Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

EQL Pharma: Kvartalsrapport Januari - mars 2016

Första kvartalet 2016

· Koncernens omsättning för kvartalet uppgick till 12,9 (6,6) MSEK,
en ökning med 96%.

· Bruttovinsten uppgick för kvartalet till 8,0 (4,8) MSEK, en ökning
med 68%.

· EBITDA för kvartalet uppgick till 4,0 (1,3) MSEK, en ökning med
316%.

· Resultat per aktie blev 0:15 (0:04) kr för kvartalet.
· Likvida medel, inklusive outnyttjade beviljade krediter, var 26,9
(0,8) MSEK vid kvartalets utgång.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2016

· EQL Pharma har under kvartalet lanserat sin hydroxyzinprodukt på
den finska marknaden tillsammans med en partner. EQL gör bedömningen
att partnern har bättre chans att nå god marknadspenetration i
Finland.

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det
vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med
originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem
nisch-generika på den svenska, danska och finska marknaden, i tillägg
till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika
för lansering under 2016 och framöver. Verksamheten är för närvarande
helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma
bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 6 (6) personer och är
noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande
utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och
större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Verksamheten

VDs kommentar

EQL har haft ett starkt kvartal beroende på ovanligt stor försäljning
av metformin som också sålts till ovanligt bra priser. Även
fenoxymetylpencillin och hydroxyzin har haft ett bra kvartal.

Utvecklingsprojekten har också utvecklats väl under kvartalet och för
flera produkter kommer ansökningar om godkännande kunna lämnas in
under året.

Bolaget har fortsatt hög aktivitet i att ytterligare försöka bredda
produktportföljen genom nya produkter för utveckling eller genom
in-licenseringen.

EQL Pharma har under kvartalet rekryterat Jennie Sterning som CFO.
Jennie har som konsult varit ansvarig för EQL Pharmas
koncernredovisning sedan 2006 och har bla bakgrund som kontorschef på
en större redovisningsbyrå i södra Sverige. Till Jennies uppgifter
hör även att stödja affärsutvecklingsverksamheten.

Som bolaget har indikerat i sina finansiella mål för året förväntas
mitten på året vara relativt svagt jämfört med motsvarande period
2015. EQL bedömer att lansering av nya produkter under slutet av året
kommer att stärka resultatet.

Produktutveckling

EQL har en pipe-line av produkter för lansering under 2016, 2017 och
framåt, varav det absoluta flertalet idag saknar konkurrens.
Produktutvecklingen görs i samarbete med partners i Indien,
Indonesien och Kina.

Finansiell information

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i
rörelsekapital uppgick till 4,0 (1,1) MSEK för kvartalet.
Förändringar i rörelsekapital var -2,7 (-2,6) MSEK för kvartalet.

Investeringar

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1,5 (-0,6)
MSEK för kvartalet.

Finansiering

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till totalt 0 (2,7)
MSEK för kvartalet.

Finansiell ställning per 31 mars 2016

Likvida medel

Likvida medel, inklusive outnyttjade beviljade krediter, uppgick till
26,9 (0,8) MSEK vid kvartalets utgång.

Eget kapital

Det egna kapitalet uppgick per den 31 mars 2016 till 51,0 (7,6) MSEK
och eget kapital per aktie till 2:13 kronor.

Soliditet

Soliditeten uppgick till 87,7 (34,6) % vid kvartalets slut.

EQLs aktie

Bolaget aktie är listat på AktieTorget sedan den 17 december 2013.
Totala antal aktier i bolaget vid periodens slut var 23.938.666
(16.326.426) stycken.

Bolaget har vid kvartalets utgång 2.000.000 stycken utestående
teckningsoptioner av serie TO 3.

Varje TO 3 ger rätt att teckna en ny aktie i EQL Pharma AB under
teckningsperioden:

· 2016-04-01 - 2016-12-15

Moderbolag

EQL Pharma AB är moderbolag i koncernen EQL Pharma.

Nettoomsättningen under första kvartalet 2016 uppgick till 12,9 (6,6)
MSEK och rörelseresultatet EBITDA uppgick till 4,2 (1,3) MSEK.

Övrig information

Personal

Koncernen sysselsätter 6 (6) personer varav 3 (3) är kvinnor. Antalet
heltidsanställda uppgår till 5 (5) personer vid det svenska
moderbolaget.

