Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-18

EQT AB: EQT Real Estate offentliggör, genom Stendörren Real Estate, utfallet av kontanterbjudandet till aktieägarna i Ste...

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz eller Sydafrika. PRESSMEDDELANDE 18 januari 2019

Den 27 november 2018 offentliggjorde EQT Real Estate II[1]
(http://file///C:/Users/jessica.olvestad/Desktop/Stend%C3%B6rren%20fredag...(svensk).docx#_ftn1)
("EQT Real Estate"), genom Stendörren Real Estate AB[2]
(http://file///C:/Users/jessica.olvestad/Desktop/Stend%C3%B6rren%20fredag...(svensk).docx#_ftn2)
("Stendörren Real Estate"), ett kontant offentligt uppköpserbjudande
till aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) ("Stendörren")
att överlåta samtliga sina aktier i Stendörren till Stendörren Real
Estate ("Erbjudandet") till ett pris om 99,69 kronor per aktie
("Erbjudandepriset")[3]
(http://file///C:/Users/jessica.olvestad/Desktop/Stend%C3%B6rren%20fredag...(svensk).docx#_ftn3).
Den 10 december 2018 förklarade Stendörren Real Estate Erbjudandet
ovillkorat och att man kommer att fullfölja Erbjudandet. Den 21
december 2018 offentliggjorde Stendörren Real Estate utfallet i
Erbjudandet och förlängde samtidigt acceptfristern till den 16
januari 2019. Stendörren Real Estate offentliggör utfallet i
Erbjudandet efter den förlängda acceptfristen och förlänger samtidigt
acceptfristen ytterligare till den 8 februari 2019 för att ge
kvarvarande aktieägare ytterligare möjlighet att acceptera
Erbjudandet.

Utfallet av Erbjudandet
Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den förlängda
acceptfristen den 16 januari 2019 uppgår, tillsammans med aktierna
som redan förvärvats eller på annat sätt kontrolleras av Stendörren
Real Estate samt som förvärvats utanför Erbjudandet, till totalt 2
000 000 A-aktier och 9 391 961 B-aktier i Stendörren, motsvarande
40,46 procent av samtliga aktier och 58,02 procent av samtliga röster
i Stendörren.

Vid utgången av den förlängda acceptfristen den 16 januari 2019 hade
Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 3 203
688 B-aktier i Stendörren, motsvarande 11,38 procent av samtliga
aktier och 6,32 procent av samtliga röster i Stendörren.

Stendörren Real Estate har förvärvat 7 356 773 aktier, varav 2 000 000
A-aktier och 5 356 773 B-aktier, från Kvalitena AB (publ),
Förvaltningsbolaget Hummelbosholm, Knut Poussette, Hans Lycketorp och
Seth Lieberman, utanför erbjudandet, motsvarande 26,13 procent av
samtliga aktier och 50,06 procent av samtliga röster i Stendörren.

Därtill har Stendörren Real Estate utnyttjat den köpoption vilken
Kvalitena AB (publ) har utfärdat, omfattande 500 000 B-aktier i
Stendörren, motsvarande 1,78 procent av samtliga aktier och 0,99
procent av samtliga röster i Stendörren.

Stendörren Real Estate har förvärvat 331 500 B-aktier, motsvarande
1,18 procent av samtliga aktier och 0,65 procent av samtliga röster i
Stendörren, över marknaden.

Stendörren Real Estate innehar inte några andra finansiella instrument
som ger en finansiell exponering mot aktier i Stendörren.

Redovisning av likvid
Redovisning av likvid avseende de aktier som lämnats in i Erbjudandet
under den förlängda acceptfristen beräknas ske omkring den 23 januari
2019.

Förlängning av acceptfristen och offentliggörande av utfallet av
Erbjudandet

För att ge kvarvarande aktieägare i Stendörren ytterligare möjlighet
att lämna in sina aktier och acceptera Erbjudandet, har Stendörren
Real Estate beslutat att ytterligare förlänga acceptfristen, till och
med den 8 februari 2019 kl. 15.00. Utfallet av Erbjudandet, efter
utgången av den ytterligare förlängda acceptfristen, förväntas
offentliggöras omkring den 12 februari 2019. Redovisning av likvid
för de aktier som lämnats in i Erbjudandet under den ytterligare
förlängda acceptfristen beräknas påbörjas omkring den 15 februari
2019. Stendörren Real Estate förbehåller sig rätten att ytterligare
förlänga acceptfristen för Erbjudandet.

Rådgivare
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige ("DNB Markets")
och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial, ("Danske Bank"), agerar
som finansiella- och kapitalmarknadsrådgivare till EQT i samband med
Erbjudandet. Linklaters Advokatbyrå AB agerar som legal rådgivare
till EQT Real Estate i samband med Erbjudandet. ÅF Infrastructure AB
agerar teknisk rådgivare, Skeppsbron Skatt AB agerar skatterådgivare
och Alvarez & Marsal Nordics AB agerar finansiell rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta
För ytterligare information avseende Erbjudandet, vänligen besök:
https://www.eqtpartners.com/other/stendorren-bid/
(https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.eqtpartners.com...)

