Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-01

Enzymatica AB: Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) Januari- September 2017

Delårsrapport för
Enzymatica AB (publ)

JANUARI- September 2017
Kraftigt ökad försäljning under tredje kvartalet
Tredje kvartalet

* Nettoomsättningen uppgick till 24,8 MSEK (11,9).
* Resultat efter skatt uppgick till -3,6 MSEK (-6,5).
* Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,04 SEK
(-0,08).
* Likvida medel uppgick till 9,5 MSEK (49,9).

Väsentliga händelser under kvartalet

* Tyska STADAs order från Q2 på 12 MSEK medförde rekordintäkt för det tredje
kvartalet.
* Enzymatica genomförde tre strategiska rekryteringar på koncernledningsnivå.

Första nio månaderna

* Nettoomsättningen ökade till 40,3 MSEK (25,2).
* Resultat efter skatt uppgick till -25,8 MSEK (-27,4).
* Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,28 SEK
(-0,49).

Väsentliga händelser efter kvartalet

* Enzymatica offentliggjorde resultaten från en studie av förskolepersonal
som visar att användningen av ColdZyme® minskade den genomsnittliga
sjukfrånvaron med nästan hälften, (45 %), från 7,4 till 4,1 dagar.
* Enzymatica offentliggjorde resultaten från den fullständiga artikeln från
COLDPREV I-studien som visade att man reducerade virusmängden med 99 % och
förkortade sjukdagarna med mer än hälften, 54 %.
* En extra bolagsstämma beslöt den 25 oktober att ge styrelsen ett
bemyndigande att införa personaloptionsprogram II samt att genomföra en
riktad emission om teckningsoptioner samt godkännande om överlåtelse av
teckningsoptioner.

---------------------------------------------------------------------------------
| Nyckeltal |
| (MSEK) Q3 Q3 Jan-sep Jan-sep Helår |
| |
| 2017 2016 2017 2016 2016 |
| Nettoomsättning 24,8 11,9 40,3 25,2 36,5 |
| Bruttomarginal 56 65 56 63 61 |
| Rörelseresultat -2,2 -7,7 -25,5 -27,6 -46,2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten -8,1 -15,6 -24,4 -35,6 -38,4 |
| Genomsnittligt antal anställda 21 22 21 20 21 |
---------------------------------------------------------------------------------
VD-kommentar: Stort intresse från tyska apoteken inför STADAs lansering av
produkten ColdZyme
Som en följd av genombrottsordern från STADA under det andra kvartalet lyfte
vår försäljning under det tredje kvartalet. För de första nio månaderna når
vi därför över 40 MSEK i försäljning jämfört med drygt 25 MSEK motsvarande
period föregående år. Ordern var den första från STADA för att bygga upp
lager inför lanseringen på Europas största OTC-marknad, Tyskland, men även
för lanseringarna i Österrike och Belgien i slutet av det tredje kvartalet.
Intresset för ColdZyme, som lanseras under varumärket ViruProtect, har varit
stort från de tyska apoteken och STADA har redan lagt en påfyllnadsorder.
STADA påbörjade en TV-reklamkampanj i Tyskland och Österrike i mitten av
oktober och det blir mycket intressant att följa utvecklingen på dessa
marknader under de kommande månaderna.

Vid sidan av försäljningen till STADA hade Enzymatica en god
försäljningsutveckling för de första nio månaderna i bland annat Sverige och
Danmark. I Sverige ökade försäljningen av ColdZyme från apotek till konsument
med närmare 20 procent enligt marknadsanalysföretaget Nielsen. Under de
första nio månaderna har ColdZyme ökat sin marknadsandel från 4,3 procent
till 4,9 procent. På rullande tolvmånaders försäljning är ColdZyme det
varumärke på topp 10-listan som vuxit snabbast i Sverige med 20,7 procent,
jämfört med det totala förkylningssegmentet som ökade med 7,6 procent. Bland
förkylningsartiklar ligger båda förpackningsstorlekarna av ColdZyme på
topp-10-listan räknat i försäljningsvärde. I Danmark hade vi också en kraftig
försäljningsökning av ColdZyme till apotek. Produkten säljs genom samtliga
tre stora apotekskedjor i Danmark och på rullande 12 månader har vi en
marknadsandel på 2,3 procent. Ett mycket lovande resultat då vi lanserade
ColdZyme fullt ut på hela apoteksmarknaden i Danmark 2015, två år efter
lanseringen i Sverige.

I oktober offentliggjorde vi resultatet av en studie av förskolepersonal som
har använt ColdZyme. Resultatet bekräftar vad vi uppnått i andra
observationsstudier; den genomsnittliga sjukfrånvaron minskade med över tre
dagar, från 7,4 till 4,1 dagar. I de fall personalen som deltog i studien
blev förkylda upplevde de infektionen som mildare än vanligt. Den här typen
av observationsstudier är viktiga då de bygger ett långsiktigt förtroende för
ColdZyme.

Under det tredje kvartalet genomförde vi tre strategiska rekryteringar - Chief
Commercial Officer, Chief Operating Officer och Chief Financial Officer. Alla
tre har erfarenhet av att arbeta i internationella koncerner och blir mycket
viktiga för Enzymaticas geografiska expansion. Vi får nu möjlighet att arbeta
ännu mer affärsmässigt i kontakten med globala välrenommerade distributörer.

Inför fjärde kvartalet kan man inte förvänta sig en motsvarande
försäljningsökning som vi hade för det tredje kvartalet då STADAs första
order för lageruppbyggnad fick ett stort genomslag på omsättningen. Jag har
dock en positiv syn på Enzymaticas utveckling för det fjärde kvartalet, både
med tanke på förkylningssäsongen och vår fortsatta internationella expansion.

