Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-12

Eniro: Ny bolagsordning samt bemyndigande för Eniros styrelse att besluta om emission av preferensaktier i anledning av på...

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i
USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller
registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till
de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte
ett prospekt eller ett erbjudande att teckna, förvärva eller överlåta
aktier, obligationer eller andra värdepapper. För ytterligare
information, vänligen se "Viktig information" i detta
pressmeddelande.

Bolagsverket har den 11 mars 2020 registrerat beslut fattade vid extra
bolagsstämma i Eniro AB den 3 mars om ny bolagsordning samt
bemyndigande för Eniros styrelse att besluta om emission av
preferensaktier serie A. Detta innebär att två villkor för
rekapitaliseringens genomförande uppfyllts; 1) beslut av
obligationsinnehavare med erforderlig majoritet har röstat för
rekapitaliseringen samt

2) beslut vid extra bolagsstämma om ändring av bolagsordningen och
bemyndigande för styrelsen att emittera preferensaktier serie A.
Härutöver har en principöverenskommelse, villkorad av
rekapitaliseringens genomförande, ingåtts med Försäkringsbolaget PRI
Pensionsgaranti, ömsesidigt, bland annat innebärande att PRI inte
kommer att begära förtida inlösen av pensionsskuld utöver vad som
framgår nedan före utgången av september 2022.

Genomförande av rekapitaliseringsplanen förutsätter att innehavare av
konvertibler motsvarande minst 90% av utestående konvertibelskuld
accepterar att byta konvertibler mot preferensaktier serie A.
Offentliggörande av om tillräcklig acceptans från
konvertibelinnehavarna uppnåtts beräknas ske den 17 mars.

För mer information om Eniros rekapitalisering hänvisas till bolagets
hemsida www.enirogroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553
310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Anne Langbraaten, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08-553 310 00,
anne.langbraaten@eniro.com

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med
digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar,
filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner
att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro
Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge,
Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.se, gulesider.no,
krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala
tjänster cirka 4,8 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på
Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at
www.enirogroup.com/en/press-releases.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter, obligationer eller andra värdepapper i
Eniro. Inbjudan att förvärva preferensaktier i Eniro sker endast
enligt de prospekt som Eniro kan komma att offentliggöra på sin
webbplats efter godkännande och registrering av Finansinspektionen
och görs endast till de personer som prospektet riktar sig till.
Prospekten kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell
information samt information om Eniros styrelse. Detta
pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och
är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa
värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på
grundval av den information som finns i de prospekt som kan komma att
offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA
(med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i
Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något
annat land där erbjudande, köp eller försäljning av teckningsrätter,
betalda tecknade aktier eller nya aktier eller obligationer eller
andra värdepapper inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte
offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan
åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver
vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som
skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder.
Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United
States Securities Act från 1933, i dess gällande lydelse ("Securities
Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier,
obligationer eller andra värdepapper har registrerats eller kommer
att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan
värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i
USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya
aktier, obligationer eller andra värdepapper får erbjudas, säljas,
återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller
indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat
än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är
föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i
enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat
eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier,
obligationer eller andra värdepapper genomförs eller avses genomföras
i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som
nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till
allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck än
historiska fakta som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad
information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med
såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är
avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller
utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig
från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som
återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och
kan ändras utan underrättelse därom

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eniro/r/ny-bolagsordning-samt-bemyndigande-fo...
https://mb.cision.com/Main/908/3057924/1210102.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.