Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Enorama Pharma: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - Enorama Pharma AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019

· Den 30 januari meddelade Enorama Pharma att Bolaget mottagit
första omgången frågor på registreringsansökan för vart och ett av
Bolagets fyra nikotinprodukter - 2 mg respektive 4 mg tuggummi med
mint- och fruktmintsmak.

· Den 6 februari meddelade Enorama Pharma att Bolaget ingår avtal
med MediiGum LLC rörande förstudier inom Cough & Cold-segmentet.
Förstudien ska närmare undersöka de aktiva substansernas lämplighet
för administrering via tuggummi.

· Den 6 februari beslutade Styrelsen för Enorama Pharma att
tillsätta en valberedning i syfte att bereda kommande årsstämmas
beslut i val- och arvodesfrågor. Den interimistiska valberedningen
kommer att bestå? av tre ledamöter - representanter för de två?
största aktieägarna i Bolaget samt Styrelsens ordförande.

· Den 19 februari meddelade Enorama Pharma att Bolaget etablerar
utvecklingslaboratorium för medicinsk cannabis i Malmö Universitets
lokaler på Medeonområdet i Malmö. Labbet kommer att genomföra
prototyputveckling av cannabistuggummi för den globala marknaden
baserat på Enorama Pharmas ChewMed[®]-teknologi.

· Den 10 april meddelade Styrelsen för Enorama Pharma att det skett
en förändring i valberedningens representanter. Baulos Capital
Belgium SA som utsåg dess ägare Fredrik Olsson som sin representant,
meddelade den 9 april 2019 att han avgått ur valberedningen.

· Den 15 april publicerade Enorama Pharma årsredovisningen för
räkenskapsåret 2018. Tidigare hade Bolaget kommunicerat att erhållet
kapital skulle finansiera verksamheten till december 2019, ett
uttalande som bygger på antagande om intäkter under perioden. I
förvaltningsberättelsen angavs istället att nuvarande kapital
beräknas räcka till månadsskiftet augusti/september. Diskrepansen
mellan uttalandena föranleds av tillämpningen av vedertagna
redovisningsprinciper, innebärande att i förvaltningsberättelsen
intagen uppskattning exkluderar förväntade intäkter. Bolaget
förväntas dock fortfarande erhålla intäkter under perioden, varför
kapitalet fortsatt beräknas räcka till december 2019.

· Den 24 april beslutade Enorama Pharma att etablera en ny enhet
inom kategorin tobaksfria nikotinprodukter, ej läkemedel.

· Den 24 maj meddelade Enorama Pharma att Bolaget mottagit andra
omgången frågor på registreringsansökan för vart och ett av Bolagets
fyra nikotinprodukter.

· Den 24 maj hölls årsstämma i Enorama Pharma AB. Vid stämman var 3
178 172 aktier representerade, motsvarande ca 59,99 % av totala
antalet aktier. Stämman beviljade inte ansvarsfrihet åt VD och
styrelsens ledamöter då aktieägare representerande 8,9 % av aktierna
i Bolaget röstade emot ansvarsfrihet. Vidare beslutades att styrelsen
skall bestå? av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Mats
Rönngard, Mats Persson och Tomas Eriksson omvaldes. Bengt Jönsson och
Anders Dahlin nyvaldes. Till ordförande omvaldes Anders Ermén.

· Den 12 juni beslutade Styrelsen i Enorama Pharma att inrätta ett
ersättningsutskott. Ersättningsutskottet ska bestå av Styrelsens
ordförande samt ytterligare två? medlemmar i styrelsen som inte ingår
i Bolagets verkställande ledning. Syftet är att bidra till kontroll,
transparens och trygghet för anställda, aktieägare och investerare
samt styrelse.

· Den 13 juni meddelade Enorama Pharma att screeningstudien inom
Cough & Cold har slutförts. Resultatet av studien har delats med
MediiGum LLC, USA, och en utvärdering om studieresultaten har
inletts.

· Den 20 juni meddelade Enorama Pharma att Bolaget ingått ett
licens- och leveransavtal med MAE Holding om försäljning av Bolagets
nikotintuggummi i Holland. Avtalet innebär att MAE Holding bär
kostnaderna relaterade till ansökan till läkemedelsverket i Holland,
men förvärvar inga immateriella rättigheter från Enorama Pharma.
Avtalet som har en initial avtalstid om 5 år från lansering är
ömsesidigt icke-exklusivt utan avtalade kvantiteter. Bolaget
förväntar lansering inom de kommande 6-10 månaderna.

· Den 24 juni meddelade Enorama Pharma att begärda kompletteringar
på registreringsansökan för vart och ett av Bolagets fyra
nikotinprodukter - 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och
fruktmintsmak - har lämnats in cirka två? veckor före utsatt tid.

· Den 9 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget arbetar med att
prototyputveckla ett cannabistuggummi innehållande CBD. Ett "Letter
of Intent" tecknades med det grekiska bolaget PromoPharma S.A. som
önskar sälja produkten i sin region.

· Den 18 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget mottagit den
tertiära utredningen på sin registreringsansökan hos Läkemedelsverket
för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter - 2 mg respektive
4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak.

· Den 19 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget skickat in
föreslagna kompletteringar på sin registreringsansökan till
Läkemedelsverket.

· Den 2 augusti mottog Enorama Pharma beskedet att
registreringsansökan för vart och ett av Bolagets fyra
nikotinprodukter - 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och
fruktmintsmak - godkänns av svenska LMV. Det är Bolagets första
medicinska produkt som når ett godkännande.

