Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-15

Enzymatica AB: Styrelsen i Enzymatica beslutar om företrädesemission om 60 miljoner SEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt i USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya
Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där
sådant offentliggörande, publicering eller distribution kan vara föremål för
legala restriktioner.

Pressmeddelande
Lund den 15 mars 2016

Styrelsen i Enzymatica AB (publ) ("Bolaget") har den 14 mars 2016 beslutat om
en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare under
förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma. Företrädesemissionen,
som annonserades i samband med förvärvet av Zymetech den 28 januari 2016, är
säkerställd upp till 100 procent via teckningsförbindelser och
emissionsgarantier, motsvarande cirka 60 miljoner SEK. Teckningskursen i
emissionen är 2,18 SEK. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom
särskilt pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

Under 2015 ökade Bolaget omsättningen med 46 procent till 27,9 miljoner SEK
jämfört med drygt 19 miljoner SEK 2014, framför allt som ett resultat av
fortsatt stark försäljning på den svenska marknaden av ColdZyme Munspray mot
förkylning. Därutöver säljs ColdZyme på ytterligare fem marknader: Danmark,
Norge, Finland, Storbritannien och sedan i början av 2016 även i Spanien.
Under 2015 lade företaget ned mycket arbete för att bygga en grund för den
fortsatta internationaliseringen, bland annat en uppgradering av
kvalitetssystem och regulatoriska frågor för efterlevnad av internationella
direktiv för medicintekniska produkter. I slutet av januari ingick Bolaget
ett avtal om att förvärva det isländska bolaget Zymetech genom en
apportemission. Transaktionen godkändes av en extra bolagsstämma den 15
februari 2016. Zymetech är ett viktigt komplement till Bolagets verksamhet.
Genom förvärvet får Bolaget tillgång till patentskydd för ColdZyme i hela
Europa och ytterligare ett tiotal länder. Det ger Bolaget möjlighet att
erbjuda distributörer exklusiva försäljningsrättigheter vilket underlättar
expansionen. Förvärvet ger också Bolaget kontroll över enzymtillverkningen
och tillgång till Zymetechs forskningskompetens inom enzymteknologi och
forskningsportfölj.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är
tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna. För
att finansiera Bolagets verksamhet framöver och kunna genomföra den
internationella expansionen har Bolagets styrelse beslutat, under
förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en kontant nyemission av
aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 60 miljoner SEK.
Det huvudsakliga motivet till företrädesemissionen är att skapa en finansiell
uthållighet för Bolaget i syfte att kunna fullfölja kommersiella möjligheter
mer offensivt och därmed främja en betydande långsiktig framtida
försäljningsökning för förkylningsprodukten ColdZyme.

Emissionslikviden från den förestående företrädesemissionen ska användas till
att finansiera Bolagets geografiska expansion, täcka kostnaderna för
produktutveckling, inklusive kliniska studier och produktdokumentation, samt
för att driva den löpande verksamheten. Företrädesemissionen tillsammans med
existerande likviditet och kassaflöden från den löpande verksamheten bedöms
täcka Bolagets behov av finansiering under mer än tolv månader.
Styrelsen har också i kallelsen till den extra bolagsstämman lagt fram ett
förslag till bemyndigande för att genomföra en riktad emission om maximalt
17,5 miljoner nya aktier. Motivet till bemyndigandet för en riktad emission
är att, om marknaden tillåter, ta till vara på framtida möjligheter att få in
långsiktiga starka ägare samt vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi.

Villkor och utförligare information om företrädesemissionen

Styrelsen i Bolaget beslutade den 14 mars 2016, under förutsättning av
godkännande vid extra bolagsstämma, om nyemission av högst 27 520 428 aktier,
envar till ett kvotvärde om 0,04 SEK, med företrädesrätt för Bolagets
befintliga aktieägare. Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla
teckningsrätter för teckning av aktier i förhållande till det antal aktier de
äger på avstämningsdagen den 19 april 2016. För varje befintlig aktie erhålls
en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre
(3) nya aktier. Teckningskursen i emissionen är 2,18 SEK per aktie. Vid full
teckning tillförs Bolaget cirka 60 miljoner SEK före emissionskostnader.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen,
inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier
tecknade utan stöd av teckningsrätter. I första hand ska tilldelning av
aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det
antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i
den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av
aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält
sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte
kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och
en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I
tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till
garanterat belopp.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen är fullt garanterad av befintliga aktieägare tillsammans
med externa garanter. Befintliga aktieägare har förbundit sig att teckna för
10 miljoner SEK, motsvarande cirka 17 procent av företrädesemissionen.
Återstående 50 miljoner SEK, motsvarande cirka 83 procent, av
företrädesemissionen har garanterats av externa garanter.

Tidsplan

---------------------------------------------------------------------------------------
| 14 april Extra bolagsstämma |
| 14 april Sista dag för handel inklusive teckningsrätt |
| 15 april Första dag för handel exklusive teckningsrätt |
| 19 april Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen |
| 20 april Beräknad dag för offentliggörande av prospekt |
| 21 april - 2 maj Handel med teckningsrätter |
| 21 april - 6 maj Teckningsperiod |
| 10 maj Beräknad dag för offentliggörande av företrädesemissionens utfall |
---------------------------------------------------------------------------------------
Rådgivare
ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Setterwalls är juridisk
rådgivare åt Bolaget i samband med företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB

Tel: 0708-86 53 70 | E-post:fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv
hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier
spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en
unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på sex marknader och i
kronor räknat fast etablerat sig bland de bäst säljande förkylningsartiklarna
på svenska apotek. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkter inom
övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukter. Bolaget har
huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information,
besök:www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Enzymatica AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna
aktier i Enzymatica AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som
Enzymatica AB (publ) beräknar kunna offentliggöra omkring den 20 april 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till
USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller
Sydafrika
eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för
legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt
som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats,
och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller
överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt
undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Enzymatica AB (publ):s aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer
eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte
är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/160850/R/1994304/734375.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Enzymatica AB via Globenewswire

HUG#1994304

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.