Fredrik Lindberg, VD

Kort om Enzymatica

Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att utveckla
medicintekniska produkter, baserade på barriärteknologi och marina enzymer,
för egenvård inom större marknadssegment. Bolaget har utvecklat ColdZyme, en
unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på ett tiotal marknader och
under den gångna vintern nått en position som en av de mest sålda
förkylningsartiklarna i kronor räknat på svenska apotek. Försäljning sker via
egen organisation i Skandinavien och genom samarbete med en
kontraktsorganisation i Storbritannien samt genom distributörer i Finland,
Island, Grekland, Spanien, Tyskland, Österrike och Belgien.

Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkter inom övre
luftvägsinfektioner, hud och oral hälsa. Enzym utvunnet från djuphavstorsk är
en central delkomponent i produktutvecklingen.

Enzymatica grundades 2007, har säte i Lund och är sedan den 15 juni 2015
noterat på Nasdaq First North.

ColdZyme säljs både i egen regi och genom distributörer och partners i
Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Grekland och Spanien och
från hösten 2017 i Tyskland, Österrike och Belgien. Motsvarande produkt under
varumärket PreCold säljs på Island genom det förvärvade bolaget Zymetech.

Utvecklingen under kvartalet
Under det tredje kvartalet ökade försäljningen på den svenska marknaden av
ColdZyme (20 och 7 ml) till konsument med 14,5 % i volym enligt aktuell
statistik från marknadsanalysföretaget Nielsen. Volymmässigt är 7 ml och 20
ml förpackningarna ungefär lika stora. På rullande 12 månaders data har
ColdZyme ökat sin marknadsandel från 4,5 % till 5 %. I september, i samband
med att förkylningssäsongen satte igång, påbörjades en omfattande
reklamkampanj i TV4-gruppens kanaler. Dessutom sponsrar Enzymatica det
populära TV-programmet Idol genom att deltagarna får möjlighet att skydda sig
mot förkylning genom att använda ColdZyme. Enzymatica har också arbetat med
influencer marketing gentemot pharmaceuter och konsumenter.

Under det tredje kvartalet hade ColdZyme en fortsatt stark försäljningsökning
på den danska marknaden. Mätt i försäljning till de danska apoteken låg
ökningen i genomsnitt på över 180 % per månad under kvartalet. Försäljningen
på den spanska marknaden visade på en god ökning under kvartalet, om än från
en relativt låg nivå. Sedan lanseringen i början av 2016 har Enzymticas
distributör genomfört ett omfattande arbete i införsäljningen till de cirka
20 000 apoteken i landet. Tiden är nu mogen för TV-kampanjer riktade till
konsument, vilket kommer att påbörjas under det fjärde kvartalet.
Försäljningen på övriga marknader utvecklades enligt plan.

Omsättning, resultat och investeringar

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen för koncernen under tredje kvartalet 2017 blev 24,8 MSEK
(11,9), en ökning med 108 % jämfört med samma period 2016. Den större delen
av omsättningen hänför sig till försäljningen till STADA och svenska apotek.

Bruttomarginalen uppgick under kvartalet till 56 % (65). Enzymatica har
variationer i bruttomarginalerna mellan enskilda kvartal, vilket beror på
fördelningen av försäljning via egen organisation eller distributör,
produktmixen samt valutakurser. Ordern till STADA bidrog till en lägre
bruttomarginal under kvartalet jämfört med motsvarande period 2016.

De totala rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 16,5 MSEK (15,8).
Ökningen av rörelsekostnaderna jämfört med Q3 2016 beror främst på att inga
utvecklingskostnader aktiverades under kvartalet, 0 MSEK (1,3).

Koncernens rörelseresultat blev -2,2 MSEK (-7,7).

Säsongsvariationer

Förkylningsprodukter har en säsongstopp på vinterhalvåret med utplaning av
försäljningen under sommarmånaderna.

Första nio månaderna

Nettoomsättningen för koncernen under perioden januari-september 2017 blev
40,3 MSEK (25,2), en ökning med 60 % jämfört med samma period 2016.

Bruttomarginalen uppgick under perioden till 56 % (63).

De totala rörelsekostnaderna för perioden blev 49,7 MSEK (44,5). Från och med
denna rapport ingår posten aktiverade utvecklingsprojekt som del av
forsknings- och utvecklingskostnader. Samtliga jämförelsesiffror är omräknade
i enlighet med ovanstående.

Enzymatica hade inga aktiverade utgifter avseende utvecklingsprojekt under
perioden, 0 MSEK (6,8).

Koncernens rörelseresultat blev -25,5 MSEK (-27,6).

Forskning och utveckling
En viktig del i Enzymaticas FoU-arbete är att stärka dokumentationen runt
förkylningssprayen ColdZyme. De totala kostnaderna för forskning och
utveckling inom koncernen uppgick till 10,2 MSEK (6,9) för perioden
januari-september 2017.

Därtill pågår arbete med att certifiera bolaget enligt standarden EN ISO
13485, standarden för kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter.

Barriärteknologi med enzym från djuphavsfisk
I Enzymaticas produktutveckling är enzym från djuphavstorsk en central
delkomponent för att skapa effektiva barriärer mot virus och bakterier.
Enzymet, ett köldanpassat trypsin, bildas i torskens bukspottskörtel och blir
superaktivt när det kommer i kontakt med människors varma hud och slemhinnor.
...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.