Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

Eolus Vind AB: Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm den 18 december 2018

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 26
januari 2019 kl. 15.00 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18
(100 meter från järnvägsstationen).

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 21
januari 2019, dels senast den 21 januari 2019 till bolaget anmäler sin
avsikt att delta i årsstämman.

Anmälan till stämman görs i första hand via
https://www.eolusvind.com/ir-finansiellt/bolagsstyrning/bolagsstamma/.
Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ”Årsstämma”, c/o
Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08 – 402
90 41. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller
organisationsnummer och telefonnummer dagtid.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd senast den 21 januari 2019 och bör
begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för
ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad av aktieägaren och
daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten för den
som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För
att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa
under adress Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm senast kl. 16.00 den
21 januari 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts
i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna
uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och
på bolagets webbplats, www.eolusvind.com, och sänds på begäran till
aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Val av två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut
1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
av koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen
2. om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

1. Fredrik Daveby (omval)
2. Sigrun Hjelmquist (omval)
3. Hans Johansson (omval)
4. Hans Linnarson (omval)
5. Bodil Rosvall Jönsson (omval)
6. Hans-Göran Stennert (omval)
7. Jan Johansson (nyval)
8. Val av revisor
9. Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför
nästa årsstämma
10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
11. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2017-2018 lämnas med
1,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 29 januari
2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma
att utsändas av Euroclear Sweden AB den 1 februari 2019.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden
samt beslut om

principer för utseende av valberedning (punkt 2, 10-13)

Valberedningen som bestått av Hans Gydell (utsedd av Hans-Göran Stennert),
ordförande, Ingvar Svantesson (utsedd av Bengt Johansson), Hans Johansson
(utsedd av Åke Johansson) och Hans-Göran Stennert (styrelseordförande i
Eolus), föreslår årsstämman besluta
att Eolus bolagsjurist Karl Olsson väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga suppleanter samt att en
revisor utan revisorssuppleant ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 375 000 kronor (höjning med 25 000 kronor
jämfört med föregående år) till styrelseordförande och med 175 000 kronor
(höjning med 25 000 kronor jämfört med föregående år) vardera till övriga
styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till
revisor utgår enligt avtal,
att omval sker av styrelseledamöterna Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmquist,
Hans Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran
Stennert samt nyval av Jan Johansson,
att Hans-Göran Stennert omväljs till styrelseordförande, samt
att registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till
revisor; PricewaterhouseCoopers AB upplyser att auktoriserade revisorn Eva
Carlsvi kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar
enligt valberedningens förslag.

Jan Johansson, född 1959. Civilingenjör Väg och Vatten från LTH. Johansson
är till årsskiftet 2018/2019 verksam som VD för Malmö Cityfastigheter AB
och har tidigare varit verksam inom Peab-koncernen bland annat som dess
koncernchef. Han är oberoende av bolaget och bolagsledningen och av större
aktieägare. Han innehar 2 000 aktier av serie B i Eolus Vind AB.

Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa
årsstämma

(punkt 14)

Förslag föreligger om följande principer för valberedning.

Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre
röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet
största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av
Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare
per den 31 maj 2019. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear
Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens
ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre
röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas
tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter
utöver styrelseordförande. Vid konstituering av valberedningen ska reglerna
om oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) beaktas. Namnen på
de tre personer som är utsedda av envar av de tre röstmässigt största
ägarna ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske
senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska snarast efter
utgången av maj månad sammankalla valberedningen.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens
uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering
på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot
som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny
ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt
störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle
någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag
slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den
aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett
ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning
utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om
annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode
ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får även
adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad
ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift
ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal
styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode,
styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor,
revisorsarvoden, instruktion för valberedning och annat som enligt Koden
ankommer på valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt
15)

Styrelsen föreslår följande. Ledande befattningshavare ska erbjudas
marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ledande befattningshavare
i Eolus är de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp, för närvarande
VD, vice VD, CFO, Chef Project Delivery och bolagsjurist. Ersättningens
nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som
befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av
fast lön och pensionsförmån samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön
och icke monetära förmåner. Bolaget ska ha möjlighet att erbjuda ledande
befattningshavare en rörlig ersättning som maximalt uppgår till fyra
månadslöner för VD och vice VD, samt maximalt tre månadslöner för övriga
ledande befattningshavare. Den rörliga lönen ska baseras på att ett eller
flera kvantitativa och/eller kvalitativa mål uppnås. Målen ska utformas med
syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Bolaget ska även ha
möjlighet att erbjuda ledande befattningshavare ett aktiesparprogram som
innebär att bolaget ersätter kostnaden för att, tre år efter utbetalning av
rörlig ersättning, förvärva hälften så många aktier som befattningshavaren
förvärvat för sin rörliga ersättning och då fortfarande äger. Deltagande i
aktiesparprogrammet är maximerat till motsvarande högst en månadslön för
samtliga ledande befattningshavare. I den mån styrelseledamot utför arbete
för Eolus vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även
för eventuell ersättning för sådant arbete, dock att styrelseledamot inte
ska omfattas av eventuellt aktiesparprogram som gäller för andra ledande
befattningshavare. Bolaget föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet
aktier i bolaget till 24 907 000, varav 1 285 625 aktier av serie A och 23
621 375 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 647 762,5.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunde...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.