Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-21

Eniro: Kallelse till årsstämma

Eniro AB håller årsstämma torsdagen den 24 april 2014 klockan 15.00 på
bolagets huvudkontor, Gustav III:s Boulevard 40, Solna. Entrén till
stämmolokalen öppnas klockan 14.00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 april 2014, och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 16 april 2014.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen på adress Eniros Årsstämma,
Box 7832, 103 98 Stockholm, Sverige, per telefon 08-402 90 44
vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00 eller på bolagets webbplats,
www.enirogroup.com, (endast privatpersoner). Vid anmälan vänligen
uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress,
telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete under 2013.
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013.
10. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning,
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2013.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
12. Beslut om arvode till styrelseledamöterna.
13. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
14. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om arvode till revisor.
16. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
17. Beslut rörande valberedning.
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
19. Beslut om aktierelaterat incitamentsprogram.
20. Stämmans avslutande.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig i det bifogade dokumentet.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277,
email: cecilia.lannebo@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande
klockan 08:00 den 24 mars 2014.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar
lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet
och multiscreenbeteende, där vi ligger i framkant med moderna
tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta
lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en
multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil,
surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande
delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg
till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har
cirka 2 816 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år
2000. Under 2013 uppgick intäkterna till 3 660 MSEK, med ett resultat
före avskrivningar (EBITDA) på 849 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros
annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i
Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök Lokalt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eniro/r/kallelse-till-arsstamma,c9555955
http://mb.cision.com/Main/908/9555955/223599.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.