Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-02

Enzymatica AB: DEN LÅNGSIKTIGA PLANEN STÅR FAST I EN UTMANANDE TID

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2021:

Väsentliga Väsentliga händelser efter kvartalet
händelser under
kvartalet

  • De kinesiska · Vid en extra bolagsstämma den 18 oktober 2021

och amerikanska fattades beslut om ett incitamentsprogram för VD Claus
patentverken Egstrand genom personaloptionsprogram, en riktad emission
lämnade av teckningsoptioner samt överlåtelse av
förhandsbesked om teckningsoptioner.
att de avser att · Styrelsen fattade den 2 november 2021 beslut om
bevilja patent för finansiella mål för bolaget. Nettoomsättningen ska 2026
Kina respektive USA uppgå till minst 600 MSEK med en EBIT-marginal på minst
för det torskenzym 28 %.
som utgör en av
nyckelkomponenterna
i ColdZyme.

  • Claus Egstrand

tillträdde som VD
den 9 september
2021, cirka tre
månader tidigare än
planerat, efter att
han kunnat avsluta
andra engagemang i
förtid. Therese
Filmersson återgick
till sin tidigare
roll som CFO och
utsågs samtidigt
till vice VD.
Tredje kvartalet Januari-september

  • · Nettoomsättningen uppgick till 38,5 MSEK (69,0).

Nettoomsättningen · Periodens resultat uppgick till -34,6 MSEK (-12,9).
uppgick till 15,4 · Resultat per aktie, före och efter utspädning,
MSEK (28,3). uppgick till

  • Periodens -0,24 SEK (-0,09).

resultat uppgick · Periodens kassaflöde från löpande verksamhet uppgick
till -6,1 MSEK ( till
-1,9). -29,3 MSEK (-2,4).

  • Resultat per · Nettoskulden uppgick till -35,7 MSEK (-18,8).

aktie, före och
efter utspädning,
uppgick till
-0,04 SEK (-0,01).

  • Periodens

kassaflöde från
löpande verksamhet
uppgick till
-16,2 MSEK (3,4).

VD Claus Egstrand kommenterar:
"Även om det har varit en utmanande period för Enzymatica ser vi med tillförsikt på framtiden. Vi har en fantastisk produkt, starka och erfarna partners och är övertygade om att intresset bland konsumenter för att skydda sig mot virusinfektioner är stort efter pandemin. När det gäller den allmänna utvecklingen under Q3/2021 såg vi hur smittspridningen av förkylningsvirus rörde sig mot det normala, och vi ser en positiv utveckling på marknader som Polen och Rumänien. Vi räknar dock med en fördröjning med upp till sex månader i försäljningen till våra partners. Det finns många positiva tecken och vi bedömer att förkylnings/influensamarknaden fortsätter att återhämta sig i Q4/2021 och Q1/2022. Det är alltid svårt att förutspå framtiden, men vi är försiktigt optimistiska om en god försäljningstillväxt under 2022 jämfört med 2021."

(MSEK) Q3 Q3 Jan-sep 2021 Jan-sep 2020 Helår

2021 2020 2020
Nettoomsättning 15,4 28,3 38,5 69,0 111,2
Bruttomarginal, % 64 74 54 72 68
Rörelseresultat -6,0 -2,2 -34,7 -13,9 -12,1
Kassaflöde från den -16,2 3,4 -29,3 -2,4 -10,7
löpande verksamheten
Nettoskuld -35,7 -18,8 -9,2
Genomsnittligt antal 24 18 24 18 18
anställda

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet på www.enzymatica.se/se/investerare/finansiella-rapporter

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2021 kl. 08:50 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Claus Egstrand, Chief Executive Officer, Enzymatica AB
Telefon: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, Kommunikationschef, Enzymatica AB
Telefon: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i de övre luftvägarna. Produkterna är baserade på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer med unika egenskaper. Bolagets första produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på 30-tal marknader på tre kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader samt expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besökwww.enzymatica.se. Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

Författare Cision