Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-21

Enrad: Kallelse till extra bolagsstämma Enrad AB

Aktieägarna i Enrad AB (publ), org.nr. 556747-1395, ("Bolaget") kallas
till extra bolagsstämma måndagen den 21 januari 2019 kl. 17.00 på
Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 c i Borås.

ANMÄLAN
Den som önskar deltaga i stämman ska:

·
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
tisdagen den 15 januari 2019; och

·
dels till Bolaget senast onsdagen den 16 januari 2019 anmäla sin
avsikt att delta i stämman.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Enrad AB (publ),
Verkstadsgatan 10, 504 62 Borås eller via e-post: info@enrad.se med
rubrik "Extra bolagsstämma". Vid anmälan ska uppges namn,
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat
aktieinnehav.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt ska sådan vara daterad och
bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges
till högst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär hålls
tillgängligt på Bolagets webbplats, www.enrad.se senast från och med
tre veckor före stämman och dagen för stämman och skickas till de
aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Den som företräder
juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta registrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 15 januari 2019.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.
Val av ordförande för stämman

2.
Upprättande och godkännande av röstlängd

3.
Godkännande av dagordningen

4.
Val av en eller två justeringsmän

5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.
Val av nya styrelseledamöter

7.
Stämman avslutas

FÖRSLAG OM BESLUT
Punkt 6 - Beslut om ändring av styrelse

Förslag till ändring av styrelseledamöter:

Som nya styrelseledamöter föreslås Ulf Herder och Mats Jernsand.

Presentation av nya ledamöter

Ulf Herder: 61 år och för närvarande anställd av Bravida för
affärsutveckling av deras verksamhet inom kyla. Har ca 30 års
erfarenhet från kyl/värme-branschen i olika ledande roller, både i
Sverige och internationellt. Har tidigare arbetat för bl a Carrier
och YORK.

Mats Jernsand: 51 år och för närvarande anställd av Steeltech i
Allingsås med ansvar för deras kylverksamhet. Har huvudsakligen
tidigare varit entreprenör och drivit egen verksamhet med
installation och service i kylbranschen. Har även drivit bolag med
tillverkning av kylaggregat.

Avgående ledamöter: Carl-Johan Ahl och Frank Hallberg.
RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets
ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgick det totala
antalet aktier i Bolaget till 6 951 467, och det totala antalet
röster till 6 951 467.

Borås 20 december 2018

Enrad AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information
Jakob Granström, Ordförande, Enrad AB

Telefon: 070-5424477
E-post: mr.jakobgranstrom@gmail.com

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och
energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på
applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla
och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar
och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.

www.enrad.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enrad/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-enrad...
https://mb.cision.com/Main/15937/2705999/967434.pdf
https://mb.cision.com/Public/15937/2705999/af5c8aaab417cf88.pdf
https://mb.cision.com/Public/15937/2705999/802f030ca7dfb9b7.pdf
https://mb.cision.com/Public/15937/2705999/81cc0f6541f175bb.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.