Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-28

Enrad: Delårsrapport januari - juni 2017

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 30 juni 2017

· Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 3 784 (1 520)
tkr.

· Resultat efter finansiella poster, -1 326 (-1 737) tkr

· Summa eget kapital uppgick till 15 770 (3 539) tkr vid periodens
slut.

· Periodens resultat per aktie: -0,26 sek

· Soliditeten uppgick till 66% (37%) I parentes ovan beskrivs
motsvarande period föregående år

Sammanfattning av rapportperioden 1 april - 30 juni 2017

· Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 3 033 (1 027)
tkr.

· Resultat efter finansiella poster, -460 (-767) tkr.

· Periodens resultat per aktie: -0,09 sek I parentes ovan beskrivs
motsvarande period föregående år

Väsentliga händelser under perioden
· Årsstämma i Enrad som innebar att Jakob Granström tillträdde som ny
styrelseordförande och Carl-Johan Ahl tillträdde som ledamot i
styrelsen.

· Enrad blev i maj månad godkänt av AktieTorget för notering av aktien
och kunde därmed påbörja en spridningsemission inför noteringen.

· Nyemissionen avslutades och tecknades till 110 procent. Emissionen
innebär att bolaget tillförs 11,2 MSEK före emissionskostnader ,
vilka beräknas till 900 tkr. 174 tkr av dessa belastar resultatet
under denna period och resterande del belastar eget kapital.
Huvudägaren Weland Stål AB deltog i emissionen och har efter
emissionen en ägarandel på 30,52 procent.

· Enrad har påbörjat en strategisk förändringsprocess som innebär en
koncentration av verksamheten mot kylaggregat och värmepumpar. Allt
fokus framöver kommer att läggas på tillverkning och utveckling av
vätskekylaraggregat och värmepumpar.

· Den tidigare bedrivna VVS-verksamheten avvecklas som en följd av den
strategiska förändringen. I samband med avvecklingen lämnar en av
grundarna bolaget och lagret har skrivits ned med 160 tkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Enrads aktie handlas på AktieTorget från och med den 24 juli.

· Enrad erhåller en första order från ABK AS i Norge som är bolagets
distributör på den norska marknaden i enlighet med det
distributionsavtal som tecknades tidigare under året.

· Emissionslikviden har erhållits.

VD-kommentar

Det andra kvartalet har varit en väldigt intensiv period för mig som
VD och Enrad som bolag. Mycket arbete har lagts på noteringsprocessen
och nyemissionen men det har även inneburit positivt arbete med att
skärpa upp de interna processerna och möten med presumtiva
aktieägare. Jag vill passa på att tacka alla er som investerat och
tror på bolaget, tillsammans kan vi skapa något riktigt bra. Vill
även tacka er aktieägare som hör av sig med tips och kontakter på
framtida kunder, fortsätt med detta. Den övertecknade emission visar
att

intresset är stort för bolaget och de produkter vi producerar. Med
kapitalet får vi möjligheter att vidareutveckla bolaget och ta det
ytterligare steg framåt. Under sommaren har jag och styrelsen arbetat
med den strategiska förändringsprocessen som offentliggjordes i juni
och som innebär en koncentration av verksamheten mot kylaggregat och
värmepumpar.

Vid sidan av emissionen har ett fortsatt intensivt arbete pågått med
besök och bearbetning av potentiella kunder vilket till viss del
börjat ge resultat. Omsättningen under andra kvartalet i år är nästan
lika stor som under hela 2016. Ökningen hör ihop med att vi haft
försäljning och leveranser av aggregat till bland annat Halmstad och
Falun. Trots engångskostnader för noteringen och nedskrivning av
lagret så har vi resultatmässigt klarat oss bra i jämförelse med
föregående år.

Marknadsmässigt har vi under perioden blivit kontaktade av en stor
mängd potentiella kunder, vilket visar att vetskapen och kunskapen om
oss ökat. EU:s kvotering av F-gaser börjar också få effekt på
traditionellt köldmedium då tillgången på dessa minskar och priset
därmed ökar, vilket på sikt bör gynna oss. Det är också ett faktum
som ökar efterfrågan på kylteknik med naturliga köldmedium och ger
för oss en gynnsam prisutveckling vilket lär hålla i sig.

Parallellt med strategiarbetet arbetar jag och styrelsen med planering
för att skapa bra produktionslösningar som ska ge förutsättningar att
kunna producera våra produkter på ett mer industriellt sätt och
därmed förbereda oss på betydligt större volymer. Ett nytt
affärssystem kommer att installeras inom kort som kommer att
effektivisera det administrativa arbetet i hela organisationen när vi
ska växa. Det pågår en dialog med leverantörer för att hjälpa oss med
vår produktion vid toppar. Är svårt att ha tillräckligt med resurser
i ett litet bolag när orderingången går upp och ner.

Vid andra kvartalets utgång hade vi utestående order om 3,1 MSEK som
kommer att levereras inom den närmaste tiden. I juli månad fick vi
den första ordern från vår norska distributör ABK AS, vilket är
mycket trevligt. Ofta brukar det ta upp till ett år innan en
distributör kommit igång och sålt in den typ av produkter vi
tillhandahåller i nya byggprojekt. Den norska byggmarknaden är minst
lika het som den svenska och dessutom uppmuntras fastighetsägarna av
den norska staten att gå över till naturligt köldmedium. De kontakter
vi har med ABK indikerar att vi kan vänta oss mer orders från dem
inom en inte allt för avlägsen tid. Vi har för avsikt att snarast
anställa en person till att hantera förfrågningar, projekt etc. Denna
kommer att arbeta mellan sälj och produktion då vi inte hinner med
allt i dagsläget.

Under hösten kommer vi förutom det vanliga försäljnings- och
marknadsbearbetningen ute hos kund även att delta på några mässor.
Bland annat kommer vi under september månad att delta på en
fastighetsmässa i Göteborg och Geoenergidagarna i Älvsjö. Besök oss
gärna!

Andreas Bäckäng
Verkställande direktör

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enrad/r/delarsrapport-januari---juni-2017,c233...
http://mb.cision.com/Main/15937/2334453/714541.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.