Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Enrad: Kallelse till extra bolagsstämma Enrad AB

Aktieägarna i Enrad AB (publ), org.nr. 556747-1395, ("Bolaget") kallas
till extra bolagsstämma fredagen den 22 november 2019 kl. 17.00 i
Enrads lokaler på Verkstadsgatan 10 i Borås.

ANMÄLAN

Den som önskar deltaga i stämman ska:

·
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
måndagen den 18 novemer 2019; och

·
dels till Bolaget senast måndagen den 18 november 2019 anmäla sin
avsikt att delta i stämman.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Enrad AB (publ),
Verkstadsgatan 10, 504 62 Borås eller via e-post: info@enrad.se med
rubrik "Extra bolagsstämma". Vid anmälan ska uppges namn,
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat
aktieinnehav.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt ska sådan vara daterad och
bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges
till högst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär hålls
tillgängligt på Bolagets webbplats, www.enrad.se senast från och med
två veckor före stämman och dagen för stämman och skickas till de
aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Den som företräder
juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta registrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 18 november 2019.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.
Val av ordförande för stämman

2.
Upprättande och godkännande av röstlängd

3.
Godkännande av dagordningen

4.
Val av en eller två justeringsmän

5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.
Förslag om utgivande av teckningsoptioner

7.
Stämman avslutas

FÖRSLAG OM BESLUT

Punkt 6 - Förslag om utgivande av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman den 22 november 2019 i
ENRAD AB, org. nr. 556747-1395, beslutar om en riktad emission av
teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget.

Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på
följande villkor:

1.
Bolaget ska utge högst 500 000 teckningsoptioner som ger rätt till
teckning av 500 000 nya aktier. Överteckning kan inte ske.

2.
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma verkställande direktören i
bolaget, som ska erbjudas att teckna optioner på särskild
teckningslista.

3.
Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett
beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med
tillämpning av Black-Scholes-modellen. Värderingen av optionerna ska
utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En
preliminär beräkning baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av
teckningsoptionerna som är 3,03 kronor per aktie ger värdet 0,34
kronor på optionen. Nedanstående värden på de i kalkylmodellen
ingående parametrarna har då använts:

Riskfria räntan: -0,579 %
Volatiliteten: 49,9 %
Likviditetsrabatt p.g.a. onoterad option: 14,4 %
Utdelningsandel av framtida vinst: 0,0 %
Marknadsvärdet aktien: 2,02 kr

4.
Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 6 december 2019 på separat
teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för
teckning, dock inte längre än till den 15 april 2020.

5.
Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske inom två
veckor från tecknandet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för
betalning.

6.
Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna uppgå till högst 250 000 kronor med förbehåll för
den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske
till följd av emissioner m.m.

7.
Betalning för aktie vid utnyttjande av Teckningsoption skall ske
kontant till en teckningskurs motsvarande 150 procent av genomsnittet
av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt
Spotlight Stock Marketsofficiella kurslista för aktier i Bolaget
under perioden 10 handelsdagar räknat från och med 12 november 2019.
Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste
helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt.

8.
Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 oktober 2022
till och med 14 november 2022 teckna en ny aktie mot kontant
betalning. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell
tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier,
likvidation m.m.

9.
Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos
Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

10.
I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i
programmet ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa
teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om
deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.

11.
De fullständiga villkoren för programmet framgår av Bilaga A.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om
att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till VD i
bolaget varmed han kan erbjudas möjlighet att ta del av en
värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att
intresset för bolagets utveckling - liksom bolagets
aktiekursutveckling - förstärks och att fortsatt företagslojalitet
under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier
öka med 500 000 aktier vilket motsvarar en utspädning om högst cirka
4,1 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande
antal aktier.

Övriga utestående teckningsoptioner

Det finns för närvarande inga andra utestående optionsprogram.

Kostnader

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets
bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer
att uppstå för bolaget till följd av optionsprogrammet. De totala
kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till
externa rådgivare och kostnader för administration av programmet,
beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över programmets löptid.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av styrelsen i
samarbete med extern expertis.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre
justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt
eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 14 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde
av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna
som de aktier som är företrädda vid stämman.

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets
ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar hålls
tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast två veckor
före stämman. Samtliga handlingar sänds till de aktieägare som så
begär och uppger sin e-post- eller postadress.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgick det totala
antalet aktier i Bolaget till 11 585 777, och det totala antalet
röster till 11 585 777.

Borås 8 november 2019

Enrad AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och
energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på
applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla
och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar
och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.

www.enrad.se
Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under
kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enrad/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-enra...
https://mb.cision.com/Main/15937/2955180/1136680.pdf
https://mb.cision.com/Public/15937/2955180/9dbc79c76d6c196d.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.