Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Enzymatica AB: Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ)

Idag, den 5 maj 2020, hölls årsstämma i Enzymatica AB (publ)
("Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som
fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen för koncernen och moderbolaget, att till förfogande
stående medel skulle balanseras i ny räkning och att således ingen
vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse och revisor

Enligt valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av
sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt om omval av Bengt
Baron, Mats K Andersson, Guðmundur Pálmason, Marianne Dicander
Alexandersson och Louise Nicolin samt om nyval av Fredrik Lindberg.
Bengt Baron omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja Deloitte AB som Bolagets
revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har
informerat att Per-Arne Pettersson kommer att vara huvudansvarig
revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska
utgå med totalt 1 275 000 kronor, varav 400 000 kronor till
styrelsens ordförande och 175 000 kronor till varje övrig ledamot som
inte är anställd i Bolaget. Därutöver ska arvode för arbete i
revisionsutskottet utgå med 100 000 kronor till ordföranden och med
50 000 kronor till ledamoten. Om styrelsen, till följd av hög
arbetsbelastning eller av annan anledning, beslutar att
revisionsutskottet ska bestå av två eller fler ledamöter utöver
ordföranden ska arvode utgå med 100 000 kronor till ordföranden samt
25 000 kronor till respektive ledamot. För arbete i
ersättningsutskottet ska ingen ersättning utgå.

Årsstämman beslutade att Bolagets revisor ska erhålla arvode enligt
godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse
av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende
inrättande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare och
nyckelpersoner i koncernen ("Teckningsoptionsprogram 2020/2023")
genom A) emission av teckningsoptioner med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till Enzymatica Care AB samt B)
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda och
konsulter. Teckningsoptionsprogram 2020/2023 innebär att högst 2 800
000 teckningsoptioner ska ges ut till Bolagets helägda dotterbolag
Enzymatica Care AB för att senare överlåtas till anställda och
konsulter. Överlåtelse ska ske mot kontant ersättning motsvarande
teckningsoptionens marknadsvärde och första tilldelning beräknas ske
under maj 2020. Tilldelning ska ske enligt den fördelning som anges i
styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den
15 maj 2023 till och med den 30 september 2023. Teckningskursen per
aktie ska motsvara 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen
enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för
aktie i Bolaget under perioden från och med den 6 maj 2020 till och
med den 19 maj 2020. Den maximala utspädningseffekten av programmet
är cirka 1,9 procent.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka
Bolagets aktiekapital genom nyemission om högst aktier motsvarande
tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala
aktiekapitalet överstiger Bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt
bolagsordningen. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att
anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att
få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera Bolagets
tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna
ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13
kap 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på
marknadsmässiga villkor.

Ytterligare information

Fredrik Lindberg, VD

+46 (0)70 886 53 70

fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer
hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i
öron-näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en
barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första
produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme® en munspray mot
förkylning. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader.
Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler
hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader och
expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners.
Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North
Growth Market. För mer information besök: www.enzymatica.se och

www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

Enzymatica AB Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden Telefon +46
46-286 31 00

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enzymatica-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-en...
https://mb.cision.com/Main/18091/3104597/1242291.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.