Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Eniro: Eniros delårsrapport januari - september 2017

NIOMÅNADERSPERIODEN: JANUARI - SEPTEMBER 2017

· Totala rörelseintäkter uppgick till 1 221 MSEK (1 488), en
minskning med 18 procent. Exklusive Print, som avvecklades under
2017, minskade totala rörelseintäkterna med 16 procent.

· EBITDA minskade 61 procent till 140 MSEK (356). EBITDA-marginalen
uppgick till 11,5 procent (23,9).

· Periodens resultat uppgick till -148 MSEK (-824).
· Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,31 SEK (-1,79)
före och efter utspädning.

TREDJE KVARTALET: JULI - SEPTEMBER 2017

· Totala rörelseintäkter uppgick till 365 MSEK (488), en minskning
med 25 procent. Exklusive Print, som avvecklades under 2017, minskade
totala rörelseintäkterna med 19 procent.

· EBITDA minskade 56 procent till 46 MSEK (104). EBITDA-marginalen
uppgick till 12,6 procent (21,3). EBITDA uppgick under andra
kvartalet till 39 MSEK (116) och under första kvartalet till 55 MSEK
(136).

· Periodens resultat uppgick till -44 MSEK (30).
· Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,09 SEK (0,03)
före och efter utspädning.

· Eniros nya erbjudande rullas nu ut i Sverige, Norge och Danmark.
· Det fortsatta arbetet med att sänka kostnader intensifieras och
kostnadsnivån för 2018 kommer att reduceras med väl över 100 MSEK.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

· Den 5 oktober 2017 offentliggjorde Eniro att Utbyteserbjudandena
fullföljs till en lägre acceptgrad än 95 procent. Utbyteserbjudandena
accepterades av preferensaktieägare med ett totalt innehav
motsvarande cirka 74,12 procent av samtliga preferensaktier och av
konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 88,89
procent av totalt utestående nominellt konvertibelbelopp i Eniro.

· Den 9 oktober 2017 offentliggjorde Eniro att Bankerna har tecknat
och tilldelats 483 870 966 röstsvaga stamaktier av serie B i Eniro
med betalning genom kvittning av banklån om cirka 150 miljoner kronor
i den så kallade Kvittningsemissionen.

· Den 23 oktober 2017 offentliggjorde Eniro villkoren för
Kontantemissionen. Som ett led i Eniros Rekapitaliseringsplan, med
stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 juni 2017, har styrelsen
för Eniro AB beslutat att genomföra en kontantemission av stamaktier
av serie A om upp till 278 295 701 kronor med teckningsrätt för
aktieägare av befintliga stamaktier av serie A (exklusive innehavare
av BTA som erhållits från utbyteserbjudandena). Teckningskursen har
fastställts till 7,5 öre per stamaktie av serie A. Emissionslikviden
ska användas för amortering av banklån. Eniros långivande banker
kommer vidare att skriva ned banklån om 275 MSEK.

Jul Jul Jan Jan Okt Jan-dec
-sep -sep -sep -sep -sep
MSEK 2017 2016 2017 2016 2016/ 2016
17
Rörelseintäkter 365 488 1 221 1 488 1 700 1 967

EBITDA 46 104 140 356 212 428
Justerad EBITDA 64 126 192 363 269 440
Rörelseresultat 3 40 -58 -689 -33 -664
Periodens resultat -44 30 -148 -824 -186 -862
Kassaflöde från den löpande -5 18 -1 142 74 217
verksamheten
Räntebärande nettolåneskuld exklusive -1 -1 -1 -1 -1 -1 217
konvertibellån och 268 239 268 239 268
pensionsförpliktelser

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 21.45 CET.

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eniro/r/eniros-delarsrapport-januari---septemb...
http://mb.cision.com/Main/908/2375945/741946.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.