Utöver den fasta personalen finns även konsultanställda med
spetskompetens inom GMP, farmakovigilans samt partihandelsverksamhet
knutna till moderbolaget.

Riskfaktorer

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i EQL
Pharma. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid
sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Nedan beskrivs riskfaktorer
utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande.

Försening av marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära
resultatförsämringar för Bolaget och det kan därför inte uteslutas
att EQL Pharma i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital.
En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan
medföra risker i form av försämrad försäljning och försämrad
lönsamhet. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och
resultateffekter för Bolaget i framtiden.

Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar,
tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan ha
inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering.
EQL

Pharmas framtida intäkter och aktievärdering kan bli negativt
påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. En
stor del av inköpen sker i euro vars värde kan förändras väsentligt.

EQL Pharma kommer fortsättningsvis att nyutveckla produkter inom sitt
verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling
kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför
en risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande
än planerat eller tar längre tid än planerat.

Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en
samlad utvärdering av övrig information tillsammans med en allmän
omvärldsbedömning har gjorts. För en mer utförlig lista av risker
hänvisar vi till EQLs memorandum av den 20:e augusti 2014, sidorna
8-9.

Juridisk friskrivning

Denna finansiella rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande
och framtida faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt
från de förutsedda. Utöver de faktorer som diskuteras, kan de
faktiska utfallen påverkas förseningar och svårigheter i de olika
momenten i utvecklingsprojekten, såsom formuleringsarbete,
stabilitetstestning, prekliniska och kliniska prövningar, men även
potentiellt konkurrerande utvecklingsprogram, konjunkturförhållanden,
patentskydd och valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska
risker.

Kommande rapporter

Årsredovisningen har funnits tillgänglig på bolagets hemsida för
nedladdning sedan den 13:e april 2016. Årsstämman kommer hållas i
bolagets lokaler på Stortorget 1 i Lund den 13:e maj kl 1600.
Kommande rapporter för 2016 publiceras:

+-----------------+--------------------------------------------------------+
|Innevarande | |
|räkenskapsperiod:| |
+-----------------+--------------------------------------------------------+
|Årsstämma 2016 |2016-05-13, kl 1600 i EQL lokaler på Stortorget 1 i Lund|
+-----------------+--------------------------------------------------------+
|Q2 2016: |2016-08-09 |
+-----------------+--------------------------------------------------------+
|Q3 2016: |2016-10-25 |
+-----------------+--------------------------------------------------------+
|Bokslutskommuniké|2017-02-08 |
|och Q4 2016: | |
+-----------------+--------------------------------------------------------+

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med K3 för 2016.
Avseende moderbolaget har denna delårsrapport upprättats i enlighet
med K3 för 2016. Utländska dotterbolags bokslut har omräknats till
svenska kronor enligt dagskursmetoden. Dagskursmetoden innebär att
samtliga tillgångar, avsättningar och övriga skulder omräknas till
balansdagens kurs och samtliga poster i resultaträkningen omräknas
till årets genomsnittskurs. Uppkomna omräkningsdifferenser förs
direkt mot koncernens eget kapital. Belopp är uttryckta i MSEK
(miljoner svenska kronor) om inget annat anges. KSEK är en
förkortning för tusental svenska kronor.

Bolagets finansiella mål

Finansiella mål - uppdatering

Jämfört med 2015 bedömer vi att omsättningen ökar med 20-30% och att
resultatet stiger i motsvarande grad. Året förväntas bli ojämnt med
en starkare inledning och avslutning men att mitten av året kan bli
svagare. En förutsättning för den starkare avslutningen är att
bolaget lyckas lansera nya produkter i tid.

Under året förväntas även att ett antal av EQL:s kommande storsäljare
skickas in till myndigheter för godkännande, men under året förväntas
inte en tidigare inskickad potentiell storsäljare hinna få något
större genomslag.

Bolaget har som mål att växa med minst 30% i genomsnitt per år under
den kommande 5-årsperioden och att rörelseresultatet växer i
åtminstone samma takt som omsättningstillväxten

Revisorernas granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Christer Fåhraeus, VD

För ytterligare information kontakt Christer Fåhraeus, tel. +46 755 55
12 95

Lund den 13 maj 2016

Björn Beermann

Christer Fåhraeus

Lars Holmqvist

Ingemar Kihlström

Rajiv I Modi

Maria Öhlander

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eql-pharma/r/kvartalsrapport-januari---mars-20...
http://mb.cision.com/Main/11664/2009068/515635.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.