Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

Enrad: Kommuniké från årsstämma Enrad AB (publ)

Enrad AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 9 maj 2019 i Borås.
Stämmans beslut i sitt väsentligaste var:

·
Stämman beslöt enhälligt att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen för verksamhetsåret 2018.

·
Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

·
Stämman beslöt enhälligt att balansera Bolagets fria egna kapital i ny
räkning varigenom ingen utdelning skall ske.

·
Stämman beslöt enhälligt att arvode för verksamhetsåret 2019 skall
utgå till styrelseordföranden med 91 000 kr och till övriga
styrelseledamöter med 45 500 kr vardera och till revisorn enligt
räkning.

·
Stämman beslöt enhälligt att styrelsen utökas från fyra till fem
ledamöter och inga suppleanter.

·
Stämman valde enhälligt följande personer till styrelseledamöter för
tiden fram till nästa årsstämma:

·
a) Peter T Johansson (omval)

·
b) Ulf Herder (omval)

·
c) Mats Jernsand (omval

·
d) Jakob Granström (omval)

·
e) Lennart Rolfsman (nyval)

·
f) Jakob Granström som ordförande (omval)

·
Stämman beslöt enhälligt att utse en revisor.

·
Stämman valde enhälligt Frejs Revisorer AB med auktoriserade revisorn
Michael Glimstedt som huvudansvarig revisor för tiden fram till nästa
årsstämma.

·
Stämman beslöt enhälligt att bemyndiga styrelsen att under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet
sammanlagt högst ökas upp till ett belopp som motsvarar bolagets
högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Betalning ska kunna ske
kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med
villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för
att vid behov stärka bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen
och/eller tillföra bolaget ett ökat institutionellt ägande.
Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på
marknadsmässiga villkor.

Dokument relaterade till den aktuella årsstämman finns att tillgå på
www.enrad.se.

För ytterligare information
Jakob Granström, styrelseordförande, Enrad AB
Telefon: 070-542 44 77
E-post: mr.jakobgranstrom@gmail.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och
energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på
applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla
och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar
och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.

www.enrad.se
Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under
kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enrad/r/kommunike-fran-arsstamma-enrad-ab--pu...
https://mb.cision.com/Main/15937/2810868/1043146.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.