Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Episurf: Episurf Medical AB (publ) offentliggör prospekt

EJ FÖR DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN,
HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, NYA ZEELAND ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE
SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Episurf Medical AB (publ) ("Episurf Medical") meddelar att prospekt
avseende företrädesemissionen i Episurf Medical som offentliggjordes
den 5 april 2019 och som godkändes av extra bolagsstämman den 7 maj
2019 idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Prospektet finns nu tillgängligt på Episurf Medicals webbplats,
www.episurf.com. Prospektet kommer även att göras tillgängligt på
Redeyes webbplats, www.redeye.se (http://www.carnegie.se/), och
Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och DLA Piper Sweden är legal
rådgivare till Episurf Medical i emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com (pal.ryfors@episurf.com)

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma
ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra
minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf
Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska
instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i
leder. Med Episurf Medicals ?iFidelity®-system anpassas implantaten
kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal
passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i
Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.30 den 9 maj
2019.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Episurf Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och
åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till
allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Episurf Medical kommer endast
att ske genom det prospekt som Episurf Medical beräknar offentliggöra
omkring den 9 maj 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia, ("USA")), Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika
eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle
vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra
åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier eller andra
värdepapper utgivna av Bolaget ("Värdepapper") har registrerats eller
kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933
("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas,
tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras
eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom
enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som
inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet
med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller
registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av
amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon
delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte
heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om
erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av
prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget
erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige.
I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") kan ett
erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd
(inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/73/EU).

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Episurf Medicals aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna
och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller
enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att
det meddelas.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/episurf/r/episurf-medical-ab--publ--offentlig...
https://mb.cision.com/Main/14691/2808204/1040869.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.