Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-17

Eolus Vind AB: Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm den 17 december 2019

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25
januari 2020 kl. 15.00 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18
(100 meter från järnvägsstationen). Inregistrering till årsstämman börjar
kl. 14.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 20 januari 2020, dels
senast den 20 januari 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i
årsstämman, helst före kl. 16.00.

Anmälan till stämman görs i första hand via bolagets webbplats
https://www.eolusvind.com/ir-finansiellt/bolagsstyrning/bolagsstamma/

. Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ?Årsstämma?,
c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon, 08 ?
402 90 41. Vid anmälan ska aktieägaren ange namn, adress, person- eller
organisationsnummer, telefonnummer dagtid och eventuellt biträdes namn.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta i stämman.
Sådan registrering måste vara genomförd per den 20 januari 2020 och bör
därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.

Om aktieägare ska företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet.
Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad av aktieägaren och daterad.
Fullmakt får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre
giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Om aktieägaren är en juridisk
person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling uppvisas. Handlingen ska styrka rätten för
den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen.
För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa
under adress Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm senast kl. 16.00 den
20 januari 2020. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts
i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna
uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och
på bolagets webbplats, www.eolusvind.com, och sänds på begäran till
aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om
1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
2. dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
för räkenskapsåret 2018/2019
1. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter
2. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens förslag:

1. Sigrun Hjelmquist (omval)
2. Hans Johansson (omval)
3. Jan Johansson (omval)
4. Hans Linnarson (omval)
5. Bodil Rosvall Jönsson (omval)
6. Hans-Göran Stennert (omval)
1. Val av revisor
2. Beslut om instruktioner för utseende av valberedning och
valberedningens arbete
3. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
4. Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram
5. Avslutning

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen inför årsstämman 2020 har bestått av ordföranden Ingvar
Svantesson (utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag), Hans Gydell (utsedd av
Hans-Göran Stennert), Hans Johansson (utsedd av Åke Johansson) och Eolus
styrelseordförande Hans-Göran Stennert.

Valberedningen har föreslagit att Eolus bolagsjurist Karl Olsson ska väljas
till ordförande för årsstämman 2020.

Utdelning (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2018/2019 lämnas med
1,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 28 januari
2020. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma
att utsändas av Euroclear Sweden AB den 31 januari 2020.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av
arvoden (punkterna 10-13)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter,
att en revisor ska utses, utan revisorssuppleant
att styrelsearvode oförändrat ska utgå med 375 000 kronor till
styrelseordförande och oförändrat med 175 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till
revisor ska utgå enligt avtal,
att omval sker av styrelseledamöterna Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson,
Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran
Stennert,
att Hans-Göran Stennert omväljs till styrelseordförande, samt
att, i enlighet med styrelsens rekommendation, registrerade
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor;
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Eva
Carlsvi kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar
enligt valberedningens förslag.

Beslut om instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens
arbete (punkt 14)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om instruktioner för
utseende av valberedning och valberedningens arbete enligt följande:

Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre
röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna jämte styrelseordföranden.
Därvid ska styrelsens ordförande kontakta de till röstetalet största
ägarregistrerade aktieägarna på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden
tillhandahållna, förteckning över ägarregistrerade aktieägare per den 31
maj 2020 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits
Bolaget vid denna tidpunkt. Den aktieägare som inte är ägarregistrerad hos
Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till
styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon av de
tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen ska efterföljande aktieägare i storleksordning beredas
tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter
utöver styrelsens ordförande. Vid utseende av valberedningen ska reglerna
om oberoende i Koden beaktas. Valberedningens sammansättning ska
offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex
månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska sammankalla
valberedningen snarast möjligt efter att den har utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen upphör att vara
aktieägare eller att tillhöra de röstmässigt största aktieägarna tidigare
än två månader innan valberedningens uppdrag är slutfört, ska den ledamot
som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny
ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt
störste aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen.
Skulle någon av ledamöterna i valberedningen avgå av annan anledning eller
upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan
valberedningens uppdrag slutförts ska sådan ledamot, om den aktieägare som
utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning
utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om
annat, vara den ledamot som är utsedd av den röstmässigt största
aktieägaren. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.
Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så
befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i
valberedningen.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag
avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode,
styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor,
revisorsarvoden, instruktion för valberedning och annat som enligt Koden
ankommer på valberedningen.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt
15)

Styrelsen föreslår att stämman i allt väsentligt beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare enligt nedan.

Vem riktlinjerna omfattar och riktlinjernas tillämplighet

Dessa riktlinjer omfattar de personer som ingår i Eolus bolagsledning, för
närvarande VD, vice VD/operativ chef, CFO, bolagsjurist och chef för
Project Delivery.
I den mån styrelseledamot utför arbete för Eolus vid sidan av
styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning
(t.ex. konsultarvode) för sådant arbete.
Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar
som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits
av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av
bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen
och hållbarhet

Eolus affärsstrategi innebär i korthet att bolaget genom att uppföra
nyckelfärdiga anläggningar för förnybar energi och energilagring ska skapa
värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av
sådana anläggningar, samt erbjuda såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt. För mer
information om bolagets affärsstrategi hänvisas till Eolus senaste
årsredovisning.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla en ledning
med god kompetens och ka...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.