Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-18

Enzymatica AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

Pressmeddelande

Lund den 18 oktober 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

Aktieägarna i Enzymatica AB (publ) org.nr 556719-9244 kallas härmed till
extra
bolagsstämma, måndagen den 5 november 2018 kl. 09.30 på Elite Hotel Ideon,
Scheelevägen 27 i Lund. Registrering till stämman påbörjas kl. 09.00.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 29 oktober
2018, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast den 29 oktober 2018,
gärna före klockan 16.00. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock
endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt. Ombud
behöver inte anmäla antalet biträden i förväg.

Anmälan kan göras skriftligen till Enzymatica AB (publ), att: stämma, Ideon
Science Park, 223 70 Lund eller per e-post
tilllouise.forssell@enzymatica.com. Vid anmälan bör aktieägarens namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och
aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.
Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB den 29 oktober 2018. Aktieägare som önskar omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad
och av aktie-ägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten
får inte vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär finns att ladda ner på
bolagets hemsida, www.enzymatica.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk
person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av justerare
5 Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
6 Godkännande av dagordning
7 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt
för bolagets aktieägare
8 Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen har föreslagit att advokat Madeleine Rydberger, ska väljas till
ordförande vid stämman.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt
för bolagets aktieägare (punkt 7)

Styrelsen för Enzymatica AB (publ) har beslutat, under förutsättning av
godkännande av extra bolagsstämman den 5 november 2018, om nyemission av
aktier på följande villkor.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2 077 436,20 kronor. Högst 51 935 888
nya aktier ska ges ut. Teckningskursen ska vara 1,90 kronor för varje ny
aktie. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje befintlig aktie
erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till
teckning av fyra (4) nya aktier. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen
med företrädesrätt ska vara den 12 november 2018.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska
styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning
av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådana aktier ska iförsta
handtilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter,
oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro ratai
förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för
teckning. Iandra handska sådana aktier tilldelas till medlemmar i bolagets
ledningsgrupp som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av
teckningsrätter ochi tredje handtill övriga, pro ratai förhållande till deras
anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska
tilldelning ske genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas
dem som garanterat nyemissionen, pro ratai förhållande till garanterat
belopp.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig
kontant betalning under perioden från och med den 14 november till och med
den 28 november 2018. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska
ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier
som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast andra
bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om
tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning
och betalning. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre
justeringar av ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband
med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. Handlingar
enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna
kallelse till 90 887 808 stycken. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen.

Stämmohandlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7, Enzymaticas
bolagsordning samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen finns
tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida samt hos bolaget på
ovanstående adress senast den 22 oktober 2018 och kommer att skickas
kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin
adress.

Behandling av personuppgifter
För information om behandling av personuppgifter, se under fliken Extra
bolagsstämma 5 november 2018på bolagets hemsida,www.enzymatica.se.

Lund i oktober 2018
Styrelsen för Enzymatica AB (publ)

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB

Tel: 0708-86 53 70 | E-post:fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer
medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är
baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets
första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan
förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader.
Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga
marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade
partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North.
För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Enzymatica - Kallelse extra bolagsstämma 2018-11-05
http://hugin.info/160850/R/2221002/869231.PDF

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Enzymatica AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.