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta EQT Pressavdelning: +46 8
506 55 334

Email: press@eqtpartners.com

Om EQT
EQT bildades1994 tillsammans med bland andra Investor AB (som
grundades av familjen Wallenberg för hundra år sedan och är den
ledande ägaren av Norden baserade internationella bolag). Idag är EQT
en ledande global investeringsfirma med kontor i 14 länder på tre
kontinenter - Europa, Nordamerika och Asien. Sedan starten har EQT
rest cirka 50 miljarder euro från omkring 600 globala institutionella
investerare i 27 fonder. Fonderna är aktiva inom fyra
investeringsstrategier och har investerat i cirka 210 bolag, och
bland dessa avyttrat sitt ägande i cirka 105 bolag.

Om EQT Real Estate
EQT Real Estate söker direkta och indirekta investeringar i
kontrollposter i fastighetstillgångar, portföljer och företag, som
erbjuder omfattande möjligheter av värdeskapande genom
ompositionering, nyutveckling, renovering och aktiv förvaltning.

Mer information: www.eqtpartners.com

Om Stendörren
Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag upptaget till
handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, vilket äger, förvaltar och
utvecklar lager-, logistik-, industri och kontorslokaler i Stockholm
och Mälardalen.

Mer information om Stendörren: https://www.stendorren.se

VIKTIG INFORMATION

Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som avser framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive uttalanden avseende framtida
resultat, tillväxt och andra prognoser såväl som de andra förmånerna
i Erbjudandet, är framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden
är generellt sett, men inte alltid, alla sådana uttalanden som inte
avser historiska eller aktuella fakta och inkluderar, men begränsas
inte till, uttryck såsom "kan", "kommer"', "förväntas", "tros",
"förutses", "planeras", "avses", "uppskattas", "bedöms", "mål",
"prognostiserar", "har för avsikt att" eller "borde", såväl som
negationer och varianter av dessa samt liknande uttryck.
Framåtriktade uttalanden inkluderar, men begränsas inte till,
uttalanden rörande Erbjudandets förväntade inverkan på Stendörrens
affärsverksamhet. Framåtriktade uttalanden är föremål för risk och
osäkerhet i sin natur eftersom de hänför sig till händelser och beror
på omständigheter som kommer att ske i framtiden. Det finns inga
garantier för att de faktiska resultaten inte väsentligt kommer att
skilja sig från de som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade
uttalanden på grund av ett flertal faktorer, varav många är utanför
Stendörren Real Estate och Stendörrens kontroll inklusive, men inte
begränsat till, effekter av förändringar i den ekonomiska
konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i efterfrågan på produkter,
konkurrens, teknisk utveckling, relationer till anställda, plan och
byggregler, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade
anläggningskostnader (exempelvis till följd av ökad efterfrågan, nya
affärsmöjligheter och lansering av ny teknologi). Alla sådana
framåtriktade uttalanden baseras uteslutande på de förhållanden som
rådde när uttalandet lämnades och varken Stendörren Real Estate eller
Stendörren har (eller åtar sig) någon skyldighet att uppdatera eller
ändra sådana framåtriktade uttalanden, oavsett om detta är en följd
av ny information, nya förhållanden eller något annat, förutom då det
krävs av tillämpliga lagar och föreskrifter.

Restriktioner
Erbjudandet riktar sig inte till personer boende i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika vars
deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare
erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon
annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Detta
pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet
kommer inte att publiceras i eller distribueras i eller till, och får
inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller
in i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller
Sydafrika. Personer som mottar sådan kommunikation (inklusive, men
inte begränsat till, institutioner som innehar förvaltarregistrerade
aktier, förvaltare och förmyndare) och omfattas av lagen i ett sådant
land är skyldiga att informera sig om, och iaktta, sådana
restriktioner eller krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en
överträdelse av värdepapperslagar i ett sådant land. Stendörren Real
Estate, i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, frånsäger
sig allt ansvar för brott mot sådana restriktioner av någon person.
Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt
eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma
att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, och kommer inte att lämnas, vare sig direkt
eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika genom post eller något annat
kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig
karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers
hjälpmedel i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz eller Sydafrika. Detta inkluderar, men är inte begränsat till
telefax, e-post, telex, telefon och internet samt andra former av
elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier
kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt, med sådant
medel, hjälpmedel eller möjliggörande av, eller från inom Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika, eller
av personer som befinner sig eller är bosatta i Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Följaktligen
kommer inte, och ska inte, detta pressmeddelande eller annan
dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt
överföras, distribueras, vidarebefordras eller skickas i eller t...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.