Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-26

EQT AB: EQT AVSLUTAR ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I DGC ONE

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA, eller något annat land där lämnande av
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av
Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar
eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande

26 juli 2017

EQT[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1), genom DGC One Holding AB
("DGC Holding"), offentliggjorde den 7 juni 2017 ett kontant
budpliktsbud ("Erbjudandet") till aktieägarna i DGC One AB (publ)
("DGC" eller "Bolaget") om förvärv av samtliga aktier i DGC till ett
pris om 250 kronor per aktie.

Erbjudandet är nu avslutat. Under acceptperioden har 519 866 aktier
lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 5,79 procent av det
totala antalet aktier och röster i DGC. DGC Holding har även, sedan
Erbjudandet offentliggjordes förvärvat totalt 750 053 aktier i DGC,
motsvarande 8,35 procent av det totala antalet aktier och röster i
DGC, utanför Erbjudandet. Tillsammans med de aktier i DGC som DGC
Holding innehade före Erbjudandets offentliggörande äger DGC Holding
därmed 8 919 147 aktier i DGC, motsvarande 99,34 procent av det
totala antalet aktier och röster i Bolaget. DGC Holding kan komma att
förvärva ytterligare aktier i DGC på marknaden.

Som tidigare meddelats har Konkurrensverket godkänt transaktionen och
DGC Holding har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i DGC.
DGC:s styrelse har vidare beslutat att Bolagets aktie ska avnoteras
från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel är den 4 augusti 2017.

Utbetalning av likvid påbörjades den 6 juli 2017 för de som hade
accepterat Erbjudandet senast klockan 17.00 den 30 juni 2017.
Utbetalning av likvid har därefter skett successivt veckovis. För de
som har accepterat Erbjudandet senast klockan 17.00 den sista dagen
för Erbjudandet, det vill säga den 21 juli 2017, kommer utbetalning
av likvid att ske senast den 27 juli 2017.

DGC har inom ramen för incitamentsprogram emitterat 321 802
teckningsoptioner till sina anställda. Erbjudandet omfattade inte
dessa teckningsoptioner. DGC Holding har istället, utanför
Erbjudandet, i enlighet med Nasdaq Stockholms Takeover-regler,
erbjudit innehavarna av teckningsoptionerna en kontant ersättning per
teckningsoption motsvarande priset i Erbjudandet med avdrag för
lösenpriset per option.

För ytterligare information, kontakta:

För mer information om Erbjudandet, vänligen se: www.eqtpartners.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Kerstin Danasten, press officer EQT
Mobil: + 46 8 506 553 34

För brådskande förfrågningar: press@eqtpartners.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnas i enlighet med
Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 26
juli 2017 klockan 18.30 (CET).

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter
att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker
eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt
svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig
till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas
eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något
land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare
åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar
eller regleringar. DGC Holding kommer inte att tillåta eller godkänna
någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som
ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa
restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA
genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller
internationell handel eller vid någon nationell börs eller
handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed
förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt
eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.
Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i
eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Sydafrika eller USA. DGC Holding kommer inte att redovisa någon
likvid enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) EQT Mid Market GP B.V, som
agerar i sin kapacitet såsom general partner för EQT Mid Market
Limited Partnership och EQT Mid Market Europe GP B.V. som agerar i
sin kapacitet såsom general partner för EQT Mid Market Europe Limited
Partnership.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eqt-ab/r/eqt-avslutar-erbjudandet-till-aktieag...
http://mb.cision.com/Main/87/2318933/704677.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.