Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-10

Episurf: Kommuniké från extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

EJ FÖR DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN,
HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, NYA ZEELAND ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE
SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Episurf Medical AB (publ) ("Episurf Medical" eller "Bolaget") höll
tisdagen den 10 mars 2020 extra bolagsstämma i Stockholm varvid det
beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 7 februari 2020 om
en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare
("Företrädesemissionen") och en riktad nyemission av aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (den "Riktade
Nyemissionen") samt att genomföra ändringar i Bolagets bolagsordning.

Nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Det av bolagsstämman godkända styrelsebeslutet innebär i huvudsak att
Bolaget genomför en nyemission av B-aktier, motsvarande en sammanlagd
emissionslikvid om upp till cirka 51,1 miljoner SEK före
emissionskostnader, där Bolagets aktieägare har företrädesrätt att
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Emissionsbeslutet innebär i korthet följande:

· För varje befintlig aktie erhåller innehavaren tre (3)
teckningsrätter av serie B. Åtta (8) teckningsrätter av serie B
berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till teckningskursen
1,50 SEK per aktie. Vid full teckning kommer Bolaget emittera 34 099
033 nya B-aktier för en total emissionslikvid uppgående till 51 148
549,50 SEK.

· Bolagets aktiekapital kan öka med högst 10 238 368,76 SEK genom
nyemission av högst 34 099 033 B-aktier.

· Avstämningsdatum för deltagande i Företrädesemissionen är 16 mars
2020.

· Teckningsperiod för deltagande i Företrädesemissionen är 19 mars
2020 till 2 april 2020.

Om inte samtliga nya aktier som emitteras i Företrädesemissionen
tecknas med stöd av företrädesrätt, ska styrelsen besluta om
tilldelning av nya B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt i
enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i emissionsbeslutet.

Preliminär tidplan för Företrädesmissionen

12 mars 2020 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

13 mars 2020 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

16 mars 2020 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

19 mars - 31 mars 2020 Handel med teckningsrätter

19 mars - 2 april 2020 Teckningsperiod

7 april 2020 Offentliggörande av utfallet av Företrädesmissionen

Riktad nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt

Det av bolagsstämman godkända styrelsebeslutet innebär i huvudsak en
nyemission av högst 60 000 000 B-aktier, motsvarande en sammanlagd
emissionslikvid om upp till cirka 90 miljoner SEK före
emissionskostnader, riktad till vissa institutionella investerare som
i förväg anmält intresse för teckning, däribland Fjärde AP-fonden,
Nyenburgh Investment Partners, Rhenman Partners Asset Management och
Strand Kapitalförvaltning Fonder. Skälet till att avvika från
aktieägarnas företrädesrätt och genomföra den Riktade Nyemissionen är
att tillföra Bolaget ytterligare kapital för att finansiera Bolagets
fortsatta expansion och även tillföra långsiktiga institutionella
ägare samt därigenom främja Episurf Medicals möjligheter att utveckla
Bolaget för att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.

Teckningskursen per ny B-aktie i den Riktade Nyemissionen uppgår till
1,50 SEK per aktie och har fastställts genom ett
bookbuilding-förfarande och enligt styrelsens bedömning motsvarar
aktiernas marknadsvärde. Den Riktade Nyemissionen innebär en ökning
av aktiekapitalet med 18 015 235,96 SEK.

Aktier som emitteras i samband med den Riktade Nyemissionen är inte
berättigade till att delta i Företrädesemissionen.

Antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra Företrädesemissionen och den Riktade Nyemissionen
beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra (i)
bestämmelsen i § 4 i Bolagets bolagsordning gällande gränserna för
aktiekapitalet så att aktiekapitalet i Bolaget ska utgöra lägst 27
302 316,80 kronor och högst 109 209 267,20 kronor, samt (ii)
bestämmelsen i § 5 i Bolagets bolagsordning gällande gränserna för
antalet aktier så att antalet aktier i Bolaget ska vara lägst 90 930
755 och högst 363 723 020.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com (pal.ryfors@episurf.com)

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma
ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra
minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf
Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska
instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i
leder. Med Episurf Medicals ?iFidelity®-system anpassas implantaten
kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal
passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i
Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms
regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 mars 2020 kl.
13.30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Episurf Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och
åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till
allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Episurf Medical kommer endast
att ske genom det prospekt som Episurf Medical beräknar offentliggöra
omkring den 10 mars 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia, ("USA")), Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika
eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle
vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra
åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier eller andra
värdepapper utgivna av Bolaget ("Värdepapper") har registrerats eller
kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933
("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas,
tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras
eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom
enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som
inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet
med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller
registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av
amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig
värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har
någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet
respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att
påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget
erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige.
I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") kan ett
erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektförordningen samt varje relevant implementeringsåtgärd.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Episurf Medicals aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna
och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller
enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att
det meddelas.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/episurf/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/14691/3056347/1208825.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.