Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-10

Episurf: Episurf Medical offentliggör prospekt

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT,
INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ,
SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION
DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE
VARA OLAGLIGT.

Styrelsen för Episurf Medical AB (publ) ("Episurf Medical" eller
"Bolaget") offentliggör prospekt med anledning av den
företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen") som beslutades
av den extra bolagsstämman som hölls den 10 mars 2020. Prospektet har
idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Företrädesemissionen kommer, vid full teckning, att inbringa cirka 51
MSEK före emissionskostnader och omfattas till 100 procent av
teckningsförbindelser, garantiåtaganden samt avsiktsförklaringar.

Episurf Medical genomför en företrädesemission av aktier för att
finansiera EPIC-Knee-studien samt fortsatt expansion av den
europeiska verksamheten, vilket inkluderar kommersialiseringsinsatser
samt investeringar i kliniska studier. Genom emissionen tillförs
Episurf Medical, vid full teckning, cirka 51 MSEK före
emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av
teckningsförbindelser, garantiåtaganden samt avsiktsförklaringar.

I samband med förestående Företrädesemission genomför Bolaget en
Riktad emission om 90 MSEK vilken riktar sig till ett begränsat antal
institutionella investerare, inkluderat bland andra Fjärde AP-fonden,
Nyenburgh Investment Partners, Rhenman Partners Asset Management och
Formue Nord A/S. Se separat pressmeddelanden från 7 februari 2020 för
mer information avseende den Riktade emissionen.

Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattar högst 34 099 033 B-aktier. Den som på
avstämningsdagen den 16 mars 2020 är aktieägare i Episurf Medical
äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i
relation till tidigare innehav av aktier. Tre (3) befintliga aktier i
Bolaget berättigar till teckning av åtta (8) nya B-aktier.
Teckningskursen är 1,50 SEK per aktie. Även allmänheten har möjlighet
att teckna.

Preliminär tidplan:

· 12 mars 2020 - Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt
· 13 mars 2020 - Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt
· 16 mars 2020 - Avstämningsdag i Företrädesemissionen
· 19 mars 2020 - 31 mars 2020 - Handel i teckningsrätter
· 19 mars 2020 - 2 april 2020 - Teckningsperiod
· 19 mars 2020 - Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats
hos Bolagsverket - Handel i BTA

· 7 april 2020 - Offentliggörande av preliminärt utfall i
Företrädesemissionen

Prospekt

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns
tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeye AB:s
respektive hemsidor (www.episurf.com, www.aqurat.se, www.redeye.se).
Det kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida
www.fi.se Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets
samt Redeye AB:s respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedel
kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet Aqurat
Fondkomission på telefonnummer 08-684 05 800.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare tillsammans med Zonda Partners AB i
transaktionerna och DLA Piper Sweden KB är juridisk rådgivare i
transaktionerna. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut för
Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com (pal.ryfors@episurf.com)

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma
ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra
minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf
Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska
instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i
leder. Med Episurf Medicals ?iFidelity®-system anpassas implantaten
kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal
passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i
Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Episurf Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och
åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till
allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Episurf Medical kommer endast
att ske genom det prospekt som Episurf Medical offentliggör den 10
mars 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia, ("USA")), Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika
eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle
vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra
åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier eller andra
värdepapper utgivna av Bolaget ("Värdepapper") har registrerats eller
kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933
("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas,
tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras
eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom
enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som
inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet
med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller
registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av
amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig
värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har
någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet
respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att
påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget
erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige.
I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") kan ett
erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektförordningen samt varje relevant implementeringsåtgärd.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Episurf Medicals aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna
och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller
enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att
det meddelas.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/episurf/r/episurf-medical-offentliggor-prospe...
https://mb.cision.com/Main/14691/3056645/1209045.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.