Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Enzymatica AB: Kommuniké från årsstämma I Enzymatica AB (publ)

Idag, den 7 maj 2019, hölls årsstämma i Enzymatica AB (publ)
("Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som
fattades.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen för koncernen och moderbolaget, att till förfogande
stående medel skulle balanseras i ny räkning och att således ingen
vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2018.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse och revisor

Enligt valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av
sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt om omval av Bengt
Baron, Mats K Andersson, Guðmundur Pálmason, Marianne Dicander
Alexandersson, Sigurgeir Guðlaugsson och Louise Nicolin. Bengt Baron
omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja Deloitte AB som Bolagets
revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har
informerat att Per-Arne Pettersson kommer att vara huvudansvarig
revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska
utgå med totalt 1 275 000 kronor, varav 400 000 kronor till
styrelsens ordförande och 175 000 kronor till varje övrig ledamot som
inte är anställd i Bolaget. Därutöver ska arvode för arbete i
revisionsutskottet utgå med 50 000 kronor till ordföranden och ingen
ersättning till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet
ska ingen ersättning utgå.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade att anta principer för valberedning inför
kommande val och arvodering. Valberedningen ska utgöras av
representanter som utses av de fyra största aktieägarna per den 30
september jämte styrelsens ordförande.

Beslut om ny bolagsordning

Årsstämman beslutade om följande ändringar av § 4 Aktiekapital och § 5
Aktieantal i Bolagets bolagsordning.

Tidigare lydelse Beslutad lydelse
§ 4 § 4 AktiekapitalAktiekapitalet utgör lägst
AktiekapitalAktiekapitalet 5 700 000 kronor och högst 22 800 000
kronor.

utgör lägst
1 500 000 kronor och högst
6 000 000 kronor.
§ 5 AktieantalAntalet § 5 AktieantalAntalet aktier i bolaget skall
aktier i bolaget skall vara lägst 142 500 000 och högst 570 000 000.
vara lägst 37 500 000 och
högst 150 000 000.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka
Bolagets aktiekapital genom nyemission om högst aktier motsvarande
tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala
aktiekapitalet överstiger Bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt
bolagsordningen. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att
anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att
få in långsiktiga starka ägare, vidare finansiera Bolagets
tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna
ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13
kap 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på
marknadsmässiga villkor.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB

Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB

Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer
medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar.
Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina
enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan
förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten
har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta
växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och
expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners.
Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North.
För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Telefon: 08-463 83 00

Email: certifiedadviser@penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enzymatica-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-en...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.