvolymer, om än
i lägre takt än tidigare. Bolagets likviditet är alltjämt ansträngd.
Även det nya bankavtalet som ingicks 2017 innebär fortsatta
ansträngningar för bolaget genom ränte- och amorteringsvillkor men
även omfattande åtaganden. Detta begränsar bolaget, både finansiellt,
strategiskt och operationellt och minskar möjligheterna att åtgärda
eftersatt produktutveckling och marknadsföring samt att genomföra
andra försäljningsdrivande åtgärder. Utan den nu framförhandlade
finansieringslösningen bedöms idag bolagets långsiktiga
likviditetsbehov tvärtom kräva ytterligare åtstramning vad gäller
framåtsyftande åtgärder, vilket i sin tur skulle ha gett anledning
att ompröva det bokförda värdet på bolagets rörelsetillgångar.

Den framförhandlade finansieringslösningen bygger på att Eniros
aktieägare och andra intressenter erbjuds att med kraftig rabatt
förvärva obligationer till ett totalt nominellt belopp motsvarande
samtliga utestående banklån samt ett ytterligare
likviditetstillskott. Därigenom tillskapas en finansieringslösning
som ger Eniro möjlighet att fullt ut fokusera på bolagets affär under
de närmaste åren.

Förvärvet av banklånen

Beata Intressenter har ingått ett avtal med Eniros långivande banker
om förvärv av samtliga Eniros banklån, som uppgår till nominellt
cirka 925 Mkr. Köpeskillingen är 245 Mkr och ska erläggas efter av
Beata Intressenter genomförd obligationsförsäljning med prioritet för
Eniros stamaktieägare av serie A registrerade i aktieboken per
avstämningsdagen. Avtalet med bankerna är villkorat av att Beata
Intressenter erhållit garantier för försäljning av hela
obligationslånet (325 Mkr) senast den 30 juli 2018 samt att hela
transaktionen är fullt genomförd senast den 30 oktober 2018.
Försäljningen av obligationerna sker till kraftig rabatt och
investerarna kommer att betala cirka 32,87 procent av
obligationslånets nominella belopp (325,00 Mkr delat med 988,75 Mkr).
Pareto Securities arbetar med att sätta samman ett garantikonsortium
som åtar sig att förvärva obligationerna vid försäljningen. Idag
föreligger bindande garantier om cirka 210 Mkr. Garanterna kommer att
erhålla en ersättning om 5 procent från Beata Intressenter. Beata
Intressenter är ett av Tedde Jeansson för ändamålet bildat bolag.
Tedde Jeansson är en av Eniros aktieägare med ett ägande om cirka 4,4
procent av stamaktierna i bolaget. I garantikonsortiet ingår bland
annat Tedde Jeansson, Mats Arnhög (genom MGA Placeringar AB), Ilija
Batljan, Martin Bjäringer och Carl Rosvall.

Tilläggsköpeskillingen

Bankerna har rätt till tilläggsköpeskilling från Beata Intressenter
för överlåtelsen av banklån utöver erlagd köpeskilling om 245 Mkr
under en period om 16 månader, dvs intill utgången av 2019. Rätten
till tilläggsköpeskilling utgår om någon av följande omständigheter
inträffar.

- Om någon förvärvar aktier i Eniro motsvarande mer än 30 procent av röstetalet (sk "Change of Control").

- Om Eniro eller något av dess koncernföretag före utgången av 2019 avyttrar tillgångar sammantaget överstigande ett tröskelvärde om SEK 325 Mkr. Detta tröskelvärde uppräknas med 25 procent per år från dagen för fullföljandet av förvärvet av Eniros banklån (prelimärt 30 september 2018) till den dag tröskelvärdet passerats.

- Om Eniro självt eller genom något av dess koncernföretag refinansierar obligationslånet eller eljest upptar nya krediter överstigande ett tröskelvärde om SEK 325 Mkr. Även detta tröskelvärde uppräknas med 25 procent per år.

Tilläggsköpeskilling ska vid Change of Control utgå med
obligationslånets nominella belopp minskat med tröskelvärdet 325 Mkr,
vid försäljning av tillgångar med det sammantagna försäljningsbelopp
som överstiger tröskelvärdet och vid refinansiering eller upptagande
av nya krediter med det belopp som bolaget erhåller utöver
tröskelvärdet.

Tilläggsköpeskillingen reduceras successivt enligt följande fallande
skala:

+----------------------+-------------------------------------------+
|Antal månader efter |Tilläggsköpeskilling till bankerna ska utgå|
|genomförandet av |med följande procentsats av överskjutande |
|obligationserbjudandet|belopp |
+----------------------+-------------------------------------------+
|1 |100% |
+----------------------+-------------------------------------------+
|2 |100% |
+----------------------+-------------------------------------------+
|3 ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.