Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Enzymatica AB: Enzymaticas företrädesemission avslutad - tillförs 60 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt i USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya
Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där
sådant offentliggörande, publicering eller distribution kan vara föremål för
legala restriktioner.

Teckningsperioden för Enzymatica AB (publ):s ("Enzymatica" eller "Bolaget")
nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare löpte ut den 6 maj 2016
och det slutliga utfallet visar att cirka 56 procent av företrädesemissionen
tecknades med stöd av teckningsrätter och att anmälningar för teckning utan
stöd av teckningsrätter motsvarande cirka 10 procent av företrädesemissionen
har mottagits. Resterande cirka 34 procent av aktierna har tilldelats
emissionsgaranter. Bolaget kommer att tillföras cirka 60 MSEK före
emissionskostnader.

------------------------------------------------------------------------------------
|- Vi är mycket nöjda med utfallet av nyemissionen och särskilt med intresset att |
| teckna från aktieägare, ledning, styrelse och nya långsiktiga strategiska |
| investerare. Vi får nu möjlighet att driva bolaget vidare enligt vår |
| långsiktiga strategi med internationell expansion, säger Fredrik Lindberg, VD |
| för Enzymatica. |
------------------------------------------------------------------------------------
Den slutliga sammanräkningen i Enzymaticas företrädesemission visar att cirka
15,3 miljoner aktier, motsvarande cirka 56 procent av de erbjudna aktierna,
tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar för cirka 2,8
miljoner aktier, motsvarande cirka 10 procent av de erbjudna aktierna,
mottagits för teckning utan företrädesrätt.

Resterande del av företrädesemissionen, vilket uppgår till cirka 9,4 miljoner
aktier, motsvarande cirka 34 procent av de erbjudna aktierna, har tilldelats
garanter som åtagit sig att teckna och betala eventuell del av
företrädesemissionen som inte tecknats med eller utan stöd av företrädesrätt.

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i
enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den
20 april 2016. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
företrädesrätt kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Genom företrädesemissionen kommer Enzymatica att tillföras cirka 60 MSEK före
emissionskostnader. Bolagets aktiekapital ökar med cirka 1 100 817,48 kronor
till cirka 2 935 513,27 kronor och det totala antalet aktier och röster ökar
med 27 520 428 till 73 387 808 aktier och röster när företrädesemissionen har
registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på NASDAQ First North från och
med den 25 maj 2016.

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå legal
rådgivare till Enzymatica i samband med företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB

Tel: 0708-86 53 70 | E-post:fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer
medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har
bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat
produkten på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande
förkylningsprodukterna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att
fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och
expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget
har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer
information, besök:www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Advisor är Erik Penser Bankaktiebolag.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Enzymatica AB (publ).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada,
Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annan jurisdiktion
där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats,
och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller
överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt
undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Enzymatica AB (publ):s aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer
eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte
är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/160850/R/2011700/744908.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Enzymatica AB via Globenewswire

HUG#2011700

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.