Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-03

Enorama Pharma: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRASTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Onsdagen den 3 november 2021 hölls extrastämma i Enorama Pharma AB (publ). Vid stämman var 1 998 724 aktier representerade, utav 6 174 352 utgivna aktier, motsvarande ca 32,4 % av det totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 14 oktober 2021 om en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

Beslutet innebär en riktad nyemission av högst 1 191 490 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 186 170,3125 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
 

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Dharampal Satyapal Limited. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa full teckning liksom minimering av kostnader och exponering mot kurssvängningar.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 23,50 kronor. Kursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd och bedöms vara marknadsmässig.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra veckor efter teckning.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter de nya aktierna registrerats.

Bolagsstämmans godkännande av beslutet fattades enhälligt och skedde i enlighet med 16 kap aktiebolagslagen (s.k. Leo-emission).

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök: www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq regelverk. Informationen lämnades, genom VD Mats Rönngards försorg, för offentliggörande den 3 november 2021 kl. 10:55 CET.

Författare Cision