Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-14

Enorama Pharma: DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 30 juni 2019

· Den 10 april meddelade Styrelsen för Enorama Pharma att det skett
en förändring i valberedningens representanter. Baulos Capital
Belgium SA som utsåg dess ägare, Fredrik Olsson, som sin representant
meddelade den 9 april 2019 att han avgått ur valberedningen.

· Den 15 april publicerade Enorama Pharma årsredovisningen för
räkenskapsåret 2018. Tidigare hade Bolaget kommunicerat att erhållet
kapital skulle finansiera verksamheten till december 2019, ett
uttalande som bygger på antagande om intäkter under perioden. I
förvaltningsberättelsen angavs istället att nuvarande kapital
beräknas räcka till månadsskiftet augusti/september. Diskrepansen
mellan uttalandena föranleds av tillämpningen av vedertagna
redovisningsprinciper, innebärande att i förvaltningsberättelsen
intagen uppskattning exkluderar förväntade intäkter. Bolaget
förväntas dock fortfarande erhålla intäkter under perioden, varför
kapitalet fortsatt beräknas räcka till december 2019.

· Den 24 april beslutade Enorama Pharma att etablera en ny enhet
inom den expansiva kategorin tobaksfria nikotinprodukter, ej
läkemedel. Verksamheten avviker från Enorama Pharmas övriga
verksamhet och är tänkt att drivas självständigt och samägas med en
eller flera strategiska samarbetspartners.

· Den 3 maj meddelade Enorama Pharma att man av Patent- och
Registreringsverket fått en underrättelse om att patentansökan, med
nummer 1750679-1, rörande formuleringen av Bolagets nikotintuggummi,
är komplett och att det inte finns några hinder mot att meddela
patent på uppfinningen. Bolaget har betalat den i lagen föreskrivna
avgiften och förväntar att få patentansökan godkänd och patentet
kungjort i Svensk Patenttidning under augusti månad 2019.

· Den 24 maj meddelade Enorama Pharma att Bolaget mottagit andra
omgången frågor på registreringsansökningarna för vart och ett av
Bolagets fyra nikotinprodukter - 2 mg respektive 4 mg tuggummi med
mint- och fruktmintsmak. Läkemedelsverket begärde endast mindre
kompletteringar som ingen av dem var klassificerade som s.k. "major
objections".

· Den 24 maj hölls årsstämma i Enorama Pharma AB. Vid stämman var 3
178 172 aktier representerade, motsvarande ca 59,99 % av totala
antalet aktier. Stämman beviljade inte ansvarsfrihet åt VD och
styrelsens ledamöter då aktieägare representerande 8,9 % av aktierna
i Bolaget röstade emot ansvarsfrihet. Vidare beslutades att styrelsen
skall bestå? av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Mats
Rönngard, Mats Persson och Tomas Eriksson omvaldes. Bengt Jönsson och
Anders Dahlin nyvaldes. Till ordförande omvaldes Anders Ermén.

· Den 12 juni beslutade Styrelsen i Enorama Pharma att inrätta ett
ersättningsutskott. Ersättningsutskottet ska bestå? av Styrelsens
ordförande samt ytterligare två? medlemmar i styrelsen som inte ingår
i Bolagets verkställande ledning. Syftet är att bidra till kontroll,
transparens och trygghet för anställda, aktieägare och investerare
samt styrelse.

· Den 13 juni meddelade Enorama Pharma att screeningsstudien inom
Cough & Cold har slutförts och att de aktiva substanser som är mest
lämpade för tuggummiformulering har identifierats. Resultatet av
studien har delats med MediiGum LLC (Florida, USA) och en utvärdering
om studieresultaten har inletts med bolaget.

· Den 20 juni meddelade Enorama Pharma att Bolaget ingått ett
licens- och leveransavtal med MAE Holding om försäljning av Bolagets
nikotintuggummi i Holland. Avtalet innebär att MAE Holding bär
kostnaderna relaterade till ansökan till läkemedelsverket i
Nederländerna, men förvärvar inga immateriella rättigheter från
Enorama Pharma. Förberedelserna för registreringsansökan av
nikotintuggummit i Nederländerna är redan i full gång och Bolaget
förväntar lansering inom de kommande 6-10 månaderna. Avtalet som har
en initial avtalstid om 5 år från lansering är ömsesidigt
icke-exklusivt utan avtalade kvantiteter.

· Den 24 juni meddelade Enorama Pharma att begärda kompletteringar
på registreringsansökan för vart och ett av Bolagets fyra
nikotinprodukter - 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och
fruktmintsmak - har lämnats in cirka två? veckor före utsatt tid.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 9 juli meddelade Enorama Pharma att Bolagets cannabistuggummi
innehållande CBD i första hand förväntas registreras som "Novel Food"
i EU och att man skrivit ett "Letter of Intent" med det grekiska
bolaget PromoPharma S.A. som önskar att sälja produkten i sin region.

· Den 18 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget mottagit den
tertiära utredningen på sin registreringsansökan hos Läkemedelsverket
för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter - 2 mg respektive
4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak. Samtliga av Bolagets
inlämnade svar och kompletteringar från den sekundära utredningen är
accepterade av Läkemedelsverket och de nytillkomna synpunkterna berör
enbart mindre ändringar av redaktionell karaktär i bipacksedeln och
produktinformationen.

· Den 19 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget skickat in
föreslagna kompletteringar på sin registreringsansökan till
Läkemedelsverket. Om allt följde tidsplan var nästa fas i
ärendeprocessen för Läkemedelsverket att kommunicera ett eventuellt
godkännande av ansökan senast på dag 210 i ärendeprocessen.

· Den 2 augusti mottog Enorama Pharma beskedet att
registreringsansökningarna för vart och ett av Bolagets fyra
nikotinprodukter - 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och
fruktmintsmak - godkänns av svenska Läkemedelsverket. Detta är
Bolagets första medicinska produkt som når ett godkännande.

· Den 13 augusti meddelade Enorama Pharma att Bolagets styrelse med
stöd av bemyndigandet från årsstämman fattat beslut om en riktad
emission av 232 919 aktier till en grupp investerare. Genom
emissionen tillförs Bolaget ca 15 miljoner SEK innan
emissionskostnader. Aktiekapitalet ökar med 36 393,59 SEK till 864
293,90 SEK.

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 4 598 (3 110) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -8 320 (-6 087) KSEK
· Resultat före skatt uppgick till -8 699 (-6 171) KSEK
· Resultat per aktie* uppgick till -1,64 (-1,28) SEK
· Soliditeten uppgick per den 30 juni till 29,7% (5,1%)

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 APRIL - 30 JUNI 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 4 212 (1 671) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -3 952 (-3 105) KSEK
· Resultat före skatt uppgick till -4 141 (-3 146) KSEK
· Resultat per aktie* uppgick till -0,78 (-0,65) SEK

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 298 562
aktier.

KONTAKT

Enorama Phama AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av
konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och
sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade
läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill
säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt
eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för
offentliggörande den 14 augusti 2019 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enorama-pharma/r/delarsrapport---enorama-phar...
https://mb.cision.com/Main/14222/2880678/1089784.pdf
https://mb.cision.com/Public/14222/2880678/acf1ae42b5f18ef1.pdf

Författare Cision News