· Den 13 augusti meddelade Enorama Pharma att Bolagets styrelse med
stöd av bemyndigandet från årsstämman fattat beslut om en riktad
emission av 232 919 aktier till en grupp investerare. Genom
emissionen tillfördes Bolaget ca 15 miljoner SEK innan
emissionskostnader. Aktiekapitalet ökade med 36 393,59 SEK till 864
293,90 SEK.

· Den 14 augusti meddelade Enorama Pharma att Bolaget erhållit
patentgodkännande från svenska Patent- och Registreringsverket för
nikotintuggummits formulering. Patentet kungjordes i Svensk
Patenttidning den 13 augusti 2019. Samma patentansökan behandlas för
närvarande även internationellt.

· Den 13 september meddelade Enorama Pharma att Bolaget fått besked
att Läkemedelsverket accepterar begäran om att Sverige ska agera
referensland i kommande Mutual Recognition Procedure (MRP).

· Den 18 september meddelade Enorama Pharma att Bolaget sänt in till
Läkemedelsverket vilka länder som ska ingå i Bolagets första
MRP-ansökan för godkännande på fler relevanta marknader inom EU.
Utöver den registreringsansökan som avtalspartnern MAE Holding står
för i Holland skickar Bolaget in ansökningar i Frankrike, Tyskland,
England, Spanien, Polen, Danmark och Grekland.

· Den 19 september meddelade Enorama Pharma att Bolaget lämnat in en
ansökan till Patent- och Registreringsverket i Sverige, om patent
rörande ett nikotinpulver avsett för upptag i munhålan. Patentet
kommer att vara till stor nytta för Bolagets kommande produktportfölj
och är en viktig del i den långsiktiga produktstrategin där
nikotindistribution i munhålan står i fokus. Formuleringen är
framtagen i Bolagets utvecklingslaboratorium i Malmö.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2019

· Den 22 oktober meddelade Enorama Pharma att Bolaget ingått ett
Term Sheet-avtal med betapharm Arzneimittel GmbH avseende försäljning
av Bolagets nikotintuggummi i Tyskland. Term Sheet-avtalet är
ömsesidigt exklusivt för Tyskland och innehåller bestämmelser om
minimiåtaganden avseende ordervolym. Bolaget och betapharm ska enas
om ett mer omfattande leverans- och licensavtal. Avtalet har en
initial löptid om fem år.

· Den 31 oktober meddelade Enorama Pharma att Bolaget lämnat in en
ansökan till Patent- och Registreringsverket i Sverige, om patent
rörande en fyllningsprocess för nikotinpulver avsett för upptag i
munhålan. Patentansökan är ett resultat av Enorama Pharmas interna
produktutveckling och kartläggningar som gjorts på nikotinkategorins
befintliga produktutbud och dess tillverkningsprocesser.

· Den 21 november meddelade Enorama Pharma att man mottagit en order
på tobaksfria nikotinpåsar (vitt snus) från det amerikanska bolaget
Good Work Tech, New York, USA. Ordern är värd ca 1,1 MSEK och de
första produkterna förväntas levereras under första halvåret 2020.

· Den 4 december meddelade Enorama Pharma att man mottagit sin andra
amerikanska order på tobaksfria nikotinpåsar. Ordern kommer från
bolaget Turning Point Brands, Louisville, USA, och är värd ca 1,9
MSEK. De första produkterna förväntas levereras under första halvåret
2020.

· Den 11 december meddelade Styrelsen i Enorama Pharma att Bolaget
ingått ett låneavtal med Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB och
ökar Bolagets lån till totalt ca 35 MSEK. Det nya lånet om 17 MSEK är
helt räntefritt och ska amorteras över 3 år med sista amortering den
31 dec 2022. Räntan på det refinansierade lånet om 18 MSEK sänks från
befintliga 6,5 procent till 3 procent och följer tidigare
amorteringsplan med sista amortering den 31 dec 2022. Swede Unipharma
AB meddelar samtidigt att man har sålt 729 167 aktier i Enorama
Pharma, till en kurs av 48 SEK per aktie, till DS Global Marketing
Pte. Limited, en industriell partner till Bolaget. Lånet till Enorama
Pharma finansieras genom köpeskillingen för aktierna, som uppgår till
ca 35 MSEK och innebär samtidigt återbetalning av Swede Unipharmas
befintliga lån till Erik Penser Bank om 18 MSEK, samt räntor och
övriga kostnader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Den 19 februari uppmärksammade Bolaget en felskrivning i
pressmeddelandet rörande låneavtal från den 11 dec 2019. Korrekt
beskrivning är att Swede Unipharma under 2018 åtagit sig att låna ut
21 MSEK till Bolaget. Av angivet belopp har Bolaget ännu inte kallat
på utbetalning av 700 000 SEK, samtidigt som 4 MSEK har konverterats
till villkorat aktieägartillskott och amortering har skett med 3,2
MSEK. Ovan innebär sammantaget att Bolagets låneskuld till Swede
Unipharma AB vid tidpunkten för pressmeddelandet uppgick till 13,1
MSEK (med möjlighet att öka till 13,8 MSEK när Bolaget så begär).

Efter ingåendet av det beskrivna låneavtalet uppgår således Bolagets
totala låneutrymme från Swede Unipharma AB till 30,8 MSEK (varav
hittills utbetalt lån är 29 MSEK, varför Bolaget när som helst har
möjlighet att begära utbetalning om ytterligare 1,8 MSEK), och av
Swede Unipharma AB lämnat villkorat aktieägartillskott uppgår till 4
MSEK. Ovan beskrivet påverkar inte det totala belopp som Swede
Unipharma AB tillfört Bolaget.

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 7 611 (5 256) KSEK
· Rörelseresultatet uppgi...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.