Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-15

Enzymatica AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

Pressmeddelande

Lund den 15 mars 2016

Aktieägarna i Enzymatica AB (publ), org. nr 556719-9244 ("Bolaget"), kallas
till extra bolagsstämma
torsdagen
den
14
april 2016 klockan
13.00
på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per den 8 april 2016,
dels anmält sitt deltagande till Bolaget senast den 8 april 2016, gärna före
klockan 16.00. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om
antalet biträden anmälts till Bolaget senast nämnda tidpunkt. Ombud behöver
inte anmäla antalet biträden i förväg.

Anmälan kan göras skriftligen till Enzymatica AB (publ), att: bolagsstämma,
Ideon Science Park, 223 70 Lund eller per e-post
tillcarl-johan.wachtmeister@enzymatica.com. Vid anmälan bör aktieägarens
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under
kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.
Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB den 8 april 2016. Aktieägare som önskar omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad
och av ak-tieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten
får inte vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär finns att ladda ner på
Bolagets hemsida, www.enzymatica.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk
person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt och behörighetshandlingar vara
Bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman, dock
senast den 8 april 2016.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt
för aktieägarna
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, för att möjliggöra de föreslagna
nyemissionerna enligt punkterna 8-9 nedan, och villkorat av dessa, beslutar
att ändra bolagsordningen enligt följande:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse |
| § 4 Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Aktiekapitalet utgör lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. |
| § 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 12 500 000 och högst Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 37 500 000 och högst 150 000 000. |
| |
| 50 000 000. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Punkt 8: Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemission
av aktier med följande villkor.

* Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 100 817,12 kronor genom
nyemission av högst 27 520 428 aktier med ett kvotvärde om 0,04 kronor per
aktie.
* Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i
förhållande till det antal aktier de förut äger.
* För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5)
teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
* Teckningskursen ska vara 2,18 kronor för varje ny aktie.
* För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av primär företrädesrätt
enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens
högsta belopp.I första handska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd
av teckningsrätter ske till de som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den
mån detta inte kan ske, genom lottning.I andra handska tilldelning av
aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält
sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte
kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var
och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.I tredje handska tilldelning ske till emissionsgaranterna i
förhållande till garanterat belopp.
* Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara
den 19 april 2016.
* Teckning av nya aktier ska ske under tiden 21 april 2016 - 6 maj 2016.
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant
betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på
särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter kan erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att
besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen har rätt att
förlänga teckningstiden.

Punkt 9: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka
bolagets aktiekapital genom nyemission om högst 17 500 000 aktier. Sådant
beslut får inte medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta
möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska äga rätt att
avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att
anskaffa rörelsekapital och att ta till vara på framtida möjligheter att få
in långsiktiga starka ägare samt vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi.
Betalning för de nyemitterade aktier ska kunna ske genom kvittning, apport
eller med andra villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 Aktiebolagslagen
(2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut om förslaget enligt punkt 7 och 9 krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna
som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna
kallelse till 24 961 438 stycken. Bolaget äger inga egna aktier. Med
anledning av slutförandet av Bolagets förvärv av aktier i Zymetech ehf.
beräknas det totala antalet aktier och röster i Bolaget öka med upp till 20
905 942 stycken innan dagen för extra bolagsstämma.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen.

Stämmohandlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7-9 och
anknytande handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga
för aktieägarna på Bolagets hemsida samt hos Bolaget på ovanstående adress
senast den 17 mars 2016 och kommer att skickas kostnadsfritt till de
aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Lund i mars 2016
Styrelsen

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB

Tel: 0708-86 53 70 | E-post:fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv
hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier
spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en
unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på sex marknader och
etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukterna i kronor räknat
på svenska apotek. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkter inom
övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukter. Bolaget har
huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information,
besök:www.enzymatica.se.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/160850/R/1994309/734377.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Enzymatica AB via Globenewswire

HUG#1994